Till innehållet

Värmepump

Värmepump kan vara ett bra sätt att spara kostnad för uppvärmning. Du som vill installera värmepump hittar svar på de vanligaste frågorna här. Exempelvis om du behöver ansöka om eller anmäla installation av värmepump.

En stor maskin borrar för bergvärme till en villa i ett villaområde

Foto: Ozgur Coskun, Mostphotos

Du behöver anmäla eller ansöka om dessa värmepumpar:

 • Bergvärme
 • Jordvärme
 • Sjövärme
 • Grundvattenvärme

Nej, du behöver inte anmäla luftvärmepumpen.

Anmälan eller ansökan gör du till miljö- och bygglovsnämnden. Här hittar du e-tjänsten. Det är samma e-tjänst för anmälan eller ansökan om tillstånd.

Anmäl eller ansök om värmepump Länk till annan webbplats.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID)

Intyg från granne Pdf, 103.1 kB.

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter, prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

 • Anmäl installationen i god tid (minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen). I vissa fall behöver vi skicka din anmälan på remiss, exempelvis om bergtunnlar berörs.
 • Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det oftast ansökan om tillstånd istället för anmälan. Vid ansökan om tillstånd får inte arbetet med anläggningen påbörjas innan du fått ett skriftligt beslut om tillstånd.
 • Använd e-tjänsten för anmälan eller ansökan.
  Anmäl eller ansök om värmepump Länk till annan webbplats.
 • Lämna kompletta handlingar så går handläggningen snabbare. Ta gärna hjälp av din installatör med anmälan eller ansökan.
 • Anlita alltid en certifierad brunnsborrare.
 • För stora värmepumpar med effektuttag över 10 MW (MegaWatt) ska anmälan om miljöfarlig verksamhet göras till miljö- och bygglovsnämnden.

Inom vattenskyddsområde är det ansökan om tillstånd istället för anmälan, men du använder samma e-tjänst.

Du behöva vanligen redovisa vilka försiktighetsåtgärder ni kommer att vidta vid borrning. Vi kommer att skicka ditt ärende på remiss till huvudmannen för vattentäkten.

Du laddar själv ned en karta över din fastighet på Lantmäteriets tjänst Min karta. Det är gratis.

Så här gör du:

 1. Gå in på:
 2. Min karta, lantmäteriet Länk till annan webbplats.
 3. Sök på din fastighetsbeteckning eller adress i sökfältet i det högra över hörnet.
 4. Under ikonen Kartlager väljer du fastighetskarta.
 5. Välj Exportera pdf.
 6. Därefter kan du välja kartskala. Lämplig skala är 1:400 eller 1:500.
 7. Centrera din fastighet.
 8. Med ”rita i kartan” kan du välja att markera borrhålet med en prick etc. Du kan också mäta i kartan, t.ex. avstånd till tomtgräns.
 9. När du är klar, skriver du ut kartan som pdf och laddar upp i e-tjänsten.

 1. Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan/anmälan (om vi inte kan skicka svar direkt). När miljö- och hälsoskydd har granskat din anmälan får du ett beslut. Om din anläggning ”godkänns” och får installeras får du ett beslut med försiktighetsmått (eller villkor) som du ska följa vid borrning och installation. Det är du som äger en värmepump som är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installation och drift.

Räkna med 6 veckor. Oftast går det dock snabbare att få beslut.

Du får en bekräftelse via e-tjänsten. Den innehåller information om handläggare och uppskattad handläggningstid.

Du kan komma i kontakt med oss så här:

Ta gärna kontakt med den kommunala energirådgivaren för diskussion om hur du kan minska din energianvändning.

Energi- och klimatrådgivning. 

En lagom stor värmepump kan halvera husets energikostnader för värme och varmvatten. Värmepumpen kan hämta energi från berggrund, mark, sjöbotten eller från luften.

Område vid tunnel

Trafikverket utreder placeringen av en ny dubbelspårig järnväg som ska stanna i Mölndal och Landvetter flygplats. Om din planerade bergvärmeanläggning ligger inom ett område där järnvägen enligt förslagen kommer att gå i tunnel så kommer miljö- och bygglovsnämnden inte att godkänna installationen utan istället besluta om förbud. Detta beslut kan överklagas.

Område vid bank

Om din planerade bergvärmeanläggning ligger inom ett område där järnvägen kommer att gå i bank, det vill säga på marken, inte i tunnel, kommer vi att skicka ditt ärende på remiss till Trafikverket. Detta innebär att handläggningen av ditt ärende kan komma att ta längre tid.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Då får du ett förbud. Beslutet kan överklagas. De flesta anmälningarna/ansökningarna får dock borra.

Sveriges Geologiska Institut rekommenderar enligt

Normbrunn‑16:

 • 10 meter till grannens tomtgräns
 • 20 meter mellan energibrunnar
 • 30 meter till borrad dricksvattenbrunn
 • 20 meter till grävd dricksvattenbrunn
 • 30 meter till enskild avloppsanläggning

Normbrunn-16 Pdf, 7.4 MB.

Minst 10 meter till grannens tomtgräns. Om du vill borra närmare än 10 meter från grannens tomtgräns kan du använda mallen för grannemedgivande. Pdf, 79.7 kB.

Du behöver ta reda på och redovisa grannarnas dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar på din karta och ange avstånden i anmälan/ansökan.

Anlita alltid en certifierad brunnsborrare. Information om vilka brunnsborrare som är certifierade finns hos certifieringsföretaget RISE brunnsborrare. Länk till annan webbplats.

I skriften "Vägledning för att borra brunn", Normbrunn -16, från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, finns goda råd om hur man bäst går till väga. Om borrningen utförs korrekt minskar risken för miljöstörningar och skador på omgivande fastigheter. Vägledningen vänder sig till brunnsborrare, myndigheter och fastighetsägare.

Sveriges Geologiska Undersökning Länk till annan webbplats.

Att installera en värmepumpsanläggning utan anmälan eller tillstånd är olagligt. Om en värmepump anläggs innan anmälan skett eller innan tillstånd kan du få betala en miljösanktionsavgift. Länk till annan webbplats.

Värmepumpar kan ge en positiv miljöeffekt eftersom de medför en minskad förbrukning av icke förnyelsebar energi som till exempel olja.

Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, kan samtidigt medföra en risk för negativ effekt på miljön, till exempel genom utsläpp av köldbärarvätska som sprids till närliggande dricksvattenbrunnar. Beroende på utförandet kan brunnarna också utgöra en öppen kontaktyta mellan markytan och grundvattnet, som innebär risk om ett läckage av miljöfarliga produkter eller avloppsvatten sker i närheten.

I samband med borrning kommer det upp vatten som är blandat med fint stenmaterial, så kallat borrkax. Läs nedan under rubriken ”Vad gäller för borrvattnet?”

I samband med borrning kommer det upp vatten som är blandat med fint stenmaterial, så kallat borrkax. Om borrvatten släpps ut obehandlat till kommunens dagvattenledningar kan ledningar och brunnar sättas igen. Om borrvatten släpps ut till diken eller vattendrag kan det förstöra levnadsbetingelserna för växter och djur, till exempel täcka över lekbottnar för öring.

En vanlig lösning för att rena borrvattnet från borrkax är genom sedimentering i till exempel kaxlåda eller annan effektiv avskiljare. Sedimenteringsanläggningen ska vara utformad och dimensionerad så att borrvattnet inte kan passera utan att borrkaxet hunnit sedimentera. Sedan kan borrvattnet infiltreras på din egen gräsmatta. Utse en lämplig plats för infiltration tillsammans med din borrfirma.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Värmepump

För vissa verksamheter eller åtgärder krävs dispens eller tillstånd eller att en anmälan görs enligt miljöbalken innan verksamheten eller åtgärden får påbörjas. En del dispenser och tillstånd söks hos kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd Om det krävs en anmälan ska den lämnas till kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden påbörjas.
Miljöfarlig verksamhet

Garanti:

 • Du får direkt en bekräftelse på att din anmälan har registrerats om du anmält via e-tjänst, annars får du bekräftelse inom en vecka.
 • Inom två veckor får du veta vem som är handläggare och när vi bedömer att det kommer fattas beslut i ärendet. Detta gäller bara om inte beslut i ärendet kan fattas inom två veckor.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031‑724 61 00. Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-12