Till innehållet

Årsredovisning 2022

2022 slutar med ett rekordstort ekonomiskt resultat på 314 miljoner kronor, vilket är 248 miljoner bättre än budgeterat. Markförsäljningar och gatukostnadsersättningar är några anledningar till det fina resultatet.

Så här fördelades 3,4 miljarder kronor i Härryda kommun under 2022 (i procent):

Cirkeldiagram över hur kommunens pengar fördelas mellan olika verksamheter
  • 33 procent till grundskola och fritidshem
  • 26 procent till omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning
  • 14 procent till förskola och familjedaghem
  • 9 procent till gymnasium och vuxenutbildning
  • 6 procent till individ- och familjeomsorg
  • 5 procent till kultur, fritid och kulturskola
  • 3 procent till gator, vägar och parker
  • 3 procent till övrigt, räddningstjänst med mera
  • 1 procent till politisk verksamhet

Årets resultat

Årets resultat blev 314 miljoner kronor, viket är 248 miljoner bättre än budgeterat.
Det är det största ekonomiska överskottet någonsin och beror till stor del på tillfälliga intäkter från markförsäljningar vid bland annat flygplatsmotet samt gatukostnadsersättningar. Även skatter och bidrag översteg budget med 116 miljoner kronor. En av de större kostnaderna som belastar resultatet är 128 miljoner
kronor till Trafikverket för kapacitetsförstärkning vid flygplatsmotet. Under året har vi också investerat 144 miljoner i bland annat skolor, idrottshallar, gator och vägar.

Resultatutveckling 2018-2022

2022: 314 miljoner kronor
2021: 261 miljoner kronor
2020: 234 miljoner kronor
2019: 111 miljoner kronor
2018: 31 miljoner kronor

Kommentarer till årets resultat

"Välskött ekonomi skapar stabilitet"

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M):

– 2022 var på flera sätt ett intensivt, intressant och framgångsrikt år. Härryda utsågs till Årets superkommun och valresultatet, där inget block eller parti fick majoritet, innebar nya politiska förutsättningar som kräver mer eftertanke och ansvarstagande.
– Kommunens positiva utveckling har fått fler att flytta hit eller etablera företag här. Det har bidragit till en god befolkningsökning och en låg arbetslöshet, men också till ett starkt ekonomiskt resultat.
– Tack vare vår välskötta ekonomi har vi kunnat betala av de sista banklånen för kommunen och när vi nu går in i en lågkonjunktur gör vi det på en stabil grund, där ekonomin även fortsättningsvis präglas av ordning och reda.
– Jag vill tacka alla medarbetare som varje dag arbetar för att kommunen ska vara en serviceorganisation till medborgare och näringsliv.

Maria Kornevik Jakobsson, välfärdsnämndens ordförande (C):

– Äntligen släppte pandemin taget och verksamheterna kunde återgå till det normala. För att stödja den ideella sektorns väg tillbaka satsade vi fem miljoner på ett återstartsbidrag.
– Vi har fortsatt arbetet mot målet ”Sveriges bästa skola” där bland annat ett närvaroteam har startats upp. Teamet ska stödja elever med stor skolfrånvaro, så
att de kan fullfölja sin skolgång.
– Härryda ska fortsätta utvecklas i positiv riktning med fokus på skola och fritidsaktiviteter. Vi ska erbjuda bostäder i olika former till äldre och arbeta för att motverka ensamhet. Vi ska minska arbetslösheten och behovet av försörjningsstöd.
– Tack alla medarbetare för ert fantastiska arbete. Ni gör min roll som ordförande möjlig, rolig och intressant! Ett extra tack till er som bidragit till att verksamheterna
kunnat vara igång under pandemin.

"Starkt resultat rustar oss för sämre tider"

Peter Lönn, kommundirektör:

– Även början av 2022 påverkades av pandemin och innebar bland annat ett mycket ansträngt personalläge inom flera verksamheter. Detta avlöstes sedan av Ukraina-kriget och den efterföljande negativa ekonomiska utvecklingen med stigande räntor och hög inflation.
– Verksamheternas resultat och kvalitet ligger på en fortsatt bra eller mycket bra nivå, samtidigt som det pågår ett ständigt förbättringsarbete eftersom vi i jämförelser alltid siktar på att ligga i toppen.
– Kommunens befolkning fortsätter att öka. Ett betydande tillskott av bostäder, tillsammans med en stark inflyttning, resulterade i en befolkningstillväxt på drygt 1,9 procent.
– Året slutade med det största ekonomiska överskottet någonsin. De senaste årens starka resultat, tillsammans med en god ekonomisk hushållning, gör att Härryda står väl rustat inför de sämre ekonomiska förutsättningarna som väntar oss.

Tillgångar och soliditet

Tillgångar

Kommunens tillgångar består främst av lokaler som till exempel skolor och idrottshallar, men också av vägar och annan infrastruktur. Tillgångarna var vid årets slut värda 3,3 miljarder kronor.

Totala tillgångar: 3 257 miljoner kronor
Överskott genom åren: 1 785 miljoner kronor

Soliditet 55 procent

Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats av överskott. Den speglar också vår finansiella styrka på sikt. 2022 ökade soliditeten med 11 procentenheter. Det goda resultatet i kombination med låg investeringsvolym och amortering av kommunens låneskuld bidrar till ökningen. Vid årets slut hade kommunen inga banklån.

Intäkter, kostnader och resultat per invånare

Intäkter, kostnader, resultat med mera per invånare (i kronor):


2022

2021

Intäkter

84 929

77 963

varav skatteintäkter och utjämning

64 602

61 699

Kostnader

77 025

71 261

Resultat

7 904

6 702

Investeringar

3 626

5 977

Tillgångar

81 925

86 083

Skulder och avsättningar

37 039

48 383

Vinster genom åren

44 886

37 699

Var kom pengarna ifrån?

Inkomstkällor och intänktsfördelning i procent för 2022:

Intäkter

procentuell fördelning

Skatter och kommunekonomisk utjämnning

76

Avgifter, exempelvis för barnomsorg och vård

4

Bidrag, exempelvis för statsbidrag

5

Försäljning, exempelvis av utbildningsplatser

5

Övriga intäkter, exempelvis hyror

10

Befolkning och bostäder

Härryda kommun strävar efter en befolkningstillväxt där service och infrastruktur planeras i takt med bostadsutvecklingen. Under 2022 ökade befolkningen med 1,9 procent, vilket uppfyller målet om minst 1,5 procent per år. Ökningen beror framför allt på att 496 bostäder stod klara. Totalt har 1 401 bostäder byggts mellan 2018 och 2022.

Befolkningsstatistik 2022


Härryda kommun

Sverige

Antal invånare

39 762

10 521 556

Andel invånare upp till 15 år

23 procent

19 procent

Andel invånare 65 år och äldre

17 procent

21 procent

Medelålder

39,8 år

41,7 år

Arbetslöshet 16-64 år

3,5 procent

6,6 procent

Arbetslöshet 18-24 år

4,9 procent

8,1 procent


Kort om framtiden

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här ska både människor och företag växa och utvecklas. Vi har höga ambitioner och när det gäller bland annat utbildning, boende, näringsliv och hållbarhet ska vi ligga i framkant.

Precis som övriga kommuner står vi inför en demografisk utmaning med en växande andel äldre befolkning, samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder inte alls ökar i samma takt . Ökande kostnader är vid sidan av kompetensförsörjning stora utmaningar nu och framöver.

Årets goda resultat bidrar till att Härryda kan vara ekonomiskt uthållig i en ytterst osäker omvärld som bland annat präglas av inflation och lågkonjunktur. Det tuffare ekonomiska läget kräver återhållsamhet, samtidigt som överskottet möjliggör fortsatta satsningar på kärnverksamheterna och finansieringar av kommande investeringar.

Omslag på årsredovisning och dina pengar

Årsredovisning och Dina pengar

Den 27 april klubbade kommunfullmäktige årsredovisningen. Helgen efter skickas kortversionen, Dina pengar, ut till alla hushåll i kommunen via Lokalpressen. Vill du ta del av årsredovisningen eller Dina pengar som trycksak är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Kontakt

Helena Hatheyer, redovisningschef

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-22