Till innehållet

Järnvägskorridorer och riksintresse

För att förenkla det fortsatta arbetet med att planera och bygga en järnväg mellan Göteborg och Borås är möjliga järnvägs­korridorer genom Härryda av riksintresse. Det innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.

Frågor och svar om riksintresse och bygglov

Riksintressen är geografiska områden som valts ut därför att de bedöms var betydelsefulla för hela nationen. I detta fall är riksintresset utpekat för att förenkla Trafikverkets planering och byggnation av en ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Riksintressena styrs av Miljöbalken.

Så länge ett område är utpekat som riksintresse påverkar det bland annat en kommuns möjligheter att ge bygglov på mark i eller nära riksintresse­området. Det gäller all byggnation som försvårar för det som riksintresset tänkt att göra.
Boverket information om vad riksintressen är Länk till annan webbplats.

Trafikverkets riksintresse ligger kvar ändå i och kring bortvalda korridorer. Trafikverket vill fortfarande ha möjlighet att ändra sig och kanske öppna de bortvalda alternativen igen.

Men efter att deras samråd är avslutat och Trafikverket gått igenom synpunkter med mera så kan myndigheten revidera riksintresset och ta bort det för gott för alternativ som inte kommer att bli aktuella. Där är vi inte än.

Det sker inte heller någon förändring av Härryda kommuns hantering av ditt bygglovsärende innan Trafikverket har lyft bort riksintresset.

I det fortsatta arbetet med planeringen av ny järnväg kommer området där järnvägen kan hamna att minska allt eftersom Trafikverket väljer bort utredningskorridorer. Nu är Trafikverkets plan pausaad och därför är det oklart hur länge riksintresset finns kvar.

Skiss som visar Trafikverkets alternativ för korridordragningar för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås.

Röd- och grönmarkerade områden visar Trafikverkets planer för föreslagna järnvägskorridorer. De har status som riksintresse, liksom marken som närmast gränsar till korridorerna.

För att förenkla det fortsatta arbetet med att planera och bygga en järnväg mellan Göteborg och Borås.

Nej, men det försvårar väldigt mycket eftersom riksintresset påverkar kommunens bygglovshantering och förhandsbesked. Bygglovsenheten måste ta hänsyn till riksintresset i sina beslut om att bevilja eller avslå en ansökan.

Kommunen driver flera detaljplaner i områden som nu har riksintresse. Då måste kommunen anpassa sin planering och byggnation efter riksintressets behov.

Det är Länsstyrelsen som avgör om kommunens planer skadar eller inte skadar ett riks­intresse, det vill säga avgör om en detaljplan kan fortsätta eller inte.

Kartskiss över alternativ för tågkorridorer.

Gröna stråk visar planerade järnvägsspår ovan mark, de röda visar dragning i bergtunnel.

Bygglovsenheten rekommenderar att du väntar med din ansökan tills riksintresset har smalnats/trattats ned till en korridor.

Då kommer bygglovsenheten rekommendera dig att dra tillbaka din ansökan. Om du inte gör det kommer bygglovsenheten att skicka din ansökan på remiss till Trafikverket. Om Trafikverket säger nej till din ansökan kommer miljö- och bygglovsnämnden att besluta om ett avslag på din ansökan om förhandsbesked.

Om du inte drar tillbaka din ansökan och miljö- och bygglovs­nämnden avslår den kostar det cirka 20000 kr. Att dra tillbaka sin ansökan kostar ingenting om det beror på riksintresset för järnvägen.

Du får bygga mindre tillbyggnader och komplementbyggnader som enkelt kan rivas om järnvägens dragning sedan byggs på samma ställe.

Ja, det kan du. Enligt Plan- och bygglagen kan bygglovsenheten inte neka dig bygglov om du redan har fått ett positivt förhands­besked. Men bygglovs­enheten rekommenderar dig att vänta tills Trafikverket har bestämt sig för en korridor. Annars kan du tvingas riva och sälja din fastighet beroende på var järnvägen hamnar.

Ja, det får du. Enligt Plan- och bygglagen kan bygglovsenheten inte neka bygglov eftersom du har en byggrätt. Men bygglovsenheten rekommenderar dig att vänta tills Trafikverket har bestämt sig för en korridor.

Projektet heter Göteborg-Borås, en del av nya stambanor och drivs av Trafikverket.
Trafikverkets projektsidor: Göteborg-Borås, en del av nya stambanor Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-02-28