Till innehållet

Industribyggnad, flerbostadshus

Vill du bygga större byggnader såsom industrier, lager- och kontorsbyggnader eller flerbostadshus? På den här sidan informerar vi om vad du ska tänka på.

Du behöver ett bygglov

Man måste alltid ansöka om bygglov om man vill bygga en större byggnad.

Om du vill söka bygglov för ett företag

Du som söker bygglov för ett företag loggar in i e-tjänsten med ditt personliga BankID. I ansökan fyller du i företagets organisationsnummer och adressuppgifter. Via e-tjänsten kan du själv styra vem som ska faktureras och få rollen byggherre, sökande, kontaktperson och så vidare.

Förhandsbesked underlättar din bygglovsprocess

Du kan ansöka om ett förhandsbesked om du ska bygga utanför ett detaljplanerat område och är osäker på om bygglovsenheten kan bevilja ditt bygglov. När du söker ett förhandsbesked behöver du inte skicka in lika många handlingar.

När du ansöker om ett förhandsbesked kontrollerar bygglovsenheten om platsen är lämplig för ditt byggprojekt. Om du får ett godkänt förhandsbesked gäller det i två år. Om du söker bygglov innan förhandsbeskedet går ut behöver vi bara granska det du vill bygga, inte platsen du vill göra det på, eftersom det redan är gjort.

Förhandsbesked

Byggnaden måste passa in

Det som du ska bygga måste passa in med resten av omgivningarna – med landskaps- och stadsbilden. Därför är det viktigt att ta hänsyn till andra byggnaders form, färg och material. Börja fundera på hur din byggnad kommer att passa in i omgivningarna redan innan du skickar in din ansökan, så blir processen smidigare.

Skicka in dessa handlingar med din bygglovsansökan

Du måste skicka in följande handlingar

Kartor och ritningar:

 • en situationsplan baserad på en fullständig nybyggnadskarta (e-tjänst för beställning) i skala 1:500, eller baserad en förenklad nybyggnadskarta om du inte ska ansluta byggnaden till kommunens vatten- och avloppsnät
 • planritningar i skala 1:100 som visar alla våningsplan
 • fasadritningar i skala 1:100 som visar byggnaden ur alla väderstreck
 • sektionsritningar i skala 1:100
 • marksektionsritningar i skala 1:100 som visar de nuvarande och nya marklinjerna
 • markplaneringsritningar som också redovisar tillgänglighet och utemiljö.

Sammanställningar:

 • areasammanställningar (byggnadsarea och bruttoarea)
 • en redovisning av parkeringsplatser (till exempel bilar och cyklar, inklusive besöksparkering och eventuella mobilitetsåtgärder)
 • en redovisning av angöring och uppställningsplats för räddningstjänsten
 • om du bygger lägenheter: en lägenhetsförteckning som redovisar fördelningen av lägenheterna och antalet rum och kök.

Beskrivande handlingar:

 • en redovisning av utvändiga material och kulörer (med NCS-kod)
 • fasadillustrationer
 • en ritningsförteckning
 • en handlingsförteckning.

Övriga handlingar:

 • en beskrivning av avfallshantering och angöring
 • en brandskyddsbeskrivning
 • ett tillgänglighetsutlåtande från en certifierad sakkunnig
 • en verksamhetsbeskrivning som redovisar verksamhetens personalantal, arbetstider och antal tyngre transporter
 • en kontrollansvarig (blankett för utskrift).

Dessa handlingar kan du behöva komplettera med

 • en översiktskarta
 • ritningar över byggnader som redan finns på platsen
 • detaljritningar för plank, murar med mera i skala 1:20
 • materialprover
 • en antikvarisk utredning
 • en bullerutredning
 • en geoteknisk utredning
 • en solstudie
 • en strandskyddsdispens om du gör ditt byggprojekt inom ett strandskyddsområde.

Du kan även behöva komplettera med andra handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Företagslotsen kan hjälpa dig

Om du vill ha hjälp med vilka tillstånd som du behöver förutom bygglov och vem du ska vända dig till, kan du kontakta kommunens företagslots.

Anna Sjöström, företagslots

Du kan behöva bygglov för byggbodar

Tänk på att du kan behöva söka bygglov för eventuella byggbodar som ni använder under byggnadstiden.

Så kan ditt bygglov påverkas av den planerade järnvägen

Trafikverket planerar en ny järnväg genom Härryda kommun. Det är Götalandsbanan som ska gå mellan Göteborg och Borås. Marken utmed de föreslagna järnvägs­korridorerna är ett nationellt riksintresse. Riksintresse innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15