Till innehållet

Gödsel

Härryda har idag ganska få större jordbruk men flera små och medelstora hästgårdar. Stallgödsel är ett utmärkt gödselmedel förutsatt att det hamnar på rätt ställe - i grödan. Felaktigt hanterad gödsel kan leda till igenväxta sjöar och otjänliga vattentäkter. Att slarva med lagring och spridning av gödsel kan leda till miljösanktionsavgift.

Nitratkänsliga områden

Den första januari 2013 pekades nya känsliga områden ut. För de områdena gäller regelverket spridning, lagring och dokumentation att gälla 1 januari 2014 . I Härryda kommun berör detta Landvetters samt Råda församlingar.

Odlar du inom nitratkänsligt område?

Var då noga med dokumentationen av din växtodling. Du ska ha skriftlig dokumentation av grödans behov och vilka gödselmedel du använder. Tänk på att detta är ett tvärvillkor, och om inte dokumentationen uppfylls blir det avdrag på dina stöd vid en kontroll.
Läs mer om hur du kan beräkna ditt kvävebehov och vad som ska dokumenteras:
Länsstyrelsen, Växtnäring och växtskydd Länk till annan webbplats.

Spridning

I känsliga områden får spridning av gödsel inte ske 1 november - 28 februari. Under tiden 1 augusti— 31 oktober får flyt- och fjäderfägödsel samt urin endast spridas i växande gröda eller före höstsådd. För fastgödsel (ej fjäderfä) gäller tiden 1 augusti – 30 september och då får det endast spridas i växande gröda eller före höstsådd. Mellan 1 – 31 oktober får fastgödsel endast spridas i växande gröda, före höstsådd eller nedbrukas inom 12 timmar.

Gödselmedel får inte spridas närmare än två meter från åkerkant som gränsar till vattendrag eller sjö. Spridning får heller inte ske om marken lutar mer än tio procent mot vattendraget eller sjön. Man får inte sprida stallgödsel som motsvarar mer än170 kg kväve per hektar och år. Inför höstsådd får du högst tillföra 60 kg lättillgängligt kväve per hektar till oljeväxter och för övrig höstsådd max 40 kg .

I övriga delar av kommunen får spridning av gödsel ske året runt men under tiden 1 december — 28 februari ska den brukas ned inom 12 timmar.
Spridning inte får ske på tjälad eller snötäckt mark under andra tider på året. Det är viktigt att hålla skyddsavstånd till diken och vattendrag och till enskilda vattentäkter. Spridning av gödsel vid olämplig tidpunkt, vid olämpliga väderförhållanden och i för stora mängder leder till ökat läckage av växtnäring och riktlinjen är att det inte får spridas mer än 22 kg fosfor per hektar och år.

Överskott

Om du har för mycket gödsel kan du föra bort överskottet och då ska du dokumentera datum, mängder, gödselslag, leverantör och mottagare samt mängd fosfor alternativt antal djur som gödseln motsvarar.

Lagring

Djurantalet på en gård får inte vara större än vad den spridningsareal som finns på gården medger för att marken inte ska överbelastas. En djurhållare kan skriva spridningskontrakt (minst 1 år) med andra jordbrukare för att klara spridningsarealen.

För att lagra gödsel krävs täta plattor och behållare som är tillräckligt stora för att med marginal rymma den gödselmängd som produceras under den tid som spridning inte är tillåten.

Inom känsliga områden

Tabell om djurenheter och lagringsmöjligheter

Antal djurenheter


1-2 djurenheter

Täta lagringsmöjligheter, gödselplatta alternativt container

3-10 djurenheter

Täta lagringsmöjligheter, lagringskapacitet minst 6 månader

Fler än 10 djurenheter

Täta lagringsmöjligheter, lagringskapacitet minst 8 månader

Utanför känsliga områden

Tabell om djurenheter och lagringsmöjligheter

Antal djurenheter


1-2 djurenheter

Täta lagringsmöjligheter, inga generella krav på utformning

3-10 djurenheter

Täta lagringsmöjligheter, gödselplatta alternativt container

Fler än 10 djurenheter

Täta lagringsmöjligheter, lagringskapacitet minst 6 månader

Andra bestämmelser

Vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden för ytvattentäkterna Finnsjön, Rådasjön (detta området berör i stort sett hela Mölndalsåns avrinningsområde), Västra Nedsjön, Öxsjön- och Stora Stamsjön (Sandsjön) samt för grundvattentäkterna i Rävlanda och Hällingsjö gäller antagna skyddsföreskrifter, vilket innebär större försiktighetsåtgärder vid hantering av yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel, naturgödsel med mera.

Gällande vattenskyddsområden 

  • Rådasjön och Norra Långevattnets vattenskyddsområde
  • Finnsjöns ytvattentäkt
  • Öxsjön - Stora Stamsjöns ytvattentäkter
  • Västra Nedjsöns vattenskyddsområde
  • Hällingsjö grundvattentäkt
  • Rävlanda grundvattentäkt

Vattenskyddsområden

Ansök om tillstånd inom vattenskyddsföreskrift

Om du ska hantera yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel, naturgödsel med mera inom område där vattenskyddsföreskrifter gäller behövs det också att du ansöker om tillstånd.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under e- tjänsten (Har inte Bank-ID).

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter för prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07