Till innehållet

Landvetter centrum - stadsbyggnadsstudie

Landvetter centrum ska ha en attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Det är planen för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av orten, strategiskt placerad bredvid riksväg 40. Uppdraget med att ta fram en stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum är avslutat och överlämnat till kommunfullmäktige.

En illustration av ett torgkvarter i Landvetter centrum

Förstudie visade riktning

Syftet med stadsbyggnadsstudien för Landvetter centrum var att ta fram en inriktning med mål och strategier för centrumutveckling. Kommunen anlitade tre arkitektkontor som skissade på olika idéer om utveckling utifrån de förutsättningar som finns och utredningar och dialoger som gjorts.

Kommunen gjorde därefter ett urval av de förslag som bäst fångar målet om ett levande Landvetter. De finns samlade i en förstudie.

Digital dialog

Landvetterbor, verksamma, besökare och fastighetsägare har också fått chansen att tidigt komma med synpunkter på inriktningsförslagen. En digital dialog genomfördes i början av 2022.

Tidigare utredningar har också varit ett bra underlag i arbetet med stadsbyggnadsstudien, exempelvis dialograpporten med medborgare och näringsliv från 2018.

Utredningar

​Parallellt med att ta fram stadsbyggnadsstudien har kommunen fortsatt med utredningar och analyser av förslag från Landvetterbor och fastighetsägare och andra. En social konsekvensanalys och en analys av ekosystemtjänster har tagits fram, liksom utredningar om trafik, mobilitet pch parkeringar.

Strategier för ett levande Landvetter centrum

Våren 2022 var stadsbyggandsstudien klar. Studien visar några övergripande strategier för att utveckla orten till ett stadsmässigt Landvetter centrum med en attraktiv och levande stadskärna.

  • Torget ska vara dragare med kommersiellt innehåll och vistelsekvaliteter som den vitkigaste målpunkten.
  • För en bättre helhet i stadsmiljön bör delområden utvecklas med olika målpunkter och karaktärer.
  • Grönare centrum med växtlighet, träd och gröna tak ger en robust, attraktiv och trivsam miljö i centrum.
  • Knutpunkten Resecentrum kopplar samman resande med fler funktioner för att ge ökad trygghet och ett enklare vardagsliv.

Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Landvetter centrum, (pdf 9 MB) Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2022 att uppdraget om stadsbyggnadsstudien för Landvetter centrum är genomfört och därmed avslutat.

Överdäckning utreds vidare

Efter att uppdraget med stadsbyggandsstudien avslutades utreds frågan om vad en överdäckning av riksväg 40 vid Landvetter centrum skulle kosta, om den är möjlig att bygga, hur den skulle kunna byggas och vilket syftet skulle vara.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen ett nytt uppdrag att ta fram ett underlag för kostnadsberäkning för en överdäckning. Uppdraget ska utföras genom så kallade parallella uppdrag - en metod som bygger på att ta fram alternativa förslag till utförande och utformning av ett byggnadsprojekt.
Beslut om att utreda kostnader för överdäckning av riksväg 40 vid Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Landvetter centrum  Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.(KS-protokoll 5 maj 2022, sidorna 14-15)

Kontakt

Marcus Broman, planarkitekt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-12