Till innehållet

Integritetspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter.

EU:s dataskyddsförordning, GDPR, syftar bland annat till att skydda den enskildes grundläggande fri- och rättigheter, särskilt dennes rätt till skydd av personuppgifter. Kommunen får bara behandla dina personuppgifter om det finns stöd i lagstiftning, eller om du har godkänt det. Här nedan kan du läsa mer om hur Härryda kommun behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer och telefonnummer. Även foton, filmer och ljudupptagningar kan vara personuppgifter om det går att identifiera en person.

Vem har personuppgiftsansvar?

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom respektive verksamhetsområde.

Personuppgiftsansvariga i Härryda kommun är:

 • kommunstyrelsen,
 • socialnämnden,
 • nämnden för utbildning, kultur och fritid,
 • miljö- och bygglovsnämnden,
 • valnämnden,
 • revisorerna.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Att behandla en personuppgift innebär att vidta åtgärder med den. Det kan exempelvis handla om att samla in, lagra, gallra, arkivera eller kopiera.

Hur får Härryda kommun in dina uppgifter?

Oftast lämnar du själv dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera ditt ärende, exempelvis när du ansöker om förskoleplats till ditt barn eller när du ansöker om bygglov. Vi kan också få dina personuppgifter från någon annan, exempelvis en kommun, myndighet, företag eller förening.

Vilka personuppgifter behandlar Härryda kommun?

Kommunen hanterar en mängd olika personuppgifter. Läs mer om vilka personuppgifter kommunens olika verksamheter hanterar.

Varför behandlar Härryda kommun dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska utföra våra kommunala åtaganden och tillhandahålla det stöd och den service som vi är ansvariga för.

Rättslig grund för behandlingar

Vi får bara samla in de personuppgifter som krävs för särskilda, berättigade ändamål och vi får inte samla in några onödiga personuppgifter. Vi måste alltid ha en rättslig grund för de behandlingar av personuppgifter vi gör. Grunden kan vara att det är nödvändigt för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Behandlingen kan också vara nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att vi ska kunna fullgöra ett avtal.

Det kan också vara så att du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter. Kommunen måste alltid inhämta ett samtycke om behandlingen inte kan stödjas på annan rättslig grund. Med samtycke menas att du aktivt ger oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter.

Register över personuppgiftsbehandlingar

Kommunen har en registerförteckning över alla våra personuppgiftsbehandlingar. Alla personuppgiftsansvariga är skyldiga att ha ett sådant register. Registret är digitalt och kan på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi följer alltid de grundläggande principer som följer av dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att vi inte använder dina personuppgifter för andra syften än vad vi angett och att de är säkra hos oss. Vi behandlar inte fler personuppgifter än nödvändigt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi får inte spara personuppgifter längre än vad som krävs utifrån ändamålet eller syftet med behandlingen. Däremot kan vi vara skyldiga att spara uppgifterna för att exempelvis arkivlagen eller offentlighets- och sekretesslagen kräver det.

Offentlighetsprincipen

Härryda kommun omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till kommunen normalt blir allmänna handlingar. Kommunen är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, om de inte omfattas av sekretess. Det innebär att personuppgifter alltså kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda i Härryda kommun som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I vissa fall kan personuppgiftsbiträden ha tillgång till personuppgifterna. Kommunen använder sig av personuppgiftsbiträden för exempelvis IT-tjänster och support. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter som allmänna handlingar. Läs mer under rubriken Offentlighetsprincipen ovan.

Hur skyddar Härryda kommun dina personuppgifter?

Kommunen månar om att uppfylla den säkerhet som krävs enligt dataskyddsförordningen, både tekniskt och organisatoriskt. Säkerhetsnivån kan variera, exempelvis beroende på vilken typ av uppgifter som behandlas, vilka risker som finns och hur känsliga uppgifterna är. Utifrån detta vidtas de säkerhetsåtgärder som är rimliga utifrån tekniska möjligheter och kostnader.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du ett antal rättigheter, se nedan eller läs mer här. Vilka rättigheter du har beror på vilken rättslig grund kommunen har för behandlingen. I vissa fall kan du därför inte göra dina rättigheter gällande.

 • Rätt till information och registerutdrag. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag. Använd vår e-tjänst eller kontakta kommunen via mail på kommun@harryda.se om du vill begära ett sådant.
 • Rätt till rättelse. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du kontakta oss och begära att de ska rättas eller kompletteras.
 • Rätt till radering. Du har i vissa fall möjlighet att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om du inte längre vill prenumerera på kommunens nyhetsbrev. I andra fall, som när kommunen behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter eller när de framgår av en allmän handling, kan inte uppgifterna raderas.

 • Återkallande av samtycke. Du kan alltid återkalla ett samtycke som du har lämnat till kommunen, om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter.

 • Rätt att lämna klagomål. Om du har klagomål på hur Härryda kommun hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. (tidigare Datainspektionen), som är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling, på imy@imy.se. Du kan också skicka ett brev till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Om du vill lämna en synpunkt eller kontakta kommunen anonymt får du inte bifoga några personliga uppgifter eftersom dessa uppgifter registreras och därmed blir en allmän handling.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med kommunen överförs informationen och personuppgifter till tredje part (företaget eller organisationen som driver den sociala plattformen). Kommunen rekommenderar inte att sociala medier används för att skicka känslig information till oss.

Kontakt

Thomas Byström, kommunjurist

Johan Göthberg, dataskyddsombud

Postadress:
Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073
402 22 Göteborg

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-02