Till innehållet

Skolskjuts (busskort, skolbuss eller skoltaxi) för grundskola och anpassad grundskola

Med skolskjuts kan elever få gratis hjälp att ta sig till och från skolan inom Härryda kommun. Man kan få skolskjuts på tre sätt: busskort för kollektivtrafik, skolbuss eller skoltaxi. På den här sidan kan du läsa mer om skolskjuts och hur det fungerar.

Behöver ditt barn skolskjuts nästa läsår?

Mellan 19 februari och 28 mars har du möjlighet att ansöka om skolskjuts för läsår 2024-2025. Detta för att ditt barn ska få skolskjuts vid skolstart hösten 2024.

 • Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår oavsett om ditt barn har haft skolskjuts året innan. Du ansöker om skolskjuts i kommunens e-tjänst som du hittar längre ner på sidan.
 • Ansökningar efter den 28 mars kommer att behandlas löpande dock kan vi inte garantera skolskjuts vid skolstart.
 • Kraven som måste uppfyllas för att få skolskjuts hittar du längre ner på sidan.
 • Beslut och tilldelad skolskjutsform publicerades den 25 april i vårdnadshavarportalen Länk till annan webbplats..
Barn på buss. I bakgrunden syns en pappa med ett annat barn

Elever kan få skolskjuts i form av busskort för kollektivtrafik, skolbussen Lilla bussen och skoltaxi. I första hand ska elever som har rätt till skolskjuts få ett skolkort och åka kollektivtrafik. Men om det saknas linjetrafik där barnet bor kan kommunen ordna skolskjuts med våra upphandlade skolbussar och skoltaxibilar. Om man får en plats på en skolbuss eller skoltaxi ersätter det rätten till ett skolkort.

Då har ditt barn rätt till skolskjuts

En elevs rätt till skolskjuts beror bland annat på hur lång färdvägen är och elevens ålder. Med färdväg menar man den kortaste gångvägen mellan hemmet och skolan.

För att ha rätt till skolskjuts ska

 • en elev i förskoleklass eller årskurs 1–3 ha minst 2 kilometer till skolan
 • en elev i årskurs 4–6 ha minst 3 kilometer till skolan
 • en elev i årskurs 7–9 ha minst 4 kilometer till skolan.

För att man ska få skolskjuts får avståndet mellan hemmet och uppsamlingsplatsen inte vara längre än avståndet som krävs för att man ska få skolskjuts. Uppsamlingsplatsen är den plats där eleven ska bli upplockad av skolskjutsen.

Kommunen beviljar skolskjuts om vi bedömer att den närmaste lämpliga skolvägen är trafikfarlig med tanke på elevens ålder eller mognad. Vi kan även bevilja skolskjuts om en elev har svårt att ta sig till och från skolan på egen hand på grund av en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan vara tillfällig eller permanent. Om ditt barn har en funktionsnedsättning ska du skicka in ett läkarintyg när du ansöker som styrker barnets behov av skolskjuts. Kanske kan du behöva hjälpa ditt barn att ta sig till en uppsamlingsplats.

Om ditt barn går på en annan skola än sin hemskola

Vi erbjuder skolskjuts i form av skolkort om en elev uppfyller kraven för skolskjuts men inte går på sin hemskola. Hemskolan är den kommunala skola som eleven bor närmast. Om det saknas kollektivtrafik eller om eleven inte kan utnyttja kollektivtrafiken kan kommunen erbjuda skolskjuts med upphandlade skolbussar eller skoltaxibilar, så länge det inte är svårt eller dyrt för kommunen att organisera. För att bedöma om det är svårt eller dyrt jämför vi med hur det hade varit om eleven gick på sin hemskola.

Om ditt barn bor växelvis hos två vårdnadshavare

Om ditt barn ibland bor hos dig och ibland hos en annan vårdnadshavare kan ni båda ansöka om skolskjuts.

Det finns några krav som ni måste uppfylla för att barnet ska kunna få skolskjuts till och från båda vårdnadshavarna:

 • Barnet ska vara folkbokfört i Härryda kommun.
 • Båda barnets vårdnadshavare ska vara folkbokförda i Härryda kommun. Om bara en vårdnadshavare är folkbokförd i kommunen kan barnet bara få skolskjuts till och från den vårdnadshavaren.
 • Barnet ska bo lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Om barnet bor mer hos en av vårdnadshavarna kan barnet bara få skolskjuts till och från den vårdnadshavaren.
 • Vårdnadshavarna måste ha gemensam vårdnad om barnet.
 • Skolan ska ligga i Härryda kommun.
 • De andra kraven för skolskjuts ska vara uppfyllda.

Så här ansöker du om skolskjuts

Du som vårdnadshavare kan när som helst under året ansöka om skolskjuts i kommunens e-tjänst för skolskjuts.

När vi har fattat ett beslut får du en notis på din mejl. Tänk på att notiser ibland kan hamna i din mejls skräppostmapp. Kontrollera därför din skräppostmapp så att du inte missar viktig information som vi skickar ut.

Du kommer även att kunna se beslutet i vårdnadshavarportalen.

Elever som är folkbokförda i en annan kommun ansöker där

Om ditt barn går i skola i Härryda kommun, men är folkbokförd i en annan kommun, ska du söka skolskjuts i den kommunen. Det är barnets hemkommun som ansvarar för skolskjutsen.

Om du eller ditt barn har sekretesskydd

Om du eller ditt barn omfattas av sekretesskydd kan vi hjälpa dig med din ansökan. Kontakta Härryda kommun på skolskjuts@harryda.se.

Tilldelning av skolskjutsform

Inför varje nytt läsår planerar vi vilken sorts skolskjuts (busskort för kollektivtrafik, skolbuss eller skoltaxi) som vi ska tilldela varje elev. Vi väljer i första hand kollektivtrafik och i andra hand upphandlade bussar (Lilla bussen och Skolbuss 1) och taxi när det inte finns kollektivtrafik. De elever som ska få skolkort får dem på sina skolor.

Oavsett vilken skolskjutsform som tilldelas måste du vara medveten om att ditt barns skolskjuts kommer att samordnas med andra elever vilket innebär att ditt barn kommer att samåka med andra och inte alltid den kortaste vägen.
Rutiner för resor med skoltaxi

I vårdnadshavarportalen kan du se skolbussens tidtabeller.

Väntetider och restider

För att vi ska kunna samordna skolskjutsen på ett effektivt sätt kan vissa barn få längre väntetider och restider än andra. Var därför beredd på att det kan förekomma väntetider och längre restider.

Skolskjuts till andra platser

Eleven kan inte få skolskjuts till och från fritidshemmet

Kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skolskjuts till eller från fritidshemmet. En elev som är på ett fritidshem före eller efter skoldagen har inte rätt till skolskjuts mellan fritidshemmet och hemmet. Eleven kan få skolskjuts till eller från skolan de dagar då hen inte har fritidshem, om hen i övrigt har rätt till skolskjuts.

Elever som går i en anpassad grundskola kan få skolskjuts till och från fritidshemmet och på loven.

Du behöver inte söka skolskjuts till modersmålsundervisningen

Du behöver inte söka skolskjuts för att ditt barn ska ta sig till och från sin modersmålsundervisning. Istället ordnar Centrum för flerspråkigt lärande transporten mellan skolorna från höstterminens start. Det kallas elevresor.
Mer information om modersmål

Men om eleven har beviljats skolskjuts och har modersmålsundervisning som första lektion på dagen har eleven rätt till skolskjuts för att ta sig dit. Likadant har eleven rätt till skolskjuts för att ta sig hem om sista lektionen på dagen är modersmålsundervisning. Detta gäller alltså om eleven har rätt till skolskjuts. I övriga fall anordnar Centrum för flerspråkigt lärande elevresor.

Man kan oftast inte få skolskjuts till skolor utanför kommunen

Vi kan som regel inte bevilja skolskjuts utanför Härryda kommun. Om ditt barn har valt en skola i en annan kommun kan vi bara bevilja skolskjuts om det inte innebär en merkostnad för kommunen.

Skolskjuts efter en skada eller planerad operation

Om ditt barn tillfälligt behöver skolskjuts på grund av en planerad operation kan du ansöka om tillfällig skolskjuts. Barnet ska vara skriven i kommunen och ha ett läkarintyg som styrker behovet av skolskjuts. Vi behöver få ansökan senast tre arbetsveckor innan du vill att barnet ska börja med skolskjutsen. Annars hinner vi inte hantera ansökan i tid. Ansök via kommunens e-tjänst för skolskjuts.

Om ditt barn behöver skolskjuts på grund av en olycksfallsskada ska du i första hand kontakta ditt privata försäkringsbolag. Försäkringsbolaget hanterar oftast transporten. Men alla elever är också försäkrade genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Det innebär att kommunen kan erbjuda skolskjuts om ni inte kan få det genom ett privat försäkringsbolag.
Försäkring för barn och unga

Om du vill läsa mer

Riktlinjer för skolskjuts Pdf, 670.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill lämna synpunkter på skolskjutsen

Vem du ska kontakta om du har synpunkter på skolskjutsen beror på vad synpunkterna handlar om. Om du har synpunkter på skoltaxin ska du kontakta Västtrafik. Om du har synpunkter på Lilla bussen ska du höra av dig till Connect bus (om det gäller förseningar eller en pågående resa) eller oss på kommunen (om det gäller något annat). Du hittar alla kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Här anmäler du en störning, ett tillbud eller ett olycksfall

Anmälan av tillbud eller olycksfall av resenär vid omsorgs- och växelvårdsresor

Kontakt

Skoltaxi (Västtrafik)

Lilla Bussen (Connect bus)

Vid förseningar och synpunkter på pågående resor

Kontaktcenter

Vid övriga synpunkter på Lilla Bussen

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-27