Lyssna

Fördjupad översiktsplan för Landvetter södra

Landvetter södra är ett av de viktigaste utbyggnadsområden i Härryda kommun. Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås med en föreslagen station i Landvetter södra kommer att bli en central del i områdets utveckling. Målet är att utveckla en ny hållbar stad från grunden för minst
25 000 invånare.

I kommunen pågår nu en bearbetning av förslaget utifrån de 100-talet synpunkter som kommit in efter samrådet förra året. Nya och kompletterande utredningar tas fram för att hitta lämpliga avgräsningar mellan gröna ytor med naturvärden, bebyggelse, och infrastruktur. En ny utställning äger rum när förslaget har bearbetats.

Samrådsförslaget till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Landvetter södra. (16 minuter lång film).

Målet är en ny typ av stad

En viktig utgångspunkt är att anpassa den nya staden till naturens förutsättningar - det vill säga den varierande topografin och de höga naturvärdena - i planeringen för ny infrastruktur och bebyggelse.

Bebyggelsen ska inkludera bostäder, handel, service, arbetsplatser, fritidsområden och innovativa transportlösningar. Staden ska planeras och utformas efter målen om den innovativa, internationella, moderna och mänskliga staden som kommunfullmäktige beslutat om.

Här har kommunen samlat frågor och svar som rör
FÖP Landvetter södra

Fördjupad översiktsplan (FÖP)
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är ett strategiskt dokument som beskriver inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den anger också kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. FÖP Landvetter södra ligger till grund för detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar i området.

Läs mer om processen här:
Översiktsplaner länk till annan webbplats

Klicka på bilden för att se processpilen i större format

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på den fördjupade översiktsplanen genom att använda formuläret nedan.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här.länk till annan webbplats

Om du har frågor, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckningFyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseText

Status och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggstart

Kontakt

Peter Wallentin
Plan- och bygglovschef
031-724 61 00 (växel)
plan@harryda.se

Nina Hannula
Planarkitekt
031-724 62 56
nina.hannula@harryda.se

Jasmina Lilja
Planarkitekt
010- 505 45 47
jasmina.lilja@afry.com
Matilda Svenning
Stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)
matilda.svenning@harryda.se

Relaterad information

Externa länkar