Till innehållet

Översiktsplan Härryda kommun

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga och överskådlig framtidsbild för hur stadens mark och vattenområden ska användas för exempelvis bostads- och naturområden och företagsparker. Den är ett verktyg för att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv så att stadsutveckling också fungerar på lång sikt. Arbetet med en ny översiktsplan är igång.

Markanvändningskarta för översiktsplan för Härryda kommun

Karta visar kommunens långsiktiga plan för markanvändning, enligt översiktsplanen från 2012.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun har en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen är en inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ger även vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men den är ändå ett betydelsefullt underlag för domstolar vid till exempel överprövning av detaljplaner och bygglov. 

Stegen för en ny översiktsplan

Härryda kommun har en översiktsplan från år 2012. Arbetet med en ny översiktsplan är igång. Framtagandet av en ny översiktsplan följer samma steg som en planprocess och regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Tills den nya översiktsplanen är antagen gäller den nuvarande översiktsplanen.

Precis som i planprocessen för ett mindre detaljplaneområde kan du vara med och påverka den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i hela Härryda kommun. 
Planprocessen steg för steg

Utveckling av de större tätorterna

Mölnlycke

Landvetter

Härryda och flygplatsområdet

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Översiktsplanens kapitel

Fler planer som påverkar

Tillsammans med översiktsplanen tog kommunenfram fler planer. De är fristående dokument som utgör planeringsunderlag i översiktsplanen.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04