Till innehållet

Eget avlopp

Små avlopp är anläggningar för upp till 200 personer. Utsläpp av avloppsvatten kan påverka både hälsa och miljö genom att förorena ytvatten (till exempel sjöar och bäckar) eller grundvatten.

Eget avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska du anlägga ett eget avlopp (enskild avloppsanläggning). Är du osäker på om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet, kontakta verksamheten för Vatten och avfall. Funderar du däremot på enskilt avlopp och har frågor kring det är du välkommen att höra av dig till miljö- och hälsoskydd.

Eget avlopp som uppfyller dagens krav

Ett eget avlopp (eskild anläggning) för toalett-, bad-, disk- och tvättavloppsvatten kan bestå av en typgodkänd slamavskiljare. I den avskiljs större partiklar, vilka annars snabbt skulle sätta igen den efterföljande reningsanläggningen. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.

Efter slamavskiljningen leds avloppsvattnet till en infiltrations-/markbäddsanläggning, som placeras på betryggande avstånd från vattentäkter (vattenbrunnar och energibrunnar).

En enskild anläggning kan också bestå av ett minireningsverk med ett efterpoleringssteg eller ett diffust utsläpp beroende på vilka förutsättningar som finns och på minireningsverkets reningsförmåga.

Information om olika avloppslösningar finns på avloppsguidens hemsida
avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.

Skyddsnivåer

Beroende på platsens förutsättningar ska avloppsanläggningen uppfylla normal eller hög miljö- och/eller hälsoskyddsnivå.

Faktorer som kan ge en högre skyddsnivå är t.ex.:

  • Kort avstånd till vattentäkter
  • Närhet till badplats eller känsliga ytvatten
  • Utsläppet sker i ett vattenskyddsområde

Hör av dig till miljö- och hälsoskydd om du vill veta vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet.

Tillstånds- eller anmälningsplikt

Innan du får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska den nya anläggningens lämplighet bedömas vilket sker efter att en skriftlig ansökan eller anmälan har skickats till miljö- och hälsoskydd.

Tillstånd krävs alltid för nyanläggning eller större förändring av enskilt avlopp med WC. För bad- disk- och tvättvattenavlopp krävs anmälan eller ansökan. Kontakta därför alltid miljö- och hälsoskydd innan du anlägger eller ändrar ett enskilt avlopp.

Det är inte tillåtet att starta anläggningsarbetet innan godkännande eller tillstånd har meddelats från miljö- och hälsoskydd.

Om du vill koppla på en komplementbyggnad eller komplemenbostadshus till din enskilda avloppsanläggning ska du anmäla detta till miljö- och hälsoskydd.

Ansökan/anmäl eget avlopp

Innan du får anlägga eller ändra en egen eller gemensam avloppsanläggning genom att till exempel koppla på en ny byggnad eller byta ut någon del av anläggningen, ska du skicka in en ansökan eller anmälan till miljö- och hälsoskydd.

Ansökan/Anmälan för eget avlopp/enskild avloppsanläggning Länk till annan webbplats.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten,(Har inte Bank-ID)

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Vattenskyddsområde

Ligger din fastighet eller ditt enskilda avlopp inom ett vattenskyddsområde krävs det alltid tillstånd för ändring och ibland förbud mot nyetablering.

Gemensamt avlopp

I många fall kan det vara både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt att lösa avloppsfrågan tillsammans med grannarna. Vilken typ av anläggning man ska välja beror på förhållandena på platsen.

Mulltoa istället för WC

Toalettalternativ till WC är att installera en mulltoa eller att anlägga en latrinkompost. En skriftlig ansökan ska göras både för mulltoa och latrinkompost.

Slamtömning

Tömning ska enligt tillståndet från miljö- och hälsoskydd, normalt en gång per år för helårsbostad. Slamtömning ska utföras av kommunens entreprenör Renova.
Slamtömning

Broschyr: Råd och regler för enklare tömning av eget avlopp (enskilt avloppsanläggning).

Köks- eller avfallskvarn, inte lämpligt för eget avlopp

Vid användning av avfallskvarn ökar både slam- och föroreningsmängderna och avloppsanläggningarna är oftast inte anpassade för detta. Risken för problem, till exempel med igensättning av infiltrationen, är stor. Vi rekommenderar istället att man har abonnemang för insamling av matavfall eller komposterar själv.

Har du ett servitut för ditt avlopp?

Många äldre inskrivningar av rättigheter är inaktuella eller felaktiga. Den så kallade förnyelselagen innebär därför att inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret. Har du fortfarande nytta av rättigheten?

För mer information och anmälan, följ länken till Lantmäteriets sida om förnyelselagen:
Lantmäteriet, förnyelselagen Länk till annan webbplats.

Frågor?

Av miljö- och hälsoskydd kan du få svar på frågor om hur enskilda avloppsanläggningar ska utformas. Dessutom kan du få råd om förmultningsklosetter och liknande, vilket kan vara ett alternativ för att lösa toalettfrågan.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd (tillstånd)

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Härryda Vatten och Avfall AB (Kommunalt VA)

Renova (Slamtömning)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-17