Till innehållet

Ordlista för detaljplan

Planstart, samråd, granskning och laga kraft - vad betyder orden som beskriver olika delar i en planprocess? Här är en ordlista som förklarar vanliga begrepp som du hittar på detaljplanesidorna.

Planstart

En kommunen eller en fastighetsägare ser nya behov och önskemål om vad en bit mark eller ett område kan användas till. Det kan gälla nya bostäder eller lokaler på en plats.
Initiativet till en ny eller ändrad plan (detaljplan) kan komma från kommunen men även från en fastighetsägare som äger marken. Fastighetsägaren ansöker då om ett planbesked.

Det är kommunstyrelsen som avgör om behovet av en ny eller förändrad detaljplan finns och om en ny detaljplan ska upprättas eller inte.

Om kommunstyrelsen säger ja till fastighetsägarens ansökan om planbesked bestäms även när ett nytt detaljplanearbete startar, en så kallad planstart.

Om kommunstyrelsen säger nej kan sökanden inte överklaga beslutet. Kommunen lämnar alltid en förklaring till varför den inte beviljar en ansökan om en detaljplan.

Planprogram

För ett större geografiskt område eller när många komplicerade sakfrågor är knutna till en plats så kan kommunen välja att ta fram ett detaljplaneprogram. Programmet är inte juridiskt bindande men kan hjälpa till att svara på viktiga frågor inför en eventuell start av en ny detaljplan.
I programsamrådet får alla som vill komma med synpunkter.

Samråd

Det vanligast steget efter beslut om att starta en detaljplan är att kommunen tar fram så kallade samrådshandlingar. Dessa handlingar är allmänna handlingar. Under några veckor kan alla ta del av samrådshandlingarna och komma med skriftliga synpunkter på dem. Detta kallas samråd.

Kommunen är skyldig att meddela direkt berörda att samrådshandlingar finns tillgängliga. Du hittar dem i kommunhusets entré och här på harryda.se. Ibland annonserar kommunen i dagspressen att samråd pågår. Oftast bjuds allmänheten in till en träff för information och frågor.

Samrådshandlingar består av:

  • En plankarta som visar juridiskt bindande bestämmelser
  • En illustrationskarta som visar en möjlig lösning på byggnation
  • En planbeskrivning som redogör för sakfrågor, exempelvis markförhållanden, trafikfrågor och förslag på utseende på kommande bebyggelse.
  • En genomförandebeskrivning som handlar om hur planen ska genomföras.
  • En fastighetsförteckning som visar vilka fastigheter som ingår i detaljplaneomådet.

Alla inkomna synpunkter från samrådet sammanfattas och besvaras av kommunens handläggare i en samrådsredogörelse. Den blir en del av granskningshandlingarna.

Granskning

Efter att förslaget till detaljplanen presenterats för allmänheten på samråd så fortsätter den att bearbetas till granskningshandlingar. De ställs återigen ut för granskning under en bestämd tid i kommunhuset entré och på kommunens webbplats. Utställningen annonseras ibland i dagspressen.

Granskningen är som ett andra samråd men skillnaden är att det nu är ett uppdaterat förslag där man tagit ställning till inkomna synpunkter med mera.
Under granskningstiden finns det åter möjlighet att framföra synpunkter.

Efter granskningstidens slut sammanfattar och besvarar kommunens handläggare inkomna synpunkter i ett så kallat utlåtande.

Antagande

Det är kommunfullmäktige (KF) som antar, det vill säga godkänner, detaljplanen.

Överklagande

En sakägare som framfört synpunkter under samråds- eller granskningstiden som inte blivit tillgodosedda, kan överklaga beslutet om en detaljplan. Det är Mark- och miljödomstolen som behandlar överklagan.

Om domstolen avslår sakägarens överklagande så kan man överklaga beslutet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen gör först en prövning om huruvida överklagandet ska tas upp för en ny prövning eller om redan fattat beslut i mark- och miljödomstolen står fast.

Laga kraft

Om beslutet att anta detaljplanen inte blir överklagat eller om domstolen avslår överklagandet, vinner planen laga kraft och blir giltig. Den fortsätter att gälla tills den blir ersatt av en ny plan eller tills den blir ändrad eller upphävd.

Byggstart

När detaljplanen vunnit laga kraft, det vill säga blivit fullt giltig och inte går att överklaga längre, så kan arbetet med att planera och genomföra byggprojektet starta på allvar.

Härryda kommun har olika sätt att se till att kommunens egna byggprojekt blir genomförda.

  • Markanvisningstävling
  • Upphandling av byggentreprenaden i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • Direktanvisning när polititkerna tilldelar ett markområde till en exploatör.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04