Till innehållet

Kris och beredskap

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. I Härryda kommun har kommunen en beredskap för att mildra de negativa effekterna av sådana kriser. Som privatperson behöver du också förbereda dig för krisen innan den inträffar.

Person som går i vadarstövlar på översvämmad gata.

Foto: Antonio Gravante

Krisorganisation i Härryda kommun

Vid samhällsstörningar där kommunövergripande samordning är extra viktig, kan kommundirektören aktivera kommunens krisledningsgrupp. De leder och samordnar då de kommunala insatserna som krävs i en kris. Det kan till exempel vara att stänga skolor vid snöoväder, att prioritera reservkraften vid ett långvarigt elbortfall eller att ordna transporter av personal och medborgare.

Om kommunstyrelsens ordförande bedömer att en samhällstörning är extraordinär träder kommunens krisledningsnämnd in som kommunens högsta ledning. Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ledamöter.

Så får du information i kris

I en kris är det viktigt att du håller dig uppdaterad om situationen. Om en kris eller olycka inträffar och kommunikationsbehovet är stort aktiveras kommunens upplysningscentral som löpande svarar på invånarnas frågor. Håll dig uppdaterad i kris på dessa kanaler:

Härryda som en del av Sveriges totalförsvar

Sveriges totalförsvar består av det civila och det militära försvaret. Härryda kommun ingår i det civila försvaret där det är kommunens ansvar att säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera även i ett läge av höjd beredskap. Exempel på samhällsviktiga funktioner är förskolor, äldreboenden, hemtjänst samt vatten- och elförsörjning. I kommunen finns exempelvis trygghetspunkter dit du som kommuninvånare kan vända dig under en svårare samhällsstörning eller vid höjd beredskap.
Trygghetspunkter

Ägare till byggnader med skyddsrum har tillsammans med myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvar för att skyddsrum kontrolleras och hålls efter.
Skyddsrum

Du är en viktig del av kommunens krisberedskap

I händelse av kris är det viktigt att du som invånare är förberedd. Då har du också möjlighet att hjälpa andra och stötta det civila försvaret. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till de som behöver den allra mest. För de allra flesta innebär detta att man måste vara beredd på att kunna klara sig själva en tid.
Så förbereder du dig för kris
Kommunens del i totalförsvaret

Kontakt

Per Mood, säkerhetschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-08