Till innehållet

Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar

Taxan är antagen av kommunfullmäktige den 10 december 2020, § 240 och gäller fr o m 1 januari 2021.

1 § Inledning

Denna taxa ska tillämpas vid utlämnande av allmänna handlingar som sker för att tillgodose var och ens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen.

2 § Avgift för utlämnande i pappersform

Avgift för utlämnande av kopia av allmän handling i pappersform som lämnas på plats eller skickas med brev:

 • 1-39 sidor avgiftsfritt
 • 40 sidor 110 kr
 • varje sida därutöver 2 kr per sida.

Vid försändelser som skickas via brev tillkommer porto om försändelsen väger mer än 100 gram och vid postförskott postförskottsavgift.

3 § Avgift för utlämnande med e-post

Avgift för kopia av allmänna handlingar som skickas med e-post är för handlingar lagrade elektroniskt:

 • 1-9 handlingar avgiftsfritt
 • 10 handlingar 50 kr
 • varje handling därutöver 2 kr per handling.

Avgift för kopia av allmänna handlingar som skickas med e-post är för inskannade handlingar:

 • 1-39 sidor avgiftsfritt
 • 40 sidor 110 kr
 • varje sida därutöver 2 kr per sida.

4 § Avgift för utlämnande på digitalt lagringsmedia

För kopior av allmänna handlingar som lämnas ut på digitalt lagringsmedia tillämpas avgifterna i 3 §. Förutom avgift enligt 1 st. tillkommer avgift för digital lagringsmedia enligt nedan.

 • CD/DVD 15 kr
 • USB 45 kr

5 § Undantag

Undantag från taxan får göras om det föreligger särskilda skäl.

Undantag från taxan görs genom att:

 1. någon avgift inte tas ut
 2. avgiften delas mellan flera personer som har begärt ut kopia av samma handlingar
 3. genom att avgiften beräknas på annat sätt.

För det fall avgiften beräknas på annat sätt ska den beräknas med 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

6 § Uppenbart missbruk

Vid uppenbart missbruk av bestämmelserna om avgiftsfria utlämnanden enligt 2-4 §§ kan avgift tas ut redan från första sidan.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-10