Till innehållet

Magasinsvägen

Kommunen bygger en ny väg som förbinder Landvetter med Backa­vägen på södra sidan om järnvägen. Vägen är en förlängning av Magasinsvägen och behåller namnet Magasinsvägen. Bygget pågår till hösten 2024 och kan innebära begränsad framkomlighet, tunga fordon i området och störningar i form av sprängningar och annat buller.

Den nya huvudvägen Magasinsvägen som slingrar sig upp i bergssprängt skogsparti.

Den nya huvudvägen Magasinsvägen. Illustration: Sweco

Arbetet med Magasinsvägen i södra Landvetter påverkar närboende och trafikanter. Håll dig uppdaterad om vad som händer på denna webbsida.

Händer just nu

2024-06-07
Arbetet fortsätter med att knacka sönder större stenar och forsla bort dem med lastbil.

Konsoller till en trappa monteras på bergväggen från Magasinsvägen och upp mot bron på Tomtevägen. Asfalteringen av den nylagda delen av Tomtevägen och bron sker i vecka 24. Bron får även ett räcke.

I den norra slingriga delen av Magasinsvägen gjuter och monterar entreprenören stommar för bullerskärmar. Slänterna utmed den norra delen fylls med bland annat jord som odlas med gräsfrön.

OBS! Färdigställandet av Magasinsvägen är förlängt till hösten 2024. Mer information under Tidplan för byggnation nedan.

2024-04-26
Entreprenören arbetar röd dag onsdag 1 maj mellan klockan 6.30 och 18.
Det är fortsatt betong- och markarbeten som pågår men inga sprängningar sker den dagen. Arbetet sker som vanligt med byggkranar, grävmaskiner och så kallad vält. Lastbilar kör till och från Magasinsvägen under arbetstiden.

2024-04-24
Arbetet fortsätter med att rensa bergväggar från lösa stenar och block och förstärka bergssidorna. Uppe på Tomevägen påbörjas arbetet med att gjuta en betongbro över Magasinsvägen. Samtidigt förbereds en trappa från Magasinsvägen upp till bron.
Längs Murtjärnsvägen i höjd med Tomtevägen, fortsätter utgrävning och mindre sprängning av schakt för att lägga ner kanaler för vatten- och avloppsledningar.

2024-03-28

 • Sprängning för vatten- och avloppsledningar samt kanalisation, Murtjärnsvägen/Tomtevägen vecka 15-16.
 • Fortsatt arbete med att bergväggar som rensas från lösa stenar och block.
 • Transporter med lastbil. Krankörning i samband med betongarbeten för bro.
 • Markarbeten med grävmaskin, lastbilstransporter och vält.

Trafikstörning

Från 7 juni till 21 juni.

Oväsen från knackning av berg och nedslagning av metallpelare för bullerskärm.
Buller från arbetsmaskiner och lastbilstrafik till och från området.
Risk för damm från fordon på grusvägen, särskilt om det är mycket torrt väder. Då kommer entreprenören att salta och vattna vägen.

kartskiss över Magasinsvägen med gång-och cykelbanaFörstora bilden

Detaljplanen för Landvetters Backa västra etapp 1 visar förlängda Magasinsvägen med gång- och cykelbana (orange). En detaljerad skiss på Magasinsvägen finns under rubriken Fakta om nya vägsgträckan.

Tidplan för byggnation

Magasinsvägen beräknas vara färdig och öppnas för trafik hösten 2024. Entreprenaden har blivit förskjuten några månader på grund av tilläggsarbeten som inte kunnat förutses tidigare i projektet, bland annat mer omfattande arbeten med skrotning av berg och förstärkning av bergväggar, kompletterande arbeten för trappan mellan Magasinsvägen och bron på Tomtevägen, förstärkning av brostöd och andra tillkommande arbeten i området. Framkomligheten kommer att vara god på omkringliggande vägar, förutom för några enstaka fastigheter där kontakt med boende sker löpande.

Tomtevägen får en bro. Bron leder över den södra delen av Magasinsvägen. Broarbetet beräknas pågå fram till maj 2024.

Fakta om nya vägsträckan

 • 660 meter lång, 17 meter bred.
 • Går mellan Backavägen och Murtjärnsvägen.
 • Lutar cirka 10 procent som mest.
 • En gång- och cykelväg följer vägens östra sida.
 • Utsiktsplats med bänkar, planteringar och offentlig konst på östra sidan vägen.
 • En bro vid Tomtevägen ansluter Magasinsvägen till östra och västra Backa.
 • Nästan halva Magasinsvägen går genom en bergskorridor med upp till 14 meter höga bergväggar som högst.
 • Marken i vägens norra krokiga del kommer att höjas cirka 6 meter.

Skiss på förlängda Magasinsvägen med fler detaljer Pdf, 585.2 kB.

Konstverk på plats 2025

På mitten av vägsträckan, mellan bil- och gång- och cykelväg, finns en förberedd plats för ett offentligt konstverk. Uppdraget är att utforma konst med hög konstnärlig kvalitet och som förhöjer platsen som port till Landvetters södra och västra delar. Konstverket ska inspirera till naturnära, mänskliga och hållbara upplevelser och ses som en första årsring bland framtida årsringar av konstnärlig gestalning i områdena Landvetters Backa och Landvetter Södra.

Efter annonsering och intresseanmälningar valdes i april 2024 två konstnärer ut. De båda har fram till mitten av augusti på sig att komma in med skisser.
I september beslutar en jury bestående bland annat av kulturchefen, stadsarkitekten, parkmästaren, en utomstående konstkonsult och andra kompetenser i Härryda kommun, vem av de utvalda konstnärerna som får uppdraget. Då först blir det utsedda skissbidraget offentligt.
Konstverket väntas vara på plats hösten 2025.

Därför byggs Magasinsvägen

Planen för vägar i Landvetters Backa

Magasinsvägen är en ny vägen som ska leda till området Backa västra. Vägen ska koppla ihop de östra och västra delarna av området och stärka förbindelsen med Landvetter centrum. Det kommer att bli enklare för boende i området att ta sig ner till Backavägen när förlängningen av Magasinsvägen är färdig.

När den första etappen Magasinsvägen är färdig fortsätter kommunen att bygga enligt detaljplanen för den västra delen av Backa västra. I Backa västra kommer exempelvis befintliga vägar rustas upp men det blir också en del helt nya vägar i området. Detaljplanen tillåter också exploatering för nya bostäder så dagens cirka 40 fastigheter kan fördubblas till 80 stycken.

Under den andra etappen dras även ledningar för vatten och avlopp, fiber och belysning i det befintliga bostadsområdet.

Även tillfart till Landvetter Södra

Magasinsvägen uppfyller också ett viktigt mål på längre sikt, nämligen som en viktig tillfartsväg till den framtida stadsdelen Landvetter Södra. Magasinsvägen blir den första av flera vägar som är planerade till och från området, vars första planerade utbyggnadsetapp ska ansluta till Magasinsvägen i höjd med Murtjärn.
Det nya samhället Landvetter Södra Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om Magasinsvägen

Det stora sprängningsarbetet är nu färdigt. Under våren 2024 kommer vi att utföra mindre sprängningsarbeten.

SMS skickas ut inför varje sprängningstillfälle till dem som har anmält sitt telefonnummer om att de vill bli informerade om det.
Anmäl ditt mobilnummer för sms-information här Länk till annan webbplats.

Totalt cirka 50 000 kubikmeter berg har sprängts bort. Hälften av sprängstenen har återanvänts för att bygga upp nya Magasinsvägen, resterande överskott har körts till krossanläggning.

Hus inom riskområdet är besiktigade in- och utvändigt innan sprängningarna startar. Vibrationsmätare monteras på vissa fastigheter för att registrera vibrationer från sprängningar. Registrerade värden följs upp och sprängningarna anpassas därefter.

Vattenprover och -nivåer har mätts på enskilda dricksvattenbrunnar inom riskområdet. Prover på vattnet kommer att tas efter att sprängningarna är färdiga för att notera eventuella avvikelser.

Backavägen blir den viktigaste vägen för att komma till och från byggarbetsplatsen, men även andra lokala vägar kommer att ha byggtrafik.

För att ansluta till och från riksväg 40 går byggtrafiken dels österut mot Eskilsbyvägen, dels norrut mot Byvägen. Byggtrafiken kommer efter november inte att vara lika omfattande eftersom den mesta sten och andra massor då ska ha fraktats bort.

Ja, vägen är säker för barn att färdas på. Samtidigt är det viktigt att alla respektera tydligt markerade avstängningar.

Fordonsförare och alla andra som kör till och från byggarbetsplatsen går igenom arbetsplatsrutiner för projektet och uppdateras om aktuella avstängningar.

Prenumerera på uppdateringar

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-19