Till innehållet

Planer för gång- och cykelbanor

Stora och små vägprojekt ska göra det tryggt och säkert att cykla till skolan, arbetet och affären. Härryda kommun planerar nya gång- och cykelbanor och ett bättre sammanhängande cykelnät i och mellan orterna. En del invånare önskar en snabbare utbyggnad.

Vanliga frågor

År 2009 tog Härryda kommun fram en behovsanalys som visade att en cykelförbindelse mellan de största tätorterna Mölnlycke och Landvetter via norra sidan av Landvettersjön utgjorde en prioriterad cykellänk inom kommunen.

Sedan dess har Härryda kommuns trafikverksamhet utrett förutsättningarna för att bygga en cykelbana i anslutning till Boråsvägen på sträckan mellan orterna.

Boråsvägen, väg 540, är en statlig väg som Trafikverket har väghållaransvar för. Kommunen kan därför inte själv besluta om att bygga cykelbana på sträckan.

I Trafikverkets egen genomförbarhetsstudie för cykelbana längs Landvettersjön från 2019 beslutade den statliga myndigheten att inte gå vidare med att planera för en framtida utbyggnad av en gång- och cykelbana utmed Landvettersjöns norra sida.

Motiveringen är att sträckans svåra tekniska förutsättningar gör att åtgärder för att bredda vägen för en säker gång- och cykelbana, oavsett om det innefattar utfyllnader i sjön eller sprängning och schaktning på bergssidan, hade inneburit höga kostnader.

Södra sidan om sjön

Ett annat alternativ skulle kunna vara den södra sidan av Landvettersjön där en cykelbana från Mölnlycke idag slutar vid Hällsnäs. En förlängning av cykelbanan på den södra sidan av Landvettersjön skulle gå över kuperad terräng med stigar, inga vägar.

I nuläget finns inget uppdrag att utreda denna vägsträcka för gång- och cykelbana mellan de båda orterna.

Båda sidor av sjön har komplicerade markförutsättningar. Norra sidan är genare och mindre kuperad men för trång. Södra sidan är kuperad och innebär en liten omväg.

Det kan vi och det gör trafikverksamheten när det kommer ett politiskt beslut om att bygga nya gång- och cykelbanor.

Just nu är vi i en fas där kommunen för en dialog med berörda fastighetsägare om att anlägag en gång- och cykelbana längs den befintliga bilvägen mellan orterna.
Pågående projekt för ny gång- och cykelbana mellan Rävlanda och Hällingsjö

Härryda kommun arbetar med att bygga ut kommunens gång- och cykelvägnät och prioriterar de sträckor som är skolvägar. I första hand är det prioritering inom kommunens orter men det är inte möjligt att bygga gång- och cykelbanor över allt.

Vi bygger bort saknade väglänkar och bygger om där det finns behov av trafik­säkerhetshöjande åtgärder. Det kan vara allt från att ta bort hinder längs gång- och cykelbanor till att bygga säkrare gång- och cykelpassager.

Vänd dig till kommunen oavsett om det är Trafikverket eller kommunen som planerar en ny gång- och cykelbana. Det är ovanligt att Trafikverket planerar gång- och cykelbanor utan att blanda in Härryda kommun.

Ibland är Härryda kommun med och planerar och finansierar delar av Trafikverkets gång- och cykelbanor.

Nej, någon station där du kan serva din cykel mer än att pumpa däck finns det inte planer på. Centralt i Mölnlycke och Landvetter kan man fylla på luft i cykeldäck.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-27