Fördjupad översiktsplan för Landvetter södra

Landvetter södra är ett av de största och viktigaste utbyggnadsområdena i Härryda kommun. Målet är en ny hållbar stad för minst 25 000 invånare.
Kommunens arbete med att göra en fördjupad översiktsplan för det specifika området är avbrutet. Det knyts istället ihop med det pågående arbetet med en ny översiktsplan för hela Härryda kommun.

Planeringen av området Landvetter södra bedrevs till att börja med som en fördjupad översiktsplan (FÖP). Ett samråd där allmänheten och andra intresserade kunde lämna synpunkter och förslag, genomfördes år 2020.

Nya planer för arbetsprocessen

Efter ett beslut i kommunstyrelsen hösten 2021 är arbetet med den fördjupade översiktsplanen avbrutet och det fortsatta arbetet med Landvetter södra tas omhand dels genom exploatörsdrivna detaljplaner dels i det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för hela Härryda kommun.

De synpunkter som kom in under samrådet för den fördjupade översiktsplanen år 2020 är sammanställda och kommer att beaktas i den fortsatta planeringen tillsammans med andra utredningar, inventeringar med mera

Status och dokument

Ordlista

Kontakt

Mariana Andersson
Verksamhetschef Plan och bygglov
031-724 61 00 (Kontaktcenter)
mariana.andersson@harryda.se