Till innehållet

Tillbyggnad

En tillbyggnad innebär att du ökar ytan och volymen på en byggnad uppåt, nedåt eller åt sidan. Du behöver oftast söka bygglov om du vill bygga en tillbyggnad till ditt en- eller tvåbostadshus eller till en komplementbyggnad. Men ibland räcker det med en anmälan.

Detta är en tillbyggnad

En tillbyggnad används för att göra ett en- eller tvåbostadshus större. Det kan till exempel vara ett uterum.

Man kan bygga en attefallstillbyggnad

Ibland kan man bygga en tillbyggnad som en så kallad attefallsåtgärd. Då räcker det med att göra en anmälan (som är en enklare form av ansökan) för att få bygga.

För att räknas som en attefallstillbyggnad måste den uppfylla dessa krav:

 • Du får bara bygga den på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Det får inte redan finnas en attefallstillbyggnad på huset.
 • Den får ha högst 15,0 kvadratmeter i bruttoarea.
 • Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Den får inte byggas vid byggnader eller i områden som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla.
 • Den får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Du kan inte bygga en attefallstillbyggnad om detaljplanen säger att man måste söka bygglov för tillbyggnaden.

Det finns små och stora tillbyggnader

Man brukar skilja på små och stora tillbyggnader. Olika regler gäller beroende på om tillbyggnaden du ska bygga räknas som stor eller liten.

Detta gäller för små tillbyggnader

Om du bor utanför ett detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte söka bygglov eller göra en anmälan för att göra en liten tillbyggnad. Då kan du börja bygga när du vill. Om du däremot bor inom ett detaljplanerat kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. På den här sidan kan du kontrollera vad som gäller din fastighet:
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Vad som räknas som en liten tillbyggnad beror på hur stort ditt bostadshus var den 1 juli 1987 när den nya plan- och bygglagen började gälla. Tillbyggnaden räknas som en liten tillbyggnad om dess byggnadsarea är mindre än 50 procent av vad bostadshusets byggnadsarea var den 11 juli 1987. Tillbyggnaden får inte vara så stor i jämförelse med den nuvarande byggnaden att tillbyggnaden dominerar över byggnaden.

Du får göra en liten tillbyggnad även om din fastighet ligger inom flygbullerzonen. Men om du vill bygga inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens.

Du får göra en liten tillbyggnad

 • på max 50 kvadratmeter om ditt hus var 100 kvadratmeter stort före 1 juli 1987 och huset inte har byggts till sedan dess
 • på max 30 kvadratmeter om ditt hus var 100 kvadratmeter stort före 1 juli 1987 och huset har byggts till med 20 kvadratmeter
 • på max 50 kvadratmeter om ditt hus är byggt efter 1 juli 1987 och var 100 kvadratmeter stort när det byggdes, och inte har byggts ut sedan dess.

Detta gäller för stora tillbyggnader

Stora tillbyggnader är tillbyggnader som är för stora för att räknas som små tillbyggnader. Du måste alltid söka bygglov för att bygga en stor tillbyggnad. Då gör bygglovsenheten en så kallad lokaliseringsprövning. Det innebär bland annat att man kontrollerar att man kan ordna avlopp och tillfartsvägar på ett långsiktigt sätt. Man kontrollerar också att fastigheten inte störs av buller

Skicka in dessa handlingar med din ansökan eller anmälan

Du måste skicka in följande handlingar:

 • en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta Länk till annan webbplats. (e-tjänst för beställning)
 • planritningar i skala 1:100 som visar alla relevanta våningsplan, med utvändiga mått, information om rummets funktion och invändiga mått som visar hur tillgänglighetskraven uppfylls
 • fasadritningar i skala 1:100 som visar tillbyggnaden ur alla väderstreck som den är synlig
 • sektionsritningar i skala 1:100
 • en markplaneringsritning
 • en marksektionsritning
 • en kontrollansvarig Pdf, 1.2 MB. (blankett för utskrift).

Du ska basera situationsplanen på en förenklad nybyggnadskarta om du söker bygglov. Om du gör en anmälan ska du istället basera situationsplanen på en nybyggnadskarta för anmälan. Om du vill ansluta tillbyggnaden till kommunens vatten- och avloppsnät ska du beställa en fullständig nybyggnadskarta.

Dessa handlingar kan du behöva komplettera med:

 • konstruktionsritningar
 • en bullerutredning
 • en brandskyddsbeskrivning.

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Så kan ditt bygglov påverkas av den planerade järnvägen

Trafikverket planerar en ny järnväg genom Härryda kommun. Det är Götalandsbanan som ska gå mellan Göteborg och Borås. Marken utmed de föreslagna järnvägs­korridorerna är ett nationellt riksintresse. Riksintresse innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15