Till innehållet

Nya lokalhyror för kultur, förening och fritid

Kommunen vill att lokalerna används så mycket som möjligt för en aktiv fritid. De nya hyrorna ska bidra till detta.
Fritidsaktiveter inom föreningslivet stärker den sociala sammanhållningen och hälsan hos individen. För kommunen handlar inte uthyrningen främst om ekonomiska intäkter utan snarare om att människor som bor i kommunen ska känna gemenskap och må bra.
Därför subventionerar kommunen hyran. Subvention betyder att hyresgästen betalar en lägre hyra än vad lokalen faktiskt kostar kommunen.

Frågor och svar

Vem har bestämt hyran?

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2023 om ny hyresmodell för uthyrning av lokaler för kultur, fritids och föreningsändamål.

Arbetet med att ta fram hyresmodellen gjordes i samverkan mellan politik, föreningsliv och kommunens tjänstemän. Läs mer om processen här. Länk till annan webbplats.

Nämnden för utbildning kultur och fritid beslutade den 7 juni 2023 om hyresnivåer utifrån fullmäktiges modell.
Beslut Pdf, 163.7 kB.

Vad vill kommunen uppnå med förändringen?

Kommunen vill uppmuntra till att lokalerna används så mycket som möjligt.

För en aktiv fritid och ett varierat utbud av aktiviteter.

Vad får jag betala?

I likhet med hur de flesta bokningssystem fungerar ser du priset först när du kommer till själva bokningsskedet. Logga därför in i kommunens e-tjänst för bokning harryda.rbok.se Länk till annan webbplats. och välj den lokal som du vill boka. Tryck på beräkna pris för att se vilken hyra du får betala. Rbok öppnas för bokning den 21 augusti 2023.

Hyran bestäms av ett antal faktorer som förklaras nedan. Se även politiskt beslut om hyror.

Hyrestid

Du betalar ett timpris när du hyr. Hyr du en lokal i mer än 10 timmar under ett och samma dygn betalar du inte för mer än 10 timmar.

Hyresgäst

Hyran är olika beroende av typen av hyresgäst. Ideella föreningar och folkbildningsorganisationer betalar en lägre hyra eftersom deras verksamheter stärker demokratin och folkhälsan.

Lokalens storlek

Hyran du betalar är även beroende av hur stor lokal du behöver för din aktivitet. Ju större lokal desto högre hyra. Detta grundas i det generella antagandet att ju större lokal man behöver, desto fler är man som deltar i aktiviteten och som kan dela på kostnaden.

Målgrupp

Hyran är lägre för verksamheter som bedrivs av ideella föreningar/folkbildningsorganisationer för följande målgrupper:
·        Barn och unga 7-20 år
·        Personer 65 år och äldre
·        Personer med funktionsnedsättning

Hur stor är subventionen?

Det är svårt att säga exakt hur stor subventionen är i den enskilda lokalen. Ett beräknat genomsnitt visar att kommunens intäkter för uthyrning av lokaler för kultur, förenings- och fritidsändamål är cirka 5-10 procent av kommunens faktiska kostnader för dessa lokaler. Det betyder att subventionen är cirka 90-95 procent.

Vad menas med A, B C och D kategorier?

Lokalerna är indelade i tre storlekskategorier: A, B, C. Där C omfattar de största lokalerna.

D-kategorin gäller lokaler med särskild utformning eller egenskaper som väsentligt påverkar den enskilda lokalens ekonomi. Landvetter ishall tillhör denna kategori.

Varför betalar jag samma hyra för en äldre lokal med lägre utrustningsnivå jämfört med en ny lokal med modernare utrustning?

Hyresmodellen tar fasta på lokalers basfunktion för att genomföra en aktivitet. Detta kan innebära att lokaler med olika modernitet ändå har samma hyra.

Det är jämförbart med exempelvis kommunens barnomsorgstaxa. Vårdnadshavare betalar samma taxa oavsett den enskilda förskolelokalens ålder och utrustning.

Det borde väl kosta mer att hyra en dyr lokal?

Eftersom aktiviteterna värderas likvärdigt av kommunen innebär det att hyran som regel inte har något samband alls med den enskilda lokalens ekonomi. Undantaget gäller Landvetter ishall vars egenskaper väsentlig påverkar lokalens ekonomi.

Jag har bokat en liten möteslokal. Varför betalar jag lika mycket som för en större möteslokal?

Hyresmodellen är förenklad och därför kan olika stora lokaler ändå ha samma hyra. Modellen bygger på en tillit till att hyresgäster bokar lokal efter behov. Se även svar om lokalens storlek i frågan ”vad får jag betala?”.

Varför har kommunen valt att förenkla hyresmodellen?

Kommunen vill uppnå följande med förenklingen:
·        Att så många av kommunens lokaler som möjligt görs tillgängliga för föreningsliv och allmänhet
·        Att lokalerna används så mycket som möjligt.
·        Uppmuntra till ett varierat utbud av aktiviteter.

Varför införs de nya hyrorna med så kort varsel?

Nämnden för utbildning, kultur och fritid beslutade om de nya hyrorna den 7 juni 2023 och att hyrorna ska börja gälla i augusti 2023.

Det korta varslet beror på att kommunen samtidigt inför en ny e-tjänst för lokalbokning Rbok. Länk till annan webbplats.

Även om detta sker med kort varsel bedömer kommunen att det totalt sett kommer bli gynnsamt för föreningslivet.

Vore det inte bättre med nollhyra? Det finns ju i andra kommuner.

Hyresnivåerna är en avvägning mellan olika intressen och vad som skapar högsta möjliga nyttjande av lokalerna.

Det handlar om olika perspektiv och ekonomiska förutsättningar hos:
-        Den enskilda deltagaren
-        Föreningslivet
-        Kommunen

Erfarenheter av nollhyra visar att det bidrar till att systemet används på ett felaktigt sätt och i förlängningen till en lägre nyttjandegrad av lokaler.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-16