Till innehållet

Järnvägskorridorer och riksintresse

För att förenkla arbetet med att planera och bygga en järnväg mellan Göteborg och Borås har Trafikverket tagit fram olika alternativ. Alternativen kallas järnvägs­korridorer. De har utpekats som riksintressen. Det innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.

Frågor och svar om riksintresse och bygglov

Riksintressen är geografiska områden som valts ut därför att de bedöms vara betydelsefulla för hela nationen. I detta fall är riksintresset utpekat för att förenkla Trafikverkets planering och byggnation av en ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Riksintressena styrs av Miljöbalken.

Så länge ett område är utpekat som riksintresse påverkar det bland annat en kommuns möjligheter att ge bygglov på mark i eller nära riksintresse­området. Det gäller all byggnation som försvårar för det som riksintresset tänkt att göra.
Boverket information om vad riksintressen är Länk till annan webbplats.

Trafikverkets riksintresse ligger kvar ändå i och kring bortvalda korridorer. Trafikverket vill fortfarande ha möjlighet att ändra sig och kanske öppna de bortvalda alternativen igen.

När Trafikverkets samråd är över och Trafikverket gått igenom synpunkter med mera kan myndigheten ändra riksintresset och ta bort de alternativ som inte kommer att bli aktuella. Där är vi inte än.

Så länge riksintresset finns kvar ändrar inte Härryda kommun hanteringen av ditt bygglovsärende.

Före jul 2022 beslutade regeringen att pausa arbetet med en nya järnväg mellan Stockholm och Göterborg. Nu undersöker Trafikverket istället hur man kan underlätta pendling med tåg mellan Borås och Göteborg. Därför är det oklart hur länge riksintresset finns kvar. 

Skiss som visar Trafikverkets alternativ för korridordragningar för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås.

Röd- och grönmarkerade områden visar Trafikverkets planer för föreslagna järnvägskorridorer. De har status som riksintresse, liksom marken som närmast gränsar till korridorerna.

För att förenkla det fortsatta arbetet med att planera och bygga en järnväg mellan Göteborg och Borås. Det finns fler alternativ att välja mellan.

Nej, men det försvårar byggnation. Bygglovsenheten måste ta hänsyn till riksintresset i sina beslut om att bevilja eller avslå en ansökan.

Kommunen driver flera detaljplaner i områden som nu har riksintresse. Då måste kommunen anpassa sin planering och byggnation efter riksintressets behov.

Det är Länsstyrelsen som avgör om kommunens planer skadar eller inte skadar ett riks­intresse, det vill säga avgör om en detaljplan kan fortsätta eller inte.

Kartskiss över alternativ för tågkorridorer.

Gröna stråk visar planerade järnvägsspår ovan mark, de röda visar dragning i bergtunnel.

Bygglovsenheten rekommenderar att du väntar med din ansökan tills riksintresset har minskats till en enda korridor.

Då kommer bygglovsenheten rekommendera dig att dra tillbaka din ansökan. Om du inte gör det kommer bygglovsenheten att skicka din ansökan på remiss till Trafikverket. Om Trafikverket säger nej till din ansökan kommer miljö- och bygglovsnämnden att besluta om ett avslag på din ansökan om förhandsbesked.

Om du inte drar tillbaka din ansökan och miljö- och bygglovs­nämnden avslår den kostar det cirka 20 000 kr. Om du drar tillbaka din ansökan på grund av riksintresset för järnvägen behöver du inte betala någonting alls. I vanliga fall kostar det cirka 600 kronor att återkalla ett ärende.

Du får bygga mindre tillbyggnader och komplementbyggnader som enkelt kan rivas om järnvägens dragning sedan byggs på samma ställe.

Ja, det kan du. Enligt Plan- och bygglagen kan bygglovsenheten inte neka dig bygglov om du redan har fått ett positivt förhands­besked. Men bygglovs­enheten rekommenderar dig att vänta tills Trafikverket har bestämt sig för en korridor. Annars kan du tvingas riva och sälja din fastighet beroende på var järnvägen hamnar.

Ja, det får du. Enligt Plan- och bygglagen kan bygglovsenheten inte neka bygglov eftersom du har en byggrätt. Men bygglovsenheten rekommenderar dig att vänta tills Trafikverket har bestämt sig fören korridor.

Projektet heter Göteborg-Borås, en del av nya stambanor och drivs av Trafikverket.
Trafikverkets projektsidor: Göteborg-Borås, en del av nya stambanor Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-04-05