Till innehållet

Trafikregler

Ibland kan du som trafikant behöva fräscha upp dina kunskaper om trafikreglerna. Kanske har det kommit några nya vägmärken? Vilka regler gäller vid en gångpassage? Som trafikant är det viktigt att hålla reda på vad det är som gäller.

Foto: Michael Erhardsson, MostPhotos

Olika trafikregler för olika trafik­situationer

De vanligaste frågorna om trafikregler handlar om hastigheter samt om vad som skiljer övergångställen och gångpassager åt.

Här följer vilka trafikregler som gäller vid en specifik trafiksituation:

Gågata och gångfartsområde

Gågator och gångfartsområden är gator på de gåendes villkor, och särskilda regler gäller för fordonstrafik. Du får inte köra fordon fortare än normal gångfart och har alltid väjningsplikt för fot­gängare. Parkering gäller endast på anordnade parkeringsplatser.

I Härryda kommun finns gågata och gångfartsområde exempelvis på Råda torg respektive Biblioteksgatan i Mölnlycke.

Gågata

 • På en gågata är motorfordonstrafik förbjuden förutom för varuleveranser, transporter för boende eller personer med rörelsehinder till och från en adress på gatan.
 • Du som kör ett fordon ska köra i de gåendes hastighet och det är du som har väjningsplikt.
 • Du får bara parkera på särskilt anordnade platser.

Gångfartsområde

 • Gångfartsområden är främst till för den som går eller cyklar, men det är tillåtet att framföra motorfordon.
 • Både fordonstrafik och cyklande har väjningsplikt mot gående och hastigheterna får inte vara högre än de gåendes.
 • Du får bara parkera på särskilt anordnade platser.

Transportstyrelsens information om gågata och gångfartsområde Länk till annan webbplats.

Att köra i cirkulationsplats

 • I en cirkulationsplats gäller att du ska köra motsols.
 • Du har väjningsplikt mot fordon som redan är i cirkulationen.
 • Det finns inget krav på att ge tecken vid infart i cirkulationsplatsen eftersom det endast finns ett val av körriktning.
 • Om det finns vägmärken eller vägmarkeringar följer du de anvisningarna.
 • Tänk på att långa fordon ofta behöver använda mer än ett körfält i cirkulationen.
 • När du byter körfält eller annars flyttar dig i sidled ska du ge tecken.
 • Du får byta körfält endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga trafikanter.
 • Ser du att en förare är på väg att byta körfält ska du anpassa hastigheten för att underlätta körfältsbytet.
 • När du ska köra ut ur cirkulationen ska du ge tecken till höger.
 • Anpassa om möjligt körningen så att du befinner dig i höger körfält när du kör ut ur cirkulationen.
 • När du befinner dig i vänster körfält och ska köra ut ur cirkulationen – var extra uppmärksam på om det kommer några fordon i höger körfält innan du själv gör ett körfältsbyte och ska köra ut ur cirkulationen.

Transportstyrelsens information om att köra i cirkulationsplats Länk till annan webbplats.

Stanna och parkera

Om det inte står något annat skyltat så får du parkera under högst 24 timmar på parkerings­plats, gata, väg eller annan allmän plats. Detta gäller på vardagar utom dagen före söndag och helgdag.

I Härryda kommun är det gratis att parkera på gator, vägar och parkeringar på allmän plats med undantag för några parkeringar i Mölnlycke och Landvetter som är avgiftsbelagda nattetid. Vid parkering på 1-timmes eller 2-timmars parkeringarna i Mölnlycke och Landvetter ska en parkerings­skiva användas. På mark som ägs av till exempel bostadsbolag kan andra parkeringsregler gälla.
Information som kan underlätta för dig att hitta parkering i kommunen och att parkera rätt
Transportstyrelsens information om att stanna och parkera Länk till annan webbplats.

För dig som cyklar eller kör moped

Cykelbana

Om det finns en cykelbana, ska du som cyklist normalt använda den. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster.

Trafikreglerna för moped klass II är desamma som för cykel. Du ska därför köra din tvåhjuliga moped klass II på cykelbana, om inte cykelbanan har en tilläggstavla under vägmärket för påbjuden cykelbana där det står ej moped.

Trehjuliga mopeder klass II får köras på en cykelbana med lite trafik och tillräcklig bredd om särskild försiktig­het iakttas.

Cykelpassage

En cykelpassage är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklist eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med väg­markering.

Cykelöverfart

En cykelöverfart är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke.
Transportstyrelsens information om cykelpassage och cykelöverfartLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Cykelgata

När du cyklar på en cykelgata är den högsta tillåtna hastigheten 30 kilometer i timmen. Cyklar du in på en väg som är cykelgata har du väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.

Övergångsställe

Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående.

Cykla på körbana

Du får, om du är särskilt försiktig, cykla på körbanan även om det finns en cykelbana. Detta under förutsättning att du fyllt 15 år och att hastighetsbegränsningen på körbana inte är högre än 50 kilometer i timmen. Detsamma gäller för mopeder klass II.

Väjningsplikt – vad gäller för mig som cyklar?

Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt – den gäller nästan alltid. Samtidigt är andra trafikanter i de flesta situationer skyldiga att ta hänsyn till dig som cyklar eller kör moped. Genom att både du och andra trafikanter har skyldigheter tvingas ni båda ta hänsyn till varandra.

Väjningsplikt innebär att du:

 • i god tid ska sänka hastigheten eller stanna
 • ska ta hänsyn till fordon som närmar sig
 • får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.

När du som cyklist:

 • kommer in på en väg från en cykelbana har du väjningsplikt. Det här gäller där du korsar väg och det inte finns en cykelöverfart.
 • ska korsa en väg på en obevakad cykelpassage har du väjningsplikt.
 • lämnar en cykelgata och kör in på en annan väg har du väjningsplikt.
 • cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.
 • korsar en väg på ett övergångsställe har du alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.

Transportstyrelsens information om trafikregler för dig som cyklar, kör moped eller motorcykel Länk till annan webbplats.

Övergångsställe och gångpassage

Det här gäller för fordonsförare vid ett övergångs­ställe:

 • Du har väjningsplikt mot gående som har gått ut på eller just ska gå ut på ett obevakat övergångsställe.
 • Du ska anpassa körningen så att du inte behöver stanna på övergångsstället.
 • Du ska i god tid sänka hastigheten eller stanna.
 • Du får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.
 • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.
 • Du får inte köra om strax före eller på ett obevakat övergångsställe.

Det här gäller för gående vid ett övergångsställe:

 • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående, men du som gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig
  • vad är fordonets hastighet?
  • hur nära är fordonet?
 • Korsa körbanan eller cykelbanan utan onödigt dröjsmål

Och vad gäller vid en gångpassage?

Vid en gångpassage gäller samma regler som om du skulle korsa vägen var som helst, det vill säga att gående och cyklister har väjnings­plikt, men också att fordonsförare ska hålla tillräckligt låg hastighet där gående korsar vägen.
Mer information om vad som gäller vid övergångsställen och gångpassager

Vägmärken

Har det kommit några nya vägmärken? På Transportstyrelsens hemsida kan du se alla Sveriges vägmärken med en kort förklaring om vad de innebär.
Översikt över alla vägmärken Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04