Till innehållet

Överföringsledningar, Hällingsjö-Rävlanda

Arbetet fortsätter för en 6 kilometer lång VA-ledning och en 4,5 kilometer lång belyst gång- och cykelbana längs Hällingsjö­vägen (från Basåsvägen i Hällingsjö till kyrkan i Rävlanda). Detaljerna i planen är klara och kommunen kommer att kontakta de mark­ägare som påverkas av väganläggningen.

Bild som visar att gång- och cykelbanan ska börja vid Basåsvägen i Hällingsjö och gå till kyrkan i Rävlanda.

Gång- och cykelbanan börjar vid Basåsvägen i Hällingsjö och går till kyrkan i Rävlanda.

Preliminär tidplan

  • Förprojektering: 2017-2018
  • Detaljprojektering: 2019-2024
  • Byggnation: 2024-2026
  • Driftsättning: 2026

Händer just nu:

2023-06-09
Projektering pågår och så snart kommunen får besked från Trafikverket om godkänd utformning kan kommunen färdigställa ritningarna och gå vidare med att söka kontakt och få avtal påskrivna med de berörda fastighetsägarna.

2022-09-15
Under senvåren och sommaren har projektet bromsats upp lite på grund av personal­omsättning på kommunen. Under hösten förväntas projektet få upp farten igen.

2021-12-21
Alla fastighetsägare som påverkas av den blivande gång- och cykelbanan har fått ritningar utskickade till sig. Kommunen fortsätter att ta direkt kontakt med alla berörda fastighetsägare och tillsammans med dem utreda de felaktigheter eller funderingar som uppstått. Kommunen för också en löpnande dialog med Trafikverket om den påverkan som GC-vägen kommer ha på den befintliga vägen.

2021-07-06
Brev med avtalsförslag med tillhörande ritningar skickas kontinuerligt ut till berörda fastighetsägare. Under rådande omständigheter har arbetet dragit ut på tiden. Målet är att alla ska ha blivit kontaktade senast den sista september.

2021-02-22
Arbetet med att göra utredningar* och ta fram handlingar är nu slut­förda. Kommunen går nu in i nästa del av projektet som innebär en förnyad kontakt med alla berörda fastighetsägare. Alla berörda mark­ägare längs den planerade gång- och cykelbanan får ett brev under februari månad 2021.

Därefter kommer ritningar över vägens placering i förhållande till den berörda tomten att skickas till var och en, tillsammans med ett avtals­förslag över varje enskild fastighet.

Var och en erbjuds samtal
Kommunen förbereder också möten i digital eller fysisk form med hänsyn taget till rådande läge. Kontakten tas i ett första steg med de mindre antal fastighetsägare som påverkas direkt av det ovan beskrivna ställningstagandet hos Trafikverket. Därefter kommer övriga fastighetsägare att erbjudas ett möte med kommunen.

Påverkan på den befintliga Hällingsjövägen
Under projekteringen har kommunen tillsammans med Trafikverket, som är väghållare för väg 527, identifierat två områden där den kommande gång- och cykelbanan påverkar bilvägen väsentligt. Det innebär att kommunen måste ansöka om ett så kallat ställnings­tagande, vilket är en förenklad form för ändring av Trafikverkets vägrätt på ett par ställen längs vägen.
*Arkeologisk utredning GC-väg Hällingsjö-Rävlanda Pdf, 1.4 MB.
*Arkeologisk förundersökning boplats Högen Pdf, 1.9 MB.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04