Till innehållet

Bygglov – frågor och svar

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behöver du ofta någon form av tillstånd. Här hittar du svar på vanliga frågor om bygglov, mark- och rivningslov och anmälan.

Ja, ofta behöver du ett bygglov.

Ett bygglov är ett tillstånd för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av eller utseendet på en byggnad. Ett bygglov säkerställer att projektet följer de regler som finns för byggande och markanvändning. Du får inte börja bygga förrän du har fått ett bygglov och ett startbesked.

Beroende på var ditt hus ligger och vad du ska bygga behöver du inte alltid bygglov. Men istället kanske du måste göra en anmälan till bygglovsenheten. Därför måste du börja med att ta reda på vilka regler som gäller för platsen där du vill bygga.

Guide till olika byggprojekt

Det är vad du vill bygga eller ändra som styr om du ska söka bygglov eller skicka in en anmälan. Vissa byggprojekt kräver inte bygglov, men de kan ändå kräva en anmälan.

En anmälan är en enklare typ av ansökan. När du gör en anmälan måste du skicka in vissa handlingar, precis som när man söker bygglov, men du behöver oftast inte skicka in lika många handlingar. Du måste också vänta tills du får ett startbesked innan du får börja bygga.

Bygglovsenheten meddelar dig om du behöver skicka in fler handlingar eller om din anmälan är komplett. Du får ett beslut om din anmälan senast fyra veckor efter att din anmälan är komplett.

Innan du gör en anmälan behöver du ta reda på vilka regler som gäller för platsen där du vill bygga.

Guide till olika byggprojekt

Det finns en lista med byggprojekt där du kan läsa mer om det du planerar att bygga. Under vart och ett av alternativen får du veta om det krävs ett bygglov eller en anmälan och vilka handlingar som behövs.
Guide till olika byggprojekt

Sök gärna bygglov eller gör din anmälan med hjälp av vår e-tjänst. Via e-tjänsten kan du följa ditt ärende och få information om kompletteringar och beslut.

Du kan även skicka din ansökan med posten till:
Härryda kommun
Bygglovsenheten
435 80 Mölnlycke

En ansökan med post tar längre tid för bygglovsenheten att hantera.

Alla ritningar som du skickar in ska vara märkta med fastighetsbeteckningen, vara fackmannamässigt utförda och lämnas in i ett exemplar, i skala 1:100 i storlek A4 eller A3.

När vi har fått in en komplett bygglovsansökan från dig har vi tio veckor på oss att handlägga ditt ärende. Men tänk på att de tio veckorna börjar först när du har skickat in alla handlingar vi behöver! Om vi behöver mer tid på oss kan vi förlänga handläggningstiden med tio veckor till. När vi är klara får du ett beslut från oss.

Om du anmäler ett byggprojekt har vi fyra veckor på oss att handlägga ditt ärende, från och med att vi bedömer att du har skickat in alla handlingar vi behöver. När vi är klara får du ett beslut av oss. Du får inte börja bygga förrän du har fått startbeskedet.

Det beror på vad du söker bygglov för. Dels kostar det att ta fram handlingarna som behövs. Dels tar vi ut en avgift för arbetet som vi lägger på din ansökan. Det finns även andra kostnader som kan bli aktuella, beroende på vad du vill bygga.
Avgifter och taxa för bygglov

Att bygga utan tillstånd kallas olovligt byggande eller svartbygge. Man kan bli straffad för svartbygge genom en sanktionsavgift. Man kan också bli skyldig att återställa det man har byggt till det ursprungliga skicket.
Olovligt byggande/svartbygge

Det är framför allt detaljplanen som styr vad du får och inte får bygga, ändra eller riva på din fastighet. Det kan också finnas särskilda bestämmelser eller andra restriktioner om fastigheten ligger inom ett värdefullt område för till exempel natur eller kulturhistoria. På den här sidan kan du ta reda på om fastigheten ligger inom ett område där det finns restriktioner:
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Härryda kommun har gamla bygglovsritningar som du kan begära ut. Du kan behöva betala en avgift, beroende på hur många ritningar du vill begära ut.
Avgiftstaxa för utlämnande av allmän handling

Du kan också hitta information om olika fastigheter på Lantmäteriets webbplats.

Ja, det går att överklaga både positiva och negativa beslut. Använd gärna vår e-tjänst. Du kan också skicka in din överklagan med posten, men tänk på att det tar längre tid för bygglovsenheten att hantera den då.

Det står i beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga. Om du till exempel vill överklaga ett bygglov måste du ha lämnat in överklagandet senast fyra veckor från den dag kungörelsen publicerats.
Bygglovsprocessen

Vanligtvis när det har gått fyra veckor sedan kungörelsen publicerades i Post- och Inrikes Tidningar. Det beror på att den som vill överklaga har fyra veckor på sig att göra det. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft.

Det kan vara svårt att veta när bygglovet, marklovet eller rivningslovet har vunnit laga kraft. Därför kan du fråga bygglovsenheten.
Bygglovsprocessen

Om överklagan kommer in i rätt tid lämnar vi över den till länsstyrelsen. Länsstyrelsen bestämmer sedan om beslutet ska ändras eller inte. Det kan ta lång tid – det är normalt med 2–12 månader. Under tiden får man inte bygga. Om man överklagar för sent avslår vi överklagan. Även detta beslut kan överklagas.

När du har fått ett startbesked.

Om du har anmält ett byggprojekt får du ett startbesked när bygglovsenheten har gått igenom din anmälan. Det gäller också om du har sökt bygglov, marklov eller rivningslov för ett litet byggprojekt. Om du har sökt lov för ett större projekt kan du få ett startbesked när ni har haft det tekniska samrådet.
Bygglovsprocessen

Ja. När du har byggt klart måste du alltid visa att du har uppfyllt kraven i kontrollplanen och startbeskedet. Det gäller oavsett om ditt projekt krävde bygglov eller bara en anmälan.

Om ni har haft ett tekniskt samråd kontrolleras också ditt bygge minst två gånger medan du bygger. Dels gör kommunen minst ett arbetsplatsbesök. Dels ska ni också ha ett slutsamråd när bygget är nästan klart.
Bygglovsprocessen

När du har fått slutbeskedet är processen klar. Då kan du börja använda det du har byggt eller ändrat.
Bygglovsprocessen

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15