Till innehållet

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är bygglovs- och anmälningsbefriade. Det kan vara svårt att avgöra vad som är en ekonomibyggnad. Ett garage för maskiner är exempel på en ekonomibyggnad men ett bilgarage är det inte.

Fyll i En ladugård med rostigt plåttak vid en åker av mogen säd.

Ladugård är en typ av ekonomibyggnad. Foto: Michael Erhardsson

Ekonomibyggnad är en byggnad på en skogs- eller jordbruksfastighet som används i produktionen. Magasin, ladugårdar och garage för maskiner är exempel på ekonomibyggnader. Bostäder, hobbyverkstäder, bilgarage eller carport och liknande är inte ekonomibyggnader. Ridhus, växthus och sågverk är ofta svåra att klassificera och bedöms från fall till fall.

Du måste söka bygglov för åtgärder som innebär att du använder eller inreder ekonomibyggnaden, helt eller delvis, för ett helt annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller som det senaste lämnade lovet gäller. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Du kan behöva söka bygglov även om din ekonomibyggnad ligger utanför detaljplanelagt område. Det gäller när kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ekonomibyggnader kräver bygglov.

Så bedömer man en bygglovsbefriad ekonomibyggnad

För att avgöra om en byggnad är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad måste bygglovsenheten ta hänsyn till flera olika faktorer. Domstolarna har tagit upp några saker som påverka bedömningen:

  • Om det finns en jordbruks- eller skogsbruksverksamhet eller annan liknande verksamhet på fastigheten
  • om byggnaden är till för den verksamheten eller om den hör till ett eget företag
  • byggnadens utformning och standard.

Så kan ditt bygglov påverkas av den planerade järnvägen

Trafikverket planerar en ny järnväg genom Härryda kommun. Det är Götalandsbanan som ska gå mellan Göteborg och Borås. Marken utmed de föreslagna järnvägs­korridorerna är ett nationellt riksintresse. Riksintresse innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-23