Till innehållet

Fläskebo avfallsanläggning

Renova Miljö AB planerar för en utveckling av befintlig verksamhet vid Fläskebo avfallsanläggning. Området, som är mellan 80 och 90 hektar, präglas av befintlig verksamhet i form av deponi omgärdat av skog samt Bårhults övriga industriverksamheter i sydost.

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för Håltsås 1:8, Utveckling av Fläskebo avfallsanläggning, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planområdet omfattar i huvudsak fastigheten Håltsås 1:8. Området angränsar i öster till Partillevägen, i söder till industriområde och fornlämningar, i norr till skogsområde och i väster till Bråtaskogens naturreservat.

Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för avfallsanläggning. Utökning och utveckling av befintlig avfallsanläggning är nödvändig för att skapa fler cirkulära flöden samt flytta avfallet uppåt i avfallstrappan. Parallellt med detaljplanens framtagande pågår en prövning av verksamhetstillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Kommunen har beslutat att detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan, detta bland annat med anledning av föreliggande risker för människors hälsa, säkerhet och miljö, samt eventuell påverkan på natur- och djurlivet. Beslutet innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras och att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

Samrådstid 7 – 30 juni 2023

Ett förslag till detaljplan finns tillgängligt för samråd under tiden 7 juni – 30 juni 2023. Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 30 juni 2023. Ange diarienummer 2022KS150. Lämna era synpunkter på något av följande sätt:

  • Fyll i formuläret här nedan på sidan under Tyck till!
  • Skicka e-post till: plan@harryda.se
  • Skicka brev till: Härryda kommun, Samhällsbyggnad. 435 80 MÖLNLYCKE

Skrivelser som kommer in under planarbetets gång besvaras inte var för sig utan ingår som en del i planhandlingarna. Alla inkomna skrivelser blir offentliga handlingar, det vill säga vem som helst har rätt att läsa dem och hämta ut kopior av dem.

Samrådsmöte 12 juni 2023

Måndagen den 12 juni kommer ett samrådsmöte genomföras där kommunens tjänstepersoner finns på plats för att informera om samrådsförslaget.

Var: Råda Rum i Mölnlycke
När: måndag 12 juni klockan 17.30–19.00

Exploatörsdriven planprocess

Detaljplanen genomförs av exploatören Renova Miljö AB med en så kallad exploatörsdriven planprocess. Exploatören tar fram utredningar och underlag och Härryda kommun fungerar som rådgivande instans. Som myndighet kontrollerar Härryda kommun att underlaget fungerar juridiskt. Kommunen har även ansvar för att allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter om planen under samråd och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige.
Exploatörsdriven detaljplan

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Samrådstiden pågår under perioden 7 - 30 juni 2023. Det betyder att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Du använder formuläret här nedanför för att skicka in dina synpunkter.

Under tiden som detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter. Det är särskilt viktigt att du gör det under något av dessa två skeden om du i ett senare skede vill kunna överklaga ett beslut.
Planprocessens olika skeden

När du lämnar en synpunkt behöver du uppge ditt namn och din adress. Vi kommer dock inte att publicera dina personuppgifter i våra planhandlingar.

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till samordnaren. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Maria Borup, samordnaren för kommunens planarbete:

Nanna Bergendahl, projektledare hos exploatören Renova Miljö AB:

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-07