Fördjupad översiktsplan för Landvetter södra

Landvetter södra är ett av de viktigaste utbyggnadsområden i Härryda kommun. Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås med en föreslagen station i Landvetter södra kommer att bli en central del i områdets utveckling.
Målet är att utveckla en ny hållbar stad från grunden för minst 25 000 invånare.

I kommunen pågår nu en bearbetning av förslaget utifrån de 100-talet synpunkter som kommit in efter samrådet förra året. Nya och kompletterande utredningar tas fram för att hitta lämpliga avgräsningar mellan gröna ytor med naturvärden, bebyggelse och infrastruktur.

processbild, steg, FÖP Landvetter södra

Målet är en ny typ av stad

En viktig utgångspunkt är att anpassa den nya staden till naturens förutsättningar - det vill säga den varierande topografin och de höga naturvärdena - i planeringen för ny infrastruktur och bebyggelse.

Bebyggelsen ska inkludera bostäder, handel, service, arbetsplatser, fritidsområden och innovativa transportlösningar. Staden ska planeras och utformas efter målen om den innovativa, internationella, moderna och mänskliga staden som kommunfullmäktige beslutat om.

Fördjupad översiktsplan (FÖP)
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är ett strategiskt dokument som beskriver inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den anger också kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. FÖP Landvetter södra ligger till grund för detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar i området.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på den fördjupade översiktsplanen genom att använda formuläret nedan.

Om du har frågor, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckningFyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseText

Status och dokument

Ordlista

Kontakt

Therese Axenborg
Tillförordnad chef Plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)

Jasmina Lilja
Planarkitekt
010- 505 45 47
jasmina.lilja@afry.com
Matilda Svenning
Stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)
matilda.svenning@harryda.se