Till innehållet

Förhandsbesked för bygglov

Det kan kosta mycket tid och pengar att söka bygglov. Därför kan du söka om förhandsbesked för vissa större byggprojekt. Då kontrollerar kommunen om det går bra att bygga på platsen, innan du söker bygglov. Ett förhandsbesked gäller i två år.

Detta är ett förhandsbesked

När du ansöker om förhandsbesked undersöker bygglovsenheten om platsen är lämplig att bygga på och om det går att ordna vatten och avlopp. Vi utgår från kommunens översiktsplan när vi gör bedömningen. Dina grannar får säga sina åsikter om byggprojektet. Bygglovsenheten har tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Det finns nästan alltid ett förhandsbesked vid byggande utanför detaljplanelagt område.

Då kan du söka förhandsbesked

Du kan ansöka om ett förhandsbesked om du vill bygga ett hus, en industribyggnad eller en anläggning på en ny plats utanför ett detaljplanerat område.

Förhandsbeskedet säger att platsen är lämplig

Om du får ett godkänt förhandsbesked gäller det i två år. Vi kan inte förlänga det. Förhandsbeskedet innebär att kommunen har godkänt platsen som du vill bygga på. Men du måste fortfarande söka bygglov. När du söker bygglov undersöker kommunen om det går bra att bygga det som du har tänkt att bygga. Din bygglovsansökan måste beskriva samma byggprojekt som din ansökan om förhandsbesked gjorde.

Om du inte lämnar in din bygglovsansökan inom två år slutar förhandsbeskedet att gälla.

Skicka in dessa handlingar när du ansöker om förhandsbesked

Du måste skicka in följande handlingar:

  • en ifylld ansökningsblankett med information om husets ungefärliga storlek (både arean och antalet våningar), och tomtens storlek om du ska stycka av den
  • en situationsplan som visar huset och tomten
  • information om ett eget avloppssystem (du kan rita det på situationsplanen). Rita in dina grannars dricksvattenbrunnar också, om du vet var de är.

Information om egen avloppsanläggning

Kanske behöver vi fler handlingar

Bygglovsenheten kan behöva fler handlingar för att avgöra om platsen är lämplig. I så fall kan vi be dig om till exempel en bullerutredning eller en naturvärdesinventering.

Så kan ditt bygglov påverkas av den planerade järnvägen

Trafikverket planerar en ny järnväg genom Härryda kommun. Det är Götalandsbanan som ska gå mellan Göteborg och Borås. Marken utmed de föreslagna järnvägs­korridorerna är ett nationellt riksintresse. Riksintresse innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15