Till innehållet

Rävlanda sanatorium

En ny detaljplan för Rävlanda sanatorium har påbörjats för att utreda möjligheterna att omvandla sanatoriebyggnaden till bostadslägenheter. Samtidigt utreds förutsättningarna att komplettera planområdet med ny bebyggelse i form av par- och radhus.

flygfoto över Skällsjöås

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för Rävlanda 1:8 m.fl. bostäder vid Rävlanda sanatorium, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2023-12-12

Sanatoriet förstört av brand

Den 3 december brann den 1 500 kvadratmeter stora huvudbyggnaden Rävlanda sanatorium ner till grunden. Brandplatsen är för närvarande avspärrad. Polisens utredning pågår om vad som orsakat branden.

Efter samtal med exploatören så fortsätter detaljplanearbetet. Målet är att uppföra en byggnation på samma husgrund och i liknande nationalromantisk stil som det nerbrunna sanatoriet.
Planen för Rävlanda sanatorium fortsätter


I februari 2023 beslutade kommunstyrelsen att ge sektorn för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostäder vid Rävlanda sanatorium. Området ligger strax öster om Rävlanda, cirka 1,5 kilometer från Rävlanda station, längs Boråsvägen mot Bollebygd. Planområdet är ca 70 000 kvadratmeter stort.

I gällande översiktsplan pekas den södra halvan av området ut som utveckling för bostäder, medan den norra som tidigare täcktes av produktionsskog är del av ett större sammanhängande naturområde värdefullt för friluftslivet. Rävlanda sanatorium med dess park utgör en viktig kulturhistorisk miljö som behöver beaktas i planprocessen, likaså förhållandet till Storåns dalgång och de natur- och kulturvärden som finns där.

Målbilden i projektet är att en god gestaltning som underordnar sig Sanatoriets huvudbyggnad och dess plats i landskapet ska skapa en helhetsverkan av hög kvalitet. Det är av vikt att den nytillkommande bebyggelsen anpassas i skala och material, samt att den placeras på ett sätt att den ger ett positivt tillskott till platsen.

Pågående arbete

Just nu är projektet i ett inledande skede och planförslaget bedöms preliminärt att ställas ut på samråd under andra kvartalet 2024. Det kommer då finns möjlighet att tycka till om planen.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Vid två tillfällen under detaljplaneprocessen är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget, under samrådstiden och granskningstiden. Det är viktigt att du lämnar skriftliga synpunkter under något eller båda av dessa tillfällen om du i ett senare skede vill kunna överklaga detaljplanen.

Just nu kan du inte lämna formella synpunkter på förslaget men under samrådstiden och granskningstiden kommer du att kunna skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst som då visas på denna sida.

Planprocessens olika skeden

Du kan alltid ställa frågor om detaljplanen och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Marcus Broman

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-15