Till innehållet

Årsredovisning 2023

Årets resultat slutar på 268 miljoner kronor, vilket är 260 miljoner bättre än budgeterat. Markförsäljningar och gatukostnadsersättningar är några anledningar till det fina resultatet.

Omslag på årsredovisning och dina pengar

Årets resultat

Årets resultat slutar på 268 miljoner kronor, vilket är 260 miljoner högre än budgeterat. Det goda resultatet beror till viss del på en återhållsamhet utifrån konjunkturläget, men framför allt på intäkter från markförsäljningar och gatukostnadsersättningar på sammanlagt 122 miljoner kronor för bland annat Idrottsgatan i Mölnlycke och Bårhults företagspark i Landvetter. I resultatet ingår även 48 miljoner i reserver och extra anslag som inte använts under året.

Skatter och bidrag blev också 101 miljoner högre än budgeterat. Pensionskostnaderna däremot slutade på 54 miljoner över budget – en konsekvens av den höga inflationen och det nya pensionsavtalet.

Resultatutveckling 2019-2023

2023: 268 miljoner kronor
2022: 314 miljoner kronor
2021: 261 miljoner kronor
2020: 234 miljoner kronor
2019: 111 miljoner kronor

Kommentarer till årets resultat

Per Vorberg (M)

Per Vorberg (M). Foto: Anna Sigvardsson

"Goda resultat ger visst utrymme för investeringar"

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande:

– Härryda kommun gör ett bra ekonomiskt resultat igen. Tack vare fortsatt prioritering av kärnverksamheterna, inga banklån, satsningar på att få alla i arbete, bra markaffärer samt att regeringen skjutit till pengar. Vi har en välskött ekonomi med fokus på att dina skattepengar ska gå till rätt saker, trots ett svårt politiskt läge där vi i Alliansen styr i minoritet.
– Flera års goda resultat ger oss ett visst investeringsutrymme för framtiden. Vi har därför en plan att rusta upp och/eller ersätta våra för- och grundskolor. Detta är en prioritering
som kommer ta tid och kosta stora summor, men vi tycker det är viktigt att ha den bästa arbetsmiljön för våra barn, elever och personal.
– Jag vill tacka alla som varje dag bidrar och arbetar för att kommunen ska fortsätta vara framgångsrik. Härryda är en fantastisk kommun – tack!

Pia Alhäll

Pia Ahäll. Foto: Anna Sigvardsson

"Bra resultat trots vikande konjunktur"

Pia Alhäll, kommundirektör:

– Det har varit ett spännande och händelserikt år som avslutades med ett bra resultat för kommunen som helhet. Den övergripande måluppfyllelsen är god och vi når fina resultat
i merparten av mätningarna som vi deltar i. Samtidigt påverkas vi av en omvärld med krig, energibrist, höjda räntor, stigande priser och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. För vår del har det bland annat inneburit ökade kostnader för livsmedel och pensioner, men också minskad efterfrågan på mark och projektering.
– Det är mitt första år i kommunen och vår vision ”Tillsammans åstadkommer vi mer” tycker jag säger mycket om det driv och den höga ambitionsnivå som jag möter hos både medarbetare, företagare och invånare. I den riktningen ska vi fortsätta, trots utmaningar längs vägen.
– Ekonomin är alltid i fokus, men vi har jobbat extra hårt med att se över våra kostnader under 2023 och det kommer vi att fortsätta med under 2024.

Tillgångar och soliditet

Tillgångar

Kommunens tillgångar består främst av lokaler som till exempel skolor och idrottshallar, men också av vägar och annan infrastruktur. Tillgångarna var vid årets slut värda 3,6 miljarder kronor.

Totala tillgångar: 3 596 miljoner kronor
Överskott genom åren: 2 053 miljoner kronor

Soliditet: 57 procent

Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats av överskott. Den speglar också vår finansiella styrka på sikt. 2023 ökade soliditeten med två procentenheter till 57 procent. Det goda resultatet i kombination med låg investeringsvolym samt att kommunen kunnat investera utan att ta upp lån bidrog till soliditetförbättringen.

Intäkter, kostnader och resultat per invånare

Intäkter, kostnader, resultat med mera per invånare (i kronor):


2023

2022

Intäkter

85 169

84 929

varav skatteintäkter och utjämning

67 991

64 602

Kostnader

78 443

77 025

Resultat

6 726

7 904

Investeringar

4 967

3 626

Tillgångar

90 174

81 925

Skulder och avsättningar

38 689

37 039

Överskott genom åren

51 485

44 886

Var kom pengarna ifrån?

Inkomstkällor och intänktsfördelning i procent för 2023:

Intäkter

procentuell fördelning

Skatt och kommunekonomisk utjämnning

80

Avgifter, exempelvis för barnomsorg och vård

3

Bidrag, exempelvis statsbidrag

6

Försäljning, exempelvis av utbildningsplatser

5

Övriga intäkter, exempelvis hyror

6

Befolkning och bostäder

Härryda kommun strävar efter en befolkningstillväxt där service och infrastruktur planeras i takt med bostadsutvecklingen. Målet är en årlig befolkningsökning på 1,5 procent. Under 2023 ökade befolkningen med endast 0,3 procent. Den låga befolkningsökningen förklaras framför allt av lågkonjunktur i byggbranschen med färre färdigställda bostäder. Förra året stod 227 bostäder klara och mellan 2019 och 2023 har det byggts 1 416 bostäder.

Befolkningsstatistik 2023


Härryda kommun

Sverige

Antal invånare

39 875

10 551 707

Andel invånare upp till 15 år

22 procent

18 procent

Andel invånare 65 år och äldre

17 procent

21 procent

Medelålder

40 år

42 år

Arbetslöshet 16-64 år

3,3 procent

6,6 procent

Arbetslöshet 18-24 år

5,5 procent

7,7 procent


Så här fördelades 3,4 miljarder kronor

Cirkeldiagram över hur kommunens pengar fördelas mellan olika verksamheter
  • 31 procent till grundskola och fritidshem
  • 25 procent till omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • 13 procent till förskola och familjedaghem
  • 9 procent till gymnasium och vuxenutbildning
  • 5 procent till individ- och familjeomsorg
  • 5 procent till kultur, fritid och kulturskola
  • 7 procent till gator, vägar och parker
  • 4 procent till övrigt, räddningstjänst med mera
  • 1 procent till politisk verksamhet

Vi möter framtiden med utveckling och anpassning

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Vi strävar efter att ligga i framkant inom många områden, men framför allt inom utbildning, bostadsbyggande, näringsliv och hållbarhet. Liksom andra kommuner står vi inför utmaningar. En lägre befolkningsutveckling i kombination med att andelen äldre blir fler, samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Vi befinner oss dessutom i en lågkonjunktur och har drabbats av den höga inflationen. Dessa faktorer ställer stora krav på oss som kommun att ständigt utvecklas och anpassa oss efter rådande förutsättningar.

Årets positiva resultat stärker Härrydas ekonomiska uthållighet i en osäker omvärld, präglad av inflation och lågkonjunktur. Det stramare ekonomiska läget kräver försiktighet, men överskottet från 2023 och tidigare år ger oss förhållandevis goda möljigheter att
fortsätta investera i våra kärnverksamheter och möjlighet att finansiera kommande projekt.

Beslut i kommunfullmäktige 25 april

Den 25 april klubbade kommunfullmäktige årsredovisningen. Helgen efter skickades kortversionen, Dina pengar, ut till alla hushåll och företag i kommunen via Lokalpressen. Vill du ta del av årsredovisningen eller Dina pengar som trycksak är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Årsredovisningar 2008-2022

Verksamhetsberättelser för 2023

Kontakt

Helena Hatheyer, redovisningschef

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-15