Till innehållet

Årsredovisning 2021

Året slutar på ett rekordstort ekonomiskt resultat på 261 miljoner kronor, vilket är 225 miljoner bättre än budgeterat.

Såhär fördelades tre miljarder kronor i Härryda kommun under 2021 (i procent):

Fyll i alternativtext
  • 33 procent till grundskola och fritids
  • 26 procent till omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
  • 14 procent till förskola och familjedaghem
  • 9 procent till gymnasium och vuxenutbildning
  • 6 procent till individ- och familjeomsorg
  • 5 procent till kultur, fritid och kulturskola
  • 3 procent till gator, vägar och parker
  • 3 procent till övrigt, räddningstjänst med mera
  • 1 procent till politisk verksamhet

Årets resultat

Årets resultat blev 261 miljoner kronor, vilket är 225 miljoner bättre än budgeterat. Resultatet motsvarar åtta procent av kommunens omsättning som är tre miljarder. Det är det största ekonomiska överskottet någonsin och beror till stor del på tillfälliga intäkter som försäljning av mark i Landvetter och Hindås för 84 miljoner samt statliga bidrag för pandemin på 71 miljoner kronor. Under året investerades 233 miljoner i bland annat skolor,
idrottshallar samt gator och vägar.

Resultatutveckling 2017-2021

2021: 261 miljoner kronor
2020: 234 miljoner kronor
2019: 111 miljoner kronor
2018: 31 miljoner kronor
2017: 94 miljoner kronor

Kommentarer om 2021 års resultat

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M):

– Vår politiska styrmodell och ett bra arbete från verksamheten gör att det går riktigt bra för kommunen på många sätt. Detta kommer er medborgare till nytta på flera sätt. Vi har till exempel en befolkningsökning på två procent som gör att vi nu är 39 006 invånare. Flyttkedjor har skapats och barnantalet ökar. Västsveriges högsta försörjningsgrad, låg arbetslöshet, Sveriges näst bästa företagsklimat och vi fick andra pris i årets superkommun som mäter kommuners långsiktiga hållbarhet i många olika parametrar.
– Vi gör stora investeringar i fritidsanläggningar, skolor och infrastruktur för vatten och avlopp. Investeringar vi kan göra just för att vi har en stark ekonomi. Jag vill tacka alla medarbetare och chefer som varje dag bidrar till att kommunen ska vara en serviceorganisation till er medborgare och näringslivet.
Per Vorberg (M)

Maria Kornevik Jakobsson, välfärdsnämndens ordförande (C):

– Välfärdsnämndens ansvarsområden – socialtjänst samt utbildning, kultur och fritid –har även 2021 fått anpassas efter pandemin. Verksamheterna har ställt om, men få har behövt ställa in, vilket vi är tacksamma för. En eloge till personalen, inte minst de som gått in och stöttat i andra verksamheter när det var som tuffast.
– Vi har arbetat vidare med processen ”Sveriges bästa skola”. Under året har vi bland annat fokuserat på skolfrånvaron hos så kallade hemmasittare och en satsning görs nu för att stödja dessa elever så att de kan fullfölja sin skolgång.
– Härryda ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning och vi ska satsa på skolan, på fritidsaktiviteter för alla, minska arbetslösheten, minimera behovet av försörjningsstöd samt erbjuda bostäder i olika former till våra äldre.
Maria Kornevik Jakobsson (C)

Peter Lönn, kommundirektör:

– Pandemin har präglat förvaltningens arbete även detta år. Framför allt har personal inom socialtjänst samt utbildning, kultur och fritid ställts
inför stora utmaningar för att följa myndigheternas råd och rekommendationer.
– 389 nya bostäder stod klara i bland annat Landvetters Backa östra, Mölnlycke fabriker, Björkelid i Rävlanda och Landevi gårdar i Landvetter. Det innebär en befolkningsökning på två procent och Härryda har nu drygt 39 000 invånare.
– Arbetet för att nå en varaktig placering som Sveriges bästa näringslivskommun har gett resultat: Härryda klättrade från plats sju till två och vi är än en gång bäst i Göteborgsregionen.
– Året slutar med det största ekonomiska överskottet någonsin. Markförsäljningar och statliga ersättningar i kombination med en god ekonomisk hushållning gör att Härryda står väl rustat inför framtida utmaningar.
Peter Lönn, kommundirektör

Tillgångar och soliditet

Tillgångar

Kommunens tillgångar består främst av lokaler som till exempel skolor och idrottshallar, men också av vägar och annan infrastruktur. Tillgångarna minskade med 341 miljoner kronor under året på grund av att verksamheten för vatten och avfall (reningsverk, ledningar, återvinningsstationer med mera) fördes över till ett kommunägt bolag; Härryda Vatten och Avfall AB.

Totala tillgångar: 3 358 miljoner kronor
Vinster genom åren: 1 470 miljoner kronor

Soliditet 44 procent

Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats av vinster. Den speglar också vår finansiella styrka på sikt. 2021 ökade soliditeten med 12 procentenheter, där hälften kan kopplas till att det nybildade bolaget Härryda Vatten och Avfall tog med sig sina tillgångar och skulder. Resterande sex procent beror på årets goda resultat.

Intäkter, kostnader och resultat per invånare

Intäkter, kostnader, resultat med mera per invånare (i kronor):


2021

2020

Intäkter

78 062

78 018

varav skatteintäkter och utjämning

61 699

60 313

Kostnader

71 360

71 895

Resultat

6 702

6 123

Investeringar

5 977

10 190

Tillgångar

86 083

96 705

Skulder och avsättningar

48 383

65 532

Vinster genom åren

37 699

31 173

Var kom kommunens pengar ifrån 2021?

Inkomstkällor och intänktsfördelning i procent för 2021:

Intäkter

procentuell fördelning

Skatter och kommunekonomisk utjämnning

79

Avgifter, exempelvis för barnomsorg och vård

3

Bidrag, exempelvis för statsbidrag

6

Försäljning, exempelvis av utbildningsplatser

5

Övriga intäkter, exempelvis hyror

7

Befolkning och bostäder

Härryda kommun strävar efter en befolkningstillväxt där service och infrastruktur planeras i takt med bostadsutvecklingen. Under 2021 ökade befolkningen med två procent, vilket är i linje med målet om minst 1,5 procent per år. Årets ökning beror framför allt på att 389 bostäder stod klara. Totalt har 986 bostäder byggts under 2017–2021. Kommande femårsperiod planeras för 4 900, varav de flesta i flerbostadshus.

Befolkningsstatistik 2021


Härryda kommun

Sverige

Antal invånare

39 006

10 452 326

Andel invånare upp till 15 år

23 procent

19 procent

Andel invånare 65 år och äldre

16 procent

20 procent

Medelålder

39,5 år

41,6 år

Arbetslöshet 16-64 år

3,6 procent

7,2 procent

Arbetslöshet 18-24 år

4,5 procent

8,7 procent


Kort om framtiden

Årets goda resultat är framför allt en konsekvens av tillfälliga intäkter och överskottet kan därför inte användas för planering av nuvarande verksamheter. Överskottet stärker däremot kommunens möjligheter på sikt genom att vi kan minska låneskulden, finansiera investeringar och fortsätta satsa på kärnverksamheterna. Överskottet bidrar också till att vi kan vara ekonomiskt uthålliga i en situation med en ytterst osäker omvärld.

Härryda kommun ska fortsätta bygga framtiden. Här ska både människor och företag växa och utvecklas. Vi har höga ambitioner och när det gäller bland annat utbildning, boende, näringsliv och hållbarhet ska vi ligga i framkant. Precis som övriga kommuner står vi inför utmaningar med en växande andel äldre befolkning där
behoven ökar snabbare än inkomsterna. Därför utvecklar vi våra arbetssätt samtidigt som vi behöver prioritera vad som ska finansieras med skatter och vad som måste finansieras på annat sätt. Verksamheter i olika driftsformer och med olika ägare kommer att bli allt vanligare.

Med reservation för utvecklingen i omvärlden så ser kommunens ekonomi stabil ut de närmaste åren. Det finns förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, samtidigt som vi kan rusta oss för framtida utmaningar.

Årsredovisning och Dina pengar som trycksak och pdf

Sammanfattningen av årsredovisningen – "Dina pengar" – skickas ut till alla hushåll i kommunen under våren varje år. Vill du ta del av årsredovisningen eller Dina pengar som trycksak är du välkommen att kontakta oss!

Årsredovisningar 2008-2020

Verksamhetsberättelser för 2021

Kontakt

Helena Hatheyer, redovisningschef

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-04