Till innehållet

Sevesoanläggning

Seveso är en beteckning på en verksamhet som hanterar farliga ämnen i mängder som uppnår en angiven gräns. Det kan innebära särskilda risker i händelse av brand eller annan olycka. Exempel på Sevesoverksamhet är företag som hanterar stora kemikalievolymer eller brandfarliga varor.

EU har utarbetat och antagit Sevesodirektivet för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Sverige har infört direktivet genom Sevesolagstiftningen.

Två olika nivåer av krav

Lägre kravnivå

  • Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Högre kravnivå

  • Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas vart tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka. Läs mer här:

Anläggningar i Härryda kommun

I Härryda kommun finns två företag som är klassat som Seveso:

Skanska Länk till annan webbplats.
Landvetterkrossen - Veidekke Pdf, 155.4 kB.

Anläggningar i Storgöteborg

Anläggningar som klassas som Seveso-företag inom Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) område finns angivna på deras hemsida:

RSG - Sevesoanläggningar Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-11