Till innehållet

PFAS i Västra Ingsjön

I Västra Ingsjön mellan flygplatsen, Marks och Mölndals kommuner finns förhöjda värden av PFAS-ämnen. PFAS är svårnedbrytningsbara miljögifter. Det finns lokala rekommendationer som avråder från att äta för mycket fisk från sjön eller tjärnar mellan sjön och flygplatsen.

Kartbild som visar områden i och kring Västra Ingsjän med förekomst av kemikalien P-FAS.

Kartbild som visar förekomst av PFAS i avrinningsområdet från flygplatsen och i Västra Ingsjön.

Avrådan från att äta fisk ofta

I samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Livsmedelsverket har Härryda, Marks och Mölndals kommuner tagit fram lokala rekommendationer för konsumtion av fisk som är uppfiskad från Västra Ingsjön. Rekommendationerna gäller även de tjärnar som ligger mellan sjön och flygplatsen. Se kartan över avrinningsområden ovan.

Rekommendationerna är att man inte bör äta fisk från Västra Ingsjön eller tjärnarna mer än 2–3 gånger per år. Rekommendationer gäller alla invånargrupper och tills vidare. För mer information kring rekommendationer för egenfångad fisk som innehåller PFAS:
PFAS i dricksvatten och livsmedel - kontroll (Livsmedelsverket) Länk till annan webbplats..

Anledningen till den lokala kostrekommendationen för Västra Ingsjön är att uppmätta halter av PFAS inte håller sig inom gränsvärdet för det EU-gemensamma tolerabla veckointaget. Gränsvärdet för när PFAS kan anses ha negativ hälsoeffekt har sänkts på grund av nya bedömningar.
PFAS-ämnen

Det finns inget förbud mot att fiska eller bada i Västra Ingsjön.

Halter i fisk

Rekommendationen är baserad på undersökningar i abborre 2021-2022. De visar att halten PFAS i fisk från Västra Ingsjön och Lilla Issjön är högre än Livsmedelsverkets nya rekommendationer för egenfångad fisk.

Undersökningar som gjordes år 2023 inkluderade abborre och gädda från Västra Ingsjön. Reslutaten visar samma förhöjda halter.

PFAS-rening vid flygplatsen

Orsaken till PFAS i Västra Ingsjön och tjärnarna är framför allt tidigare släckningar eller övningar med brandskum vid Landvetters flygplats. Det statliga företaget Swedavia har gjort flera undersökningar för att kartlägga PFAS-förorening inom flygplatsens område.

Sedan år 2010 renas grundvattnet vid brandövningsplatsen från PFAS. Undersökningar tyder dock på att PFAS från andra källområden på flygplatsen sprids via ytvatten vidare till Västra Ingsjön och andra ytvattendrag söder om flygplatsområdet. Fortsatta undersökningar behövs för att avgränsa föroreningarna och identifiera metoder för att minska läckaget av PFAS från flygplatsen.

Ingen stor påverkan på grundvatten

Swedavia har även utfört provtagning och analys av grundvatten hos hushåll med egna dricksvattenbrunnar i närheten av flygplatsen. Resultaten visade inte någon omfattande spridning av PFAS via grundvatten. Samtliga uppmätta halter låg även under Livsmedelsverkets gränsvärde för PFAS-21 på 100 nanogram per liter.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-12