Till innehållet

Dina rättigheter

Det är viktigt för oss att Härryda kommun har personuppgifter om dig som är riktiga. Här kan du läsa mer i detalj om vad som gäller om du till exempel vill veta vilka personuppgifter som vi har om dig, eller om du vill radera en personuppgift.

Personuppgifterna ska stämma

Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att begära att vi rättar till dem. Du kan också komplettera om det finns uppgifter som saknas och som du tycker borde vara med.

Om vi behöver rätta en uppgift om dig hör vi också av oss till dem som vi eventuellt har delat uppgifterna med – om det inte skulle visa sig vara omöjligt eller orimligt svårt.

Radera personuppgifter

I Sverige finns regler kring det som kallas för allmänna handlingar.

Inom kommunen måste vi följa reglerna i:

  • tryckfrihetsförordningen
  • offentlighets- och sekretesslagen
  • arkivlagen

Reglerna gör att vi sällan kan radera vissa personuppgifter. Vi är helt enkelt skyldiga att spara en del uppgifter.

Du kan begära att vi raderar personuppgifter som vi har om dig. Då utreder vi om vi kan göra det, utifrån lagstiftningen som finns.

Om vi kommer fram till att det går bra att vi raderar personuppgifter som vi har om dig, meddelar vi också dem som vi eventuellt har lämnat ut personuppgifterna till – om det inte skulle visa sig vara omöjligt eller orimligt svårt.

Ta tillbaka ett samtycke om personuppgifter

I vissa fall behöver du samtycka till att vi får hantera/behandla personuppgifter om dig. Att du samtycker betyder att du godkänner eller ger oss tillåtelse att hantera personuppgifter.

Om du har godkänt att vi behandlar en personuppgift om dig har du också rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Det betyder att vi, efter att du kontaktar oss för att ta tillbaka samtycket, inte längre kan använda dina personuppgifter för det ändamål som samtycket handlade om.

Här är det bra att tänka på att:

  • om du tar tillbaka ett samtycke så påverkar det bara hur vi behandlar personuppgifter om dig framåt i tiden, inte bakåt
  • vi ibland faktiskt inte kan radera uppgifter om dig eftersom kommunen styrs av regelverket kring vad som är en allmän handling (se stycket: Radera personuppgifter).

Påpeka felaktigheter om personuppgifter

Du har alltid rätt att höra av dig till kommunen om du tror att vi behandlar personuppgifter om dig på ett felaktigt sätt. Det är bra om du kan vara så tydlig som möjligt när du beskriver vad du tycker är fel.

Invända mot behandling av personuppgifter

Du har rätt att ha en annan åsikt än kommunen när det gäller hur vi hanterar personuppgifter om dig när vi gör det med stöd av allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning.

Om du har en annan åsikt kan du invända mot hur vi behandlar uppgifterna.

Om du hör av dig till oss för att invända, behöver kommunen kunna visa att det finns intressen som väger tyngre än dina intressen för att kommunen ska fortsätta behandla personuppgifterna.

När du vill invända mot en behandling av personuppgifter om dig är det bra om du kan vara så tydlig som möjligt när du beskriver vad du invänder mot. Vi utreder frågan och informerar dig om vad vi kommer fram till.

Begränsa behandling av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi tillfälligt begränsar hur vi behandlar personuppgifter som vi har om dig.

Här är några exempel:

  • Du har bett att vi ska rätta personuppgifter om dig. Då kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som vi utreder din fråga.
  • Du behöver själv använda dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om kommunen inte längre behöver dina uppgifter för ändamålen med vår behandling. Då kan du begära att vi använder uppgifterna på ett begränsat sätt.
  • Du har hört av dig och sagt att du har en annan åsikt än kommunen när det gäller hur vi hanterar personuppgifter om dig. Du invänder mot hur vi hanterar uppgifterna. Då kan du begära att kommunen begränsar hur vi behandlar personuppgifter om dig under tiden som vi utreder din fråga.

Om vi kommer fram till att vi kan begränsa hur vi behandlar personuppgifter om dig under en period, meddelar vi också dem som vi eventuellt har lämnat ut uppgifterna till – om det inte skulle visa sig vara omöjligt eller orimligt svårt.

Begäran om registerutdrag

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas hos Härryda kommun. För att ta del av informationen kan du begära att få ett så kallat registerutdrag. Ett registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade och ändamålet med behandlingen.

Det kostar ingenting att begära ett registerutdrag. Du som är vårdnadshavare till minderåriga har rätt att ta del av uppgifter om dina barn.

Så begär du ett registerutdrag

För att begära ett registerutdrag kan du använda e-tjänsten begäran om registerutdrag. Klicka på länken nedan. För att kunna fylla i e-tjänsten så ska du använda din e-legitimation.

Om du begär registerutdrag för barn som du är vårdnadshavare för och där ni är två vårdnadshavare så måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Det är därför viktigt att du fyller i rätt mejladress till den andra vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Min sida och signera med sin e-legitimation.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med Härryda kommun.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du fylla i blanketten Begäran om registerutdrag för vuxna Pdf, 415.8 kB..

Vårdnadshavare som begär registerutdrag för ett minderårigt barn kan använda e-tjänsten ovan eller fylla i blanketten Begäran om registerutdrag för vårdnadshavare Pdf, 416.5 kB..

Ifylld och undertecknad blankett lämnas till receptionen på kommunhuset i Mölnlycke eller skickas med post till Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke.

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten finns blanketten även i kommunhusets reception. Då får du välja om registerutdraget ska skickas med rekommenderat brev till dig eller om du vill hämta ut det i receptionen på kommunhuset. Observera att du behöver legitimera dig när du hämtar ut registerutdraget.

Handläggningstid

Härryda kommun kommer att behandla din begäran om registerutdrag inom en månad. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader om din begäran är särskilt omfattande. Om Härryda kommun inte behandlar personuppgifter om dig eller om de begärda uppgifterna av någon anledning inte kan lämnas ut kommer du att få besked om det.

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Johan Göthberg, dataskyddsombud

Postadress:
Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073
402 22 Göteborg

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-02