Till innehållet

Fläskebo avfallsanläggning

Renova Miljö AB planerar för en utveckling av befintlig verksamhet vid Fläskebo avfallsanläggning. Området, som är mellan 80 och 90 hektar, präglas av befintlig verksamhet i form av deponi omgärdat av skog samt Bårhults övriga industriverksamheter i sydost.

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för Håltsås 1:8, Utveckling av Fläskebo avfallsanläggning, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planområdet omfattar i huvudsak fastigheten Håltsås 1:8. Området angränsar i öster till Partillevägen, i söder till industriområde och fornlämningar, i norr till skogsområde och i väster till Bråtaskogens naturreservat. Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för avfallsanläggning. Utökning och utveckling av befintlig avfallsanläggning är nödvändig för att skapa fler cirkulära flöden samt flytta avfallet uppåt i avfallstrappan. En utökning av avfallsanläggningen bidrar därmed till samhällets hållbara omställning med cirkulära flöden av resurser kopplat till återbruk.

Parallellt med detaljplanens framtagande pågår en prövning av verksamhetstillstånd för miljöfarlig verksamhet. En samlad bedömning av verksamheten är att den kommer ge små till måttliga negativa miljökonsekvenser i förhållande till nollalternativet. Verksamheten utgör dock en nödvändig samhällsfunktion genom att ta om hand de avfall och restprodukter som genereras i samhället.

I planarbetet ingår på uppdrag av Härryda kommun att identifiera planområdets användning efter att deponiverksamheten har avslutats. När deponin är fullt utbyggd och samtliga deponiceller är i fasen för sluttäckning kommer området att bestå av flertalet gräsbevuxna kullar på en relativt stor plan yta inom området. Planområdet kan i framtiden tänkas nyttjas som golfbana (med skidspår på vintern), natur‐ och djurpark eller anläggningar för energiproduktion i form av vindkraftspark eller solcellsanläggningar.

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2012. Detaljplanen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning upprättas för detaljplanen.

Tyck till om planen via webbsidan eller appen

Just nu finns ett förslag till detaljplan tillgängligt för granskning. Granskningen pågår under perioden 4 juni till 5 juli. Det betyder att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Du hittar planhandlingarna under rubriken Status och dokument, fliken granskning.

Du använder vår e-tjänst nedan för att skicka in dina synpunkter. Du kan även enkelt tycka till om detaljplanen i appen Mitt Härryda i mobiltelefonen. Välj tjänsten Härryda växer i appen och filtrera fram detaljplanen antingen via kartfunktion eller lista.

Exploatörsdriven planprocess

Detaljplanen genomförs av exploatören Renova Miljö AB med en så kallad exploatörsdriven planprocess. Exploatören tar fram utredningar och underlag och Härryda kommun fungerar som rådgivande instans. Som myndighet kontrollerar Härryda kommun att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd och granskning. Kommunen har även ansvar för att allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter om planen under samråd och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige.
Exploatörsdriven detaljplan

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Kontakt

Maria Borup, samordnande planarkitekt Härryda kommun:

Martin Trpkovski, samordnande planarkitekt Härryda kommun:

Nanna Bergendahl, produktionschef materialåtervinning Renova Miljö AB:

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-06