Till innehållet

Planprogram verksamhetsområde norr om Ryamotet

Innan kommunen påbörjar eventuellt detaljplanarbetet för utvecklingen av ett nytt verksamhetsområde tar vi fram ett planprogram. Detta för att översiktligt utreda lämpligheten och möjligheten till att utveckla ett större sammanhängande verksamhetsområde för kontor, industri och logistikändamål.

Flygfoto över markerat område vid Härrydavägen innan Härryda IF

Programområdet

I september 2022 beslutade kommunstyrelsen att det ska tas fram ett planprogram för området. Målsättningen är att skapa ett attraktivt, hållbart och modernt verksamhetsområde. Programmet omfattar ett cirka 150 hektar stort område norr om Ryamotet intill Riksväg 40 och väg 156. Området utgörs till stora delar av pågående bergtäkts- samt återvinningsverksamhet. Resterande delar utgörs av varierad naturmark.

I kommunens översiktsplan ÖP2012 ingår området delvis som utbyggnadsområde för verksamheter på lång sikt.

Syftet med planprogrammet

Programmet syftar bland annat till att ta fram en vision och struktur för hur verksamhetsområdet ska utvecklas samt att i ett tidigt skede av planarbetet få till en dialog mellan kommunen och de som kan beröras av planen. Tanken är att kommunens beslutsunderlag ska breddas med fler erfarenheter och synpunkter, och att sakägare med flera ska få möjligheter till insyn och påverkan tidigt i processen.

Programsamråd

Planprogrammet skickas på samråd till förvaltningar, myndigheter, föreningar och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering. Synpunkterna sammanställs sedan i en samrådsredogörelse. Efter genomfört samråd revideras ofta handlingarna. Samråd är preliminärt planerat till hösten 2024.

Underlätta efterföljande detaljplanering

Ett planprogram kan också medföra att planprocessen blir effektivare och smidigare genom att viktiga strategiska frågor behandlas i ett tidigt skede. Planprogrammet kan förutom övergripande syfte, riktlinjer med mera även ange lämplig indelning för efterföljande detaljplanering och en utbyggnadsordning.

Att detaljplanering ska föregås av ett planprogram är ett frivilligt steg i detaljplaneprocessen. Kommunen har i det här fallet valt att inleda planprocessen med ett planprogram, då det anses underlätta för efterföljande detaljplanering.

Planprogrammets status

Planprogrammet utgör ett visionsdokument. Det godkänns men fastställs inte och är därmed ingen bindande handling och kan inte överklagas. Överklagande är möjligt först när en detaljplan är antagen, vilket är det sista skedet i planprocessen. Efter godkännande är det vanligt att successivt påbörja nästa steg i processen med att ta fram en eller flera detaljplaner för det område som planprogrammet omfattar.

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Godkänt planprogram

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Vid samrådstiden under framtagandet av programmet är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter på utvecklingsförslaget.

Just nu kan du inte lämna formella synpunkter på förslaget men under samrådstiden kommer du att kunna skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst som då visas på denna sida.

Du kan alltid ställa frågor om pågående arbete med programmet och då vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Ställ frågor om planen till projektledaren:

Emma Bäcklund

Anna Wallin, biträdande planarkitekt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-04