Till innehållet

Överklaga beslut – rättssäkerhet

En grundläggande kommunalrättslig princip är att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas. Det finns två former av överklagande: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Träklubba och bok på bord

Vilken form som är aktuell i det enskilda fallet avgörs av vilken typ av beslut som överklagats.

Laglighetsprövning

Alla kommuninvånare kan överklaga med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt. Överklagandet ska vara hos förvaltningsrätten inom tre veckor från att det ett färdigt protokoll som innehåller beslutet har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla.

Upphäva kommunens beslut

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit på laglig väg.
  • beslutet berör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget.
  • den som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet. Den kan däremot inte komma fram till ett annat beslut. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunallagen Länk till annan webbplats..

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller ekonomiskt bistånd överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Överklagandet ska göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Reglerna för förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen Länk till annan webbplats..

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-02