Till innehållet

Kommunstyrelsen
8 februari 2024

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den
8 februari 2024.

Protokoll

Protokoll §§ 27-30 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll §§ 20-26, 31-51 Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 534.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillkommande ärende - Begäran om förhandlare med mandat att ge utredningsuppdrag - Järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Borås. Pdf, 270.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Information om utveckling av Mölnlycke centrum med fokus parkering
  Henrik Yngve
 2. Återremitterat ärende: Taxa för slam 2024 Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Redovisning av uppdrag i återremitterat ärende avseende placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 4. Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 5. Svar på motion om införande av trygghetsråd Pdf, 887.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Redovisning av obesvarade motioner 2023 Pdf, 248.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Svar med anledning av revisorernas granskning av förlorad arbetsinkomst Pdf, 522.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. SEKRETESS Upphandling av ramavtal för säkerhetsanläggningar
 9. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 14544-23 om laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut i ärende om yttrande i förvaltningsrättens mål nr 10488-23 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Synpunkter från kommunstyrelsen till Göteborgsregionen inom rådslagsprocessen för Göteborgsregionens framtida inriktning Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Redovisning av uppdrag att ta fram koncept för utbildningslokaler samt antagande av inriktning och funktionsprogram för utbildningslokaler Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Redovisning av uppdrag om plan för utbyte och nybyggnation av kommunala skolbyggnader Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Redovisning av uppdrag för redogörelse av vilka bostadssociala ändamål värdeöverföringen från Förbo har använts till Pdf, 463.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Ställningstagande avseende gröna stråk och samband i del av Delsjön-Härskogen inom arbetet med detaljplaner för bl.a. Link40 och ny översiktsplan Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Marköverlåtelseavtal av fastigheten Hulebäck 1:583 till Härryda Vatten och Avfall AB Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Antagande av ändring av del av Detaljplan för del av Skogen område vid Kvibackavägen, Mölnlycke i Härryda kommun Pdf, 37.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 17. Ansökan om planbesked för Gökskulla 3:33 Pdf, 10.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Arrendeavtal för utegym inom del av fastigheten Stjärnås 1:2 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 19. Överskridande av investeringsbudget för Hindås brandstation Pdf, 216.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 20. Startbesked för investering i laddinfrastruktur för elektrifiering av kommunens fordonsflotta Pdf, 281.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 21. Förlängning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 22. Bordlagt ärende: Initiativärende om uppdrag om intensifierat arbete med utveckling av idrotts- och fritidsområdet i Djupedalsäng Pdf, 438.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Redovisning av inkomna planbesked 2024 Pdf, 162.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Delgivning av bostads- och befolkningsanalys för Härryda kommun Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 25. Delgivningar 2024 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 26. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2024 Pdf, 129.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 27. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2024 Pdf, 186.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 28. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2024 Pdf, 216.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 29. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2024 Pdf, 192.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2024 Pdf, 188.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-15