Till innehållet

Värmepump

Värmepump kan vara ett bra sätt att spara kostnad för uppvärmning. Du som vill installera värmepump hittar svar på de vanligaste frågorna här. Exempelvis hur du ansöker om installation av värmepump.

En stor maskin borrar för bergvärme till en villa i ett villaområde

Foto: Ozgur Coskun, Mostphotos

Du behöver ansöka om dessa värmepumpar:

 • Bergvärme
 • Jordvärme
 • Sjövärme
 • Grundvattenvärme

Nej, du behöver inte anmäla luftvärmepumpen.

Ansökan gör du till miljö- och bygglovsnämnden. Här hittar du e-tjänsten. Det är samma e-tjänst för anmälan eller ansökan om tillstånd.

Ansök om värmepump Länk till annan webbplats.

Behöver du ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID)

Intyg från granne Pdf, 103.1 kB.

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter, prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

 • Ansök om installationen i god tid. I vissa fall behöver vi skicka din ansökan på remiss, exempelvis om bergtunnlar berörs.
 • Vid ansökan om tillstånd får inte arbetet med anläggningen påbörjas innan du fått ett skriftligt beslut om tillstånd.
 • Använd e-tjänsten för ansökan.
  Ansök om värmepump Länk till annan webbplats.
 • Lämna kompletta handlingar så går handläggningen snabbare. Ta gärna hjälp av din installatör med ansökan.
 • Anlita alltid en certifierad brunnsborrare.
 • För stora värmepumpar med effektuttag över 10 MW (MegaWatt) ska anmälan om miljöfarlig verksamhet göras till miljö- och bygglovsnämnden.

Du behöva vanligen redovisa vilka försiktighetsåtgärder ni kommer att vidta vid borrning. Vi kommer att skicka ditt ärende på remiss till huvudmannen för vattentäkten.

Du laddar själv ned en karta över din fastighet på Lantmäteriets tjänst Min karta. Det är gratis.

Så här gör du:

 1. Gå in på:
 2. Min karta, lantmäteriet Länk till annan webbplats.
 3. Sök på din fastighetsbeteckning eller adress i sökfältet i det högra över hörnet.
 4. Under ikonen Kartlager väljer du fastighetskarta.
 5. Välj Exportera pdf.
 6. Därefter kan du välja kartskala. Lämplig skala är 1:400 eller 1:500.
 7. Centrera din fastighet.
 8. Med ”rita i kartan” kan du välja att markera borrhålet med en prick etc. Du kan också mäta i kartan, t.ex. avstånd till tomtgräns.
 9. När du är klar, skriver du ut kartan som pdf och laddar upp i e-tjänsten.
 1. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan (om vi inte kan skicka svar direkt). När miljö- och hälsoskydd har granskat din ansökan får du ett beslut. Om din ansökan kan beviljas, får du ett beslut om tillstånd med villkor som du ska följa vid borrning och installation. Det är du som äger en värmepump som är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installation och drift.

Räkna med 6 veckor. Oftast går det dock snabbare att få beslut.

Du får en bekräftelse via e-tjänsten. Den innehåller information om handläggare och uppskattad handläggningstid.

Du kan komma i kontakt med oss så här:

Ta gärna kontakt med den kommunala energirådgivaren för diskussion om hur du kan minska din energianvändning.

Energi- och klimatrådgivning. 

En lagom stor värmepump kan halvera husets energikostnader för värme och varmvatten. Värmepumpen kan hämta energi från berggrund, mark, sjöbotten eller från luften.

Område vid tunnel

Trafikverket utreder placeringen av en ny dubbelspårig järnväg som ska stanna i Mölndal och Landvetter flygplats. Om din planerade bergvärmeanläggning ligger inom ett område där järnvägen enligt förslagen kommer att gå i tunnel så kommer miljö- och bygglovsnämnden inte att godkänna installationen utan istället besluta om förbud. Detta beslut kan överklagas.

Område vid bank

Om din planerade bergvärmeanläggning ligger inom ett område där järnvägen kommer att gå i bank, det vill säga på marken, inte i tunnel, kommer vi att skicka ditt ärende på remiss till Trafikverket. Detta innebär att handläggningen av ditt ärende kan komma att ta längre tid.

Då får du ett avslag eller förbud. Beslutet kan överklagas. De flesta som ansöker får dock borra.

Sveriges Geologiska Institut rekommenderar enligt

Normbrunn‑16:

 • 10 meter till grannens tomtgräns
 • 20 meter mellan energibrunnar
 • 30 meter till borrad dricksvattenbrunn
 • 20 meter till grävd dricksvattenbrunn
 • 30 meter till enskild avloppsanläggning

Normbrunn-16 Pdf, 7.4 MB.

Minst 10 meter till grannens tomtgräns. Om du vill borra närmare än 10 meter från grannens tomtgräns kan du använda mallen för grannemedgivande. Pdf, 79.7 kB.

Du behöver ta reda på och redovisa grannarnas dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar på din karta och ange avstånden i ansökan.

Anlita alltid en certifierad brunnsborrare. Information om vilka brunnsborrare som är certifierade finns hos certifieringsföretaget RISE brunnsborrare. Länk till annan webbplats.

I skriften "Vägledning för att borra brunn", Normbrunn -16, från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, finns goda råd om hur man bäst går till väga. Om borrningen utförs korrekt minskar risken för miljöstörningar och skador på omgivande fastigheter. Vägledningen vänder sig till brunnsborrare, myndigheter och fastighetsägare.

Sveriges Geologiska Undersökning Länk till annan webbplats.

Att installera en värmepumpsanläggning utan tillstånd är olagligt. Om en värmepump anläggs innan tillstånd kan du få betala en miljösanktionsavgift. Länk till annan webbplats.

Värmepumpar kan ge en positiv miljöeffekt eftersom de medför en minskad förbrukning av icke förnyelsebar energi som till exempel olja.

Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, kan samtidigt medföra en risk för negativ effekt på miljön, till exempel genom utsläpp av köldbärarvätska som sprids till närliggande dricksvattenbrunnar. Beroende på utförandet kan brunnarna också utgöra en öppen kontaktyta mellan markytan och grundvattnet, som innebär risk om ett läckage av miljöfarliga produkter eller avloppsvatten sker i närheten.

I samband med borrning kommer det upp vatten som är blandat med fint stenmaterial, så kallat borrkax. Läs nedan under rubriken ”Vad gäller för borrvattnet?”

I samband med borrning kommer det upp vatten som är blandat med fint stenmaterial, så kallat borrkax. Om borrvatten släpps ut obehandlat till kommunens dagvattenledningar kan ledningar och brunnar sättas igen. Om borrvatten släpps ut till diken eller vattendrag kan det förstöra levnadsbetingelserna för växter och djur, till exempel täcka över lekbottnar för öring.

En vanlig lösning för att rena borrvattnet från borrkax är genom sedimentering i till exempel kaxlåda eller annan effektiv avskiljare. Sedimenteringsanläggningen ska vara utformad och dimensionerad så att borrvattnet inte kan passera utan att borrkaxet hunnit sedimentera. Sedan kan borrvattnet infiltreras på din egen gräsmatta. Utse en lämplig plats för infiltration tillsammans med din borrfirma.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegarantier

Värmepump

För vissa verksamheter eller åtgärder krävs dispens eller tillstånd eller att en anmälan görs enligt miljöbalken innan verksamheten eller åtgärden får påbörjas. En del dispenser och tillstånd söks hos kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd Om det krävs en anmälan ska den lämnas till kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden påbörjas.
Miljöfarlig verksamhet

Garanti:

 • Du får direkt en bekräftelse på att din anmälan har registrerats om du anmält via e-tjänst, annars får du bekräftelse inom en vecka.
 • Inom två veckor får du veta vem som är handläggare och när vi bedömer att det kommer fattas beslut i ärendet. Detta gäller bara om inte beslut i ärendet kan fattas inom två veckor.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivning

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-07-03