Till innehållet

Landvetter Södra, en ny stad - första etappen

Området Landvetter Södra är Härryda kommuns största stadsutvecklingsprojekt genom tiderna. Området finns strax söder om Landvetter och väster om flygplatsen. Där ska så småningom 25 000 invånare kunna bo. I den första etappen planeras för minst 4 000 bostäder, service, arbetsplatser och rekreationsområden.

Flygkarta över Landvetter Södra-området. Landvetter centrum, Landvettersjön och Landvetters Backa är utmärkta på kartan.

De blå markeringarna visar de två områden som kommit längst i planeringen av det nya samhället Landvetter Södra.

Den första etappen av Landvetter Södra (blå markeringar) ligger söder om den sydligare delen av Landvetter och norr om Trafikverkets preliminära järnvägskorridor för en del av en ny stambana för järnväg mellan Göteborg och Borås. Det är ett kommunägt markområde mellan den befintliga bebyggelsen i Landvetters Backa och Landvettersjöns sydöstra kant.

Planen i den första etappen är att det ska byggas cirka 4 000 bostäder av olika storlekar, bostadstyper och upplåtelseformer. Förutom bostäder ska det finnas handel, service, arbetsplatser och grönytor för fritidsaktiviteter.

Förankrad i översiktsplanen

Landvetter Södra är det största utvecklingsområdet i Härryda kommuns översiktsplan, ÖP 2012 och det mest omfattande stadsutvecklingsprojekt som kommunen har. Även i arbetet med en ny översiktsplan, ÖP 2022, finns Landvetter Södra utpekat som ett utvecklingsområde.

En så kallad strukturplan - en förstudie - över området ligger till grund för indelning i flera mindre detaljplaner. Strukturplanen blev klar vid årsskiftet 2022 och 2023 och nu pågår arbetet med vidareutveckling av strukturplanen för den första etappen.
Den visar översiktligt vägdragningar, bebyggelseområden och mark för skog och vattendrag. Starten av respektive planarbete kommer att ske vid olika tidpunkter.
Strukturplan för Landvetter Södra, etapp 1 Länk till annan webbplats.(Landvetter Södras webbplats)

Parallellt pågår arbetet med att starta den första detaljplanen för området.

Detaljplaner drivs av exploatörer

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplaner för den första etappen av uppbyggnaden av Landvetter Södra. Det är också bestämt att detaljplanerna ska vara exploatörsdrivna, enligt Härryda kommuns modell.
Exploatörsdriven detaljplan

... som också är bostadsutvecklare

För att utveckla och genomföra Landvetter Södra-projektet har kommunen tidigare bildat bolaget Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB), ett helägt kommunalt bolag.

Kommunen och bolaget har bjudit in och bildat konsortium med fem bostadsutvecklare för att planera och genomföra den första etappen av Landvetter Södra.
Landvetter Södra, första etappen Länk till annan webbplats.(Landvetter Södra utveckling AB:s webbplats)

Tidigare förarbeten

Efter ett beslut i kommunstyrelsen hösten 2021 är arbetet med den fördjupade översiktsplanen för området Landvetter Södra avbrutet.
Fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra

Det fortsatta arbetet med Landvetter Södra tas omhand dels genom exploatörsdrivna detaljplaner dels i det pågående arbetet med en ny översiktsplan för hela Härryda kommun.

En trafikutredning för alternativa tillfartsvägar har tagits fram. Syftet med
utredning är att identifiera vilka vägar som ska försörja den initiala
utbyggnaden av de norra delarna av Landvetter Södra och påvisa de åtgärder som
behöver tillämpas för att möjliggöra och skapa förutsättningar för den framtida
trafiken.
Trafikutredningen Alternativa tillfartsvägar Landvetter Södra Pdf, 3 MB. (pdf 3MB)

Förlängningen av Magasinsvägen söderut är tänkt som en av väganslutningarna till Landvetter Södra.
Byggprojektet Magasinsvägens förlängning

Kontakt

Davor Mihajlovic, projektledare LSUAB

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-19