Till innehållet

Biologisk mångfald

Härryda kommun arbetar för att bevara och stärka den biologiska mångfalden, som ett av fyra särskilda insatsområden i kommunens hållbarhetsarbete.

Kommunen har stor påverkan i frågan om biologisk mångfald, både i rollen som förvaltare av kommunens egen mark men också i samverkan med andra markägare. Dessutom påverkar inköp, utsläpp och arbetssätt i kommunens verksamheter den biologiska mångfalden både lokalt och globalt. Kommunen arbetar därför brett och inom många områden med frågan om en stärkt biologisk mångfald.

Arbete för en giftfri miljö

Härryda kommun arbetar systematiskt med att skydda både människors hälsa och den biologiska mångfalden genom att minska och förebygga användningen av farliga ämnen.

Kommunens arbete med giftfri miljö utgår ifrån:

  • Miljö- och hållbarhetskriterier vid upphandling och inköp
  • Medvetna materialval i skolmiljön
  • God kemikaliehantering i verksamheterna
  • Giftfri cirkularitet

Policy för giftfri kommun Pdf, 365.1 kB.
Kemikaliefri städning av offentliga lokaler

Sammanhängande naturmiljöer

Sammanhängande gröna och blåa miljöer, alltså naturmiljöer av olika slag, behövs för att olika arter ska kunna finna föda och boplatser samt minska risken för inavel. Härryda kommun har en "grön- och blåstruktur" som fungerar som ett underlag i samhällsplaneringen, för att om kunna bevara eller utveckla stråk och viktiga kopplingar vid stadsutveckling och utbyggnation.

Inom ramen för den pågående stadsbyggnadsstudien kring Landvetter centrum, har en ekosystemtjänstanalys tagits fram, för att kunna bevara och utveckla ekologiska funktioner.
Ekosystemtjänstsanalys Pdf, 57.3 MB.
Stadsbyggnadsstudie Landvetter centrum

Viktiga våtmarker

Våtmarker fyller viktiga funktioner både för biologisk mångfald men också genom att minska utsläpp av växthusgaser och ta om hand stora mängder vatten vid kraftiga skyfall. De senaste 70 åren har många våtmarker dikats ut runt om i Sverige för att kunna användas för jord- och skogsbruk. Under 2021 genomfördes en kartläggning av våtmarker i kommunen. I kartläggning pekas 37 områden ut som är lämpliga för restaurering, alltså återvätning.
Kartläggning av påverkade våtmarker i Härryda kommun Pdf, 29.6 MB.
Lokala naturvårdsprojekt

Jordbruksmark

Utvecklingsinriktningen för kommunens nya översiktsplan pekar på vikten av att värna och utveckla gröna och blå stråk samt viktiga landskapsmiljöer för att främja biologisk mångfald. Kulturlandskapen (ängs-, åker- och betesmarker) är särskilt viktiga för att bevara den biologiska mångfalden. Cirka 6 procent av kommunens totala yta utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmarken har minskat under flera år och de ytor som tidigare var jordbruksmark är till stor del bebyggda.
Arbete med ny översiktsplan

Naturvård

Härryda kommun arbetar med naturvårdande insatser både i naturreservaten men också på andra platser runt om i kommunen. Arbetet utgår från kommunens naturvårdsplan.
Naturvårdsplan Pdf, 63.7 MB.
Naturvård i Härryda kommun

Kontakt

Deria Abda Amin, utvecklingsledare miljö

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-08