Till innehållet

Anlägga eget avlopp

Innan du får anlägga eller ändra en egen eller gemensam avloppsanläggning genom att till exempel koppla på en ny byggnad eller byta ut någon del av anläggningen, ska du skicka in en ansökan eller anmälan till miljö- och hälsoskydd.

Att skaffa ny avloppsanläggning

Stegen fram till ny avloppsanläggning:

Välj teknik

Valet av avloppssystem beror på dina förutsättningar, dina önskemål och vilka krav som ställs.

Kontakta en gräventreprenör eller konsult för att få hjälp med vilken lösning som passar bäst hos dig.

På Avloppsguiden kan du hitta entreprenörer och konsulter som jobbar med enskilda avlopp. Det går också bra att ringa oss på miljö- och hälsoskydd för att få råd och information eller besöka oss på kontoret.
Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Fyll i ansökan

Du kan få hjälp av din entreprenör när du fyller i ansökan. Ansökningsblankett finns både som e- tjänst och som pdf. Tillsammans med ansökan behöver du skicka in en profilskiss, en situationsplan och en drift- och underhållsinstruktion. Övrig komplettering som kan tänkas behövas är:

  • Installationsanvisningar
  • Markägarintyg/servitutsavtal
  • Upprättat servitutsavtal med tillverkare eller entreprenör alternativt beskrivning hur service ska genomföras av sakkunnig.
  • Fullmakt Pdf, 45.2 kB, öppnas i nytt fönster. för annan att företräda sökande i kontakt med miljö- och hälsoskydd.
  • Teknisk beskrivning av anläggning eller del av anläggning
  • Geohydrologisk undersökning
  • Prestandadeklaration (minireningsverk)
  • Serviceantral (minireningsverk/fosforavskiljande anordning vid markbädd
  • Resultat från siktanalys eller perkulationstest av jordprov (infiltration/markbåädd)
  • Mätningar från grundvattenrör (infiltration)

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten, (Har inte Bank-ID)

Platsbesök

När vi fått in tillräckliga uppgifter med ansökan kommer vi att komma ut och titta på platsen och eventuellt även titta i en provgrop. Platsbesöket gör vi för att bedöma om den teknik du valt passar på den föreslagna platsen. Om någon uppgift saknas ber vi dig eller din entreprenör att skicka in fler uppgifter.

Anläggningsarbetet

Grävarbetet får påbörjas först efter att du fått ett beviljat tillstånd av oss och det har vunnit laga kraft. Om grävarbetet påbörjas utan tillstånd kan du som fastighetsägare bli skyldig att betala miljösanktionsavgift upp till
5 000 kronor.

Under grävningsarbetet ska anläggandet dokumenteras, se mer under "Färdigställd anläggning". Om det under grävningsarbetet upptäcks omständigheter som gör att avsteg från tillståndet behöver göras, ska vi på miljö- och hälsoskydd kontaktas innan avsteget görs.

I vissa fall vill vi på miljö- och hälsoskydd inspektera avloppsanläggningen innan sluttäckning sker och avloppsanläggningen tas i bruk.

Färdigställd anläggning

När anläggningen är färdigställd ska ett utförandeintyg fyllas i av sökande och entreprenör. Utförandeintyget är en garanti för att utförandet har skett enligt tillståndet. Bilder på anläggningarbetet ska bifogas.

Utförandeintyg

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-23