Till innehållet

Om Hkif

Hkif är en ideell förening, med styrelse, stadgar och en årsstämma dit alla medlemmar är välkomna. Vill du engagera dig i föreningen är du varmt välkommen!

Styrelsen

Hkif:s styrelse 2023
RollNamnE-postTelefon
OrdförandeMartin Anderssonmartin.andersson@hvaa.se031-724 67 38
Vice ordförande,
t.f. ordförande
Nancy Johanssonnancyjohansson57@gmail.com
KassörBritt-Marie Bruunbrittmarie.bruun@gmail.com0703-27 28 20
SekreterareMona Lundqvistmona.lundqvist@harryda.se031-724 65 40
AdministratörHenrik Stenberghenrik.stenberg@harryda.se031-724 85 99
SuppleantFreddie Svedjekransfreddie.svedjekrans@harryda.se031-724 61 62
SuppleantMarie Edsandmarie.edsand@harryda.se031-724 61 01
SuppleantKristin Hanssonkristin.hansson@harryda.se031-724 65 53
SuppleantJeanette Alfredssonjeanette.alfredsson@harryda.se031-724 86 82

-

Årsmöte och dokumentation

Årsmöte 2024 19 mars
Kallelse till årsmöte 2024 Pdf, 75 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse till årsmöte 2023 Pdf, 135.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Verksamhetsberättelse 2022 Pdf, 132.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Verksamhetsplan 2023 Pdf, 124.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bokslut 2022 Pdf, 179.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Budget 2023 Pdf, 110.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Årsmötesprotokoll 2023 Pdf, 94.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av äldre protokoll och dokument, vänligen kontakta hkif@harryda.se med din förfrågan.

En del av kommunanställdas fritidsförbund – KAF

Hkif är medlem i kommunanställdas fritidsförbund – KAF
Ditt medlemskap i Hkif innebär att du också får tillgång till KAF:s utbud av kurser och erbjudanden.
KAF:s webbplats Länk till annan webbplats.

Föreningsstadgar

Stadgar för Härryda kommuns kultur och idrottsförening, Hkif.

Målsättning

§1

Härryda kommuns kultur- och idrottsförening, Hkif, ska verka för och främja trivsel bland anställda och tidigare anställda i Härryda kommun och har följande målsättning:

 • Stärka och främja sammanhållning och kamratskap bland kommunens anställda.
 • Bidra till att alla anställda ska må bättre, psykiskt, fysiskt och socialt.
 • Ge alla anställda möjlighet att tillsammans sätta ”guldkant” på fritiden genom att erbjuda ett varierat utbud på aktiviteter.
 • Aktiviteterna anpassas efter medlemmarnas intressen och önskemål.
 • All verksamhet ska präglas av ”vi-anda”.
 • Alla anställda ska bli medlemmar i föreningen.

Medlem

§2

Anställda, pensionärer och förtroendevalda i Härryda kommun och dess bolag erbjuds medlemskap efter erläggande av årlig medlemsavgift. Medlemskap kan även beviljas för personer med uppdrag hos kommunen under anställningsliknande förhållanden, såsom praktikanter m.m., med utgångspunkt främst från uppdragets varaktighet. Styrelsen beslutar om medlemskap efter särskild ansökan i sådana enskilda fall.

§3

Medlem har rätt att delta på möten och aktiviteter som anordnas gemensamt för medlemmarna.

Styrelsen

§4

Styrelsen ska inom ramen för stadgarna tillvarata medlemmarnas intressen och verka för föreningens framåtskridande. Det åligger styrelsen att:

 • Ansvara för att av föreningsstämman fattade beslut verkställs.
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel.
 • Förbereda föreningsstämma.

§5

Styrelsen består av ordföranden, fyra ledamöter och fyra suppleanter.

§6

Styrelseledamöter och suppleanter väljs bland föreningens medlemmar av föreningsstämman för tid som anges i § 14.

I de fall styrelseledamöter avgår före mandattidens utgång inträder suppleant för tid till och med nästkommande föreningsstämma.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan vid behov adjungera sektionsrepresentanter.

§7

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig.

§8

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst två styrelseledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst två exklusive ordföranden är närvarande.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

§9

Ordförande är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut följs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. Följande uppgifter bör dock sekreteraren och kassören särskilt svara för.

Sekreteraren ska:

 • tillsammans med ordföranden förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • förvara skrivelser och protokoll.

Kassören ska:

 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper
 • årligen upprätta balans- och resultaträkning
 • driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer för dessa
 • se till att föreningen söker de bidrag som finns att få.

Verksamhets- och räkenskapsår

§10

Verksamhetsår och räkenskapsår utgörs av kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från föreningsstämman till och med föreningsstämman påföljande år.

Revision

§11

Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, föreningsstämmo- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av närhelst de begär.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret.

Möten

§12

Föreningsstämman är föreningens ordinarie möte och ska hållas före utgången av mars månad.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för föreningsstämman. Kallelse till föreningsstämman ska ske genom information på IDA och på föreningens hemsida.

§13

Samtliga medlemmar har rösträtt på föreningsstämman. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§14

På föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 4. Val av justeringsmän som jämte ordföranden ska justera protokollet och vid behov vara rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste räkenskapsåret
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av medlemsavgift
 9. Fastställande av arvode till kassören
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av:
  ordförande för en tid av ett år
  två övriga ledamöter för en tid av två år
  två suppleanter för en tid av två år
  två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år – en ledamot ska vara sammankallande
 12. Behandling av motioner som skriftligen lämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst tre veckor före mötet.

§15

Styrelsen kan vid behov kalla föreningens medlemmar till en extra föreningsstämma.

Vid extra möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Rösträtt och beslutsmässighet följer bestämmelserna i § 13.

Beslut och omröstning

§16

Beslut fattas med acklamation – dvs med ja- eller nej-rop – eller efter omröstning – votering, om så begärs.

Omröstning avgörs genom enkel majoritet såvida frågan inte gäller stadgeändring (se § 17) eller val.

Vid omröstning som inte avser val har vid lika röstetal mötets ordförande utslagsröst.

Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Stadgefrågor med mera

§17

Endast föreningsstämman får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

§18

I beslut om upplösning av föreningen ska anges hur dess tillgångar ska användas inom ramen för vad som fastslås i § 1.

§19

Ordföranden och sekreteraren ska se till att ovannämnda stadgar och föreskrifter finns tillgängliga för medlemmarna.

Kontakt

Hkif administration, Henrik Stenberg

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-04