Till innehållet

Enebacken

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, förstärkt vägnät och nya kommunala gator ska göra det möjligt för befintliga fastigheter att nyttja kommunal infrastruktur samt utöka området Enebacken i Mölnlycke med fler bostäder och en ny förskola.

Ortfoto över Enebacken

Planens formella namn: Detaljplan för Kullbäckstorp 1:4 m. fl. ENEBACKEN ETAPP II i Mölnlycke, Härryda kommun. Se detaljplanen på kartan. Länk till annan webbplats.

Detaljplanearbetet har skett och sker parallellt med ett antal större kommunala utredningar samt riksintresse- och lokaliseringsutredningar från statliga myndigheter. Området berörs bland annat av riksintresse för ny stambana mellan Göteborg och Borås.

Trafikverket har valt att tillsvidare pausa nästa steg i planeringen av den nya järnvägen genom Härryda kommun. Den pågående lokaliseringsutredningen för den nya stambanan förväntas bli klar sommaren 2022 som då skickas till regeringen för beslut. Nästa steg i planeringen av stambanan är framtagande av järnvägsplan.

Härryda kommun inväntar regeringens beslut av lokaliseringsutredningen innan arbetet med ändringar av gällande detaljplaner, som är en förutsättning för att järnvägsplanerna ska kunna tas fram, sätts igång. Planläggning av nya områden, såsom exempelvis detaljplan för Enebacken etapp II, fortlöper med fortsatt prioritet tillsvidare i samråd med Trafikverket och länsstyrelsen. Preliminärt kommer berörda invånare kunna tycka till om förslagen i detaljplanen fjärde kvartalet 2023 när planen går ut på samråd.

Nya bostäder och förskola

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga olika typer av bostäder, exempelvis villor, radhus och flerfamiljshus. Det ska också finnas plats för en förskola med sex avdelningar. Planområdet sträcker sig mellan Hårskerödsvägen i öster och Kobackavägen i väster.

Detaljplanen gör det även möjligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, förbättra befintliga vägar och anlägga nya kommunala gator och att ta över ansvaret och skötseln av de enskilda vägarna.

En ny vägstruktur tas fram inom de obebyggda delarna av planområdet. Utmed denna placeras bostäder utifrån områdets topografi. Ambitionen är att kunna bevara så stora sammanhängande naturområden som möjligt.

De områden med befintlig bebyggelse som ingår i detaljplanen är fastigheterna utmed Enebackevägen, Lilla Enebackevägen, Hårskerödsvägen, Lilla Hårskeredsvägen och Lilla Kullbäckstorpsvägen. Även tomtmark norr och söder om Mölndalsvägen ingår i planområdet.

Ny järnväg mellan Göteborg och Borås

Planområdet berörs av Trafikverkets förslag till ny järnväg mellan Göteborg och Borås, och ligger inom riksintresse för järnvägskorridor. Korridoren som berör planområdet är rangordnad som Trafikverkets lokaliseringsalternativ 1.

Den pågående lokaliseringsutredningen för den nya stambanan kommer att vara klar sommaren 2022 och då skickas till regeringen för beslut.

Trafikverket har valt att tillsvidare pausa nästa steg i planeringen av den nya järnvägen, att påbörja järnvägsplaner

Status och dokument

Planstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Samråd 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Byggstart

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter på detaljplanen genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden. Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Planprocessens olika skeden

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna synpunkter på planen


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseKontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Emma Bäcklund (föräldraledig)

Frågor om mark och exploatering:

Anders Graad

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-02