Till innehållet

Bostäder vid växthusen i Landvetter

Vid de gamla växthusen, strax söder om riksväg 40 i Landvetter, föreslås ca 290 nya bostäder i flerfamiljshus och radhus. Tillfart till området föreslås i första hand att gå via en ny bro över Mölndalsån som kopplar till den större Magasinsvägen.

Planområdets ungefärliga utbredning. Foto: Bergslags bild

Detaljplanens formella namn: Detaljplan för Landvetter 6:15 m.fl. Bostäder vid Växthusen i Landvetter, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Detaljplanen ligger knappt en kilometer sydost om Landvetter centrum mellan Byvägen, (samt riksväg 40) i norr, och Mölndalsån i söder. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 290 nya bostäder i ett centralt och naturnära läge. En ny huvudsaklig tillfartsväg via en bro över Mölndalsån i sydväst ska också möjliggöras. Planen ska även medverka till att öka tillgängligheten för allmänheten att röra sig längs Mölndalsån.

Förslaget bedöms förenligt med översiktsplanens intentioner ÖP2012, med undantag för en liten del längst i öster av planområdet.

Om du vill se hur planförslaget ser ut på plats kan du via din mobil se det på en karta. Observera att vissa delar av området är avstängt på grund av pågående tillsynsärende.

Exploatörsdriven planprocess

Detaljplanen upprättas med en så kallad exploatörsdriven planprocess. Exploatör för planen är Tornstaden. Exploatören tar fram utredningar och underlag och Härryda kommun fungerar som rådgivande instans. Som myndighet kontrollerar vi att underlaget fungerar juridiskt, och har ansvar för samråd och granskning. För att detaljplanen ska antas krävs ett beslut av kommunfullmäktige.
Exploatörsdriven detaljplan

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Vanliga frågor om detaljplanen

En trafikbullerutredning togs fram i ett tidigt skede. Den visar att planområdet är utsatt för högt buller, främst från riksväg 40 i norr. Bullertesterna visade att inte ens med en förlängd vall utmed riksväg 40 klaras riktvärdena för buller vid uteplats för de radhus som är tänkta i öster. Istället måste man göra andra byggnadstekniska åtgärder inom planområdet och utforma slutna kvarter genom bebyggelse och eventuellt med skärmar mellan byggnaderna för att bullerkraven ska uppfyllas.  
I söder kan ny bebyggelse även skärma av buller från järnvägen.

Med den nuvarande utformning av kvarteren enligt planförslaget kommer det att vara lägre ljudnivåer kring befintliga bostadshus nära Växthusen och även det nya området kommer att klara bullerkrav för uteplatser.

Det finns ett område längs Mölndalsån och utmed plangränsen som har strandskydd. Det är i de östra delarna av detaljplanen, alltså den del av ån som ligger närmast riksväg 40. Resten av marken i planområdet saknar strandskydd. I ett yttrande från länsstyrelsen är inte förhållandena i söder sådana att ett strandskydd behöver återinföras i den nya detaljplanen.

Detaljplanen vill nu pröva möjligheten att upphäva strandskyddet även i de östra delarna. Det stora behovet av bostadsförsörjning i kollektivtrafiknära läge, intresset för att utveckla Landvetter och att ge ytterligare underlag för service talar för att en utbyggnad av ett bostadsområde bedöms väga tyngre än strandskyddsintresset för området. 

Inom det område där strandskyddet föreslås upphävas finns bara vissa naturvärden i en mindre del. Bedömningen är också att allmänhetens tillgång till strandområdet kan bli större med planförslaget.

Enligt den trafikutredning som gjorts kommer det nya bostadsområdet i Växthusen att generera cirka 442 stycken fler fordonsrörelser per dygn. Den huvudsakliga tillfarten till bostadsområdet föreslås vara via Magasinsvägen i söder, från vilken en bro över Mölndalsån leder in i området. I utredningen antas 84 procent motsvarande 371 av bilresorna, ske via den södra infarten.
Resterande biltrafik beräknas ske via tillfarten Byvägen norrifrån. 

Tyck till!

Vid två tillfällen under detaljplaneprocessen är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget, under samrådstiden och granskningstiden. Det är viktigt att du lämnar skriftliga synpunkter under något eller båda av dessa tillfällen om du i ett senare skede vill kunna överklaga detaljplanen.

Just nu kan du inte lämna formella synpunkter på förslaget men under granskningstiden kommer du att kunna skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst som då visas på denna sida.

Planprocessens olika skeden

Du kan alltid ställa frågor om detaljplanen och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-20