Till innehållet

Riksintressen kan påverka ditt bygglov

Ett riksintresse är ett område eller en anläggning som är värdefull för hela Sverige. Alla riksintressen måste skyddas. Därför gäller särskilda regler när du söker bygglov för en plats inom ett riksintresse.

Det finns olika riksintressen

Det finns olika typer av riksintressen. Det kan gälla

  • miljö (som hav och naturreservat)
  • kulturmiljö (som bebyggelse eller landskap)
  • transportsystem (som vägar, flygplatser och järnvägar)
  • försvaret (som skjut- och övningsfält och sjöövningsområden).

Vissa områden är riksintressen för att man vill bevara eller exploatera dem. Andra områden är riksintressen för att de är viktiga för yrkesfiske och rennäringen.

Flera myndigheter ansvarar för riksintressena

Det är Riksantikvarieämbetet som ansvarar för att peka ut kulturmiljöer av riksintresse. De fattar också beslut om revideringar och ifall nya områden ska bli riksintressen eller om gamla områden ska sluta vara det.

Riksintressen ska skyddas under lång tid. Sveriges kommuner ska i sin planering (till exempel översiktsplanen och detaljplaner) se till att riksintressena tas tillvara och inte blir förstörda. Landets länsstyrelser har det yttersta ansvaret för att kommunerna gör det.

Om du vill bygga inom ett riksintresse

Om du vill bygga eller ändra något inom ett område som har utsetts till riksintresse kan det påverka din bygglovsansökan. Det kan också innebära att du måste söka bygglov, när du i vanliga fall inte hade behövt det. När du vill bygga eller ändra något måste bygglovsenheten bedöma om byggprojektet påverkar riksintresset. Bygglovsenheten ska fråga länsstyrelsen. Länsstyrelsens svar kallas för ett yttrande. Det är yttrandet och översiktsplanen som vägleder bygglovsenheten när de beslutar om ditt bygglov.

Riksintressen i Härryda kommun

I Härryda kommun finns flera riksintressen. Vi redovisar vilka de är i översiktsplanen. Där visar vi också hur vi förhåller oss till riksintressena när vi tar fram detaljplaner.
Härryda kommuns översiktsplan

Några exempel på riksintressen i Härryda kommun

Storåns dalgång är ett riksintresse på grund av natur- och kulturmiljön.
Kulturmiljöer värda ett besök
Storåns dalgång

Håltet är en ensamgård nära Eskilsby. Även Håltet är främst ett riksintresse på grund av natur- och kulturmiljön.
Kulturmiljöer värda ett besök

Landvetter flygplats är en annan sorts riksintresse. Flygplatsen är en viktig del av landets transporter.
Göteborg Landvetter Airport

En ny järnväg ska byggas mellan Göteborg och Borås. Trafikverket har valt ut några förslag på "korridorer" där järnvägen kan dras. Dessa är riksintressen.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15