Till innehållet

Nya gator och VA för bostäder i Björröd

Centralt beläget i Björröd planerar byggexploatörerna OBOS och BoKlok för ett nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder. Utbyggnaden är i enlighet med riktlinjerna i Härryda kommuns översiktsplan. Härryda kommun ansvarar för detaljprojektering och utbyggnad av allmän platsmark inom detaljplanen, vilket innefattar VA, gata och våtmarksåtgärder. Utbyggnaden påbörjas hösten 2022.

Entreprenören kommer utföra bergsschaktning/­sprängningsarbeten i ängsmarken söder om Davids väg från och med den 9 januari 2023.

Entreprenören kommer utföra bergsschaktning/­sprängningsarbeten i ängsmarken söder om Davids väg från och med den 9 januari 2023.

Händer just nu:

2022-12-28
Från och med den 9 januari 2023 och 1-2 veckor framåt utför entreprenören bergsschaktning/­sprängningsarbeten i ängsmarken söder om Davids väg. Ungefärligt område är röd­markerat i den mindre bilden här ovanför.

2022-12-08
Nu är saneringsarbete av parkslide klart och schakt för VA-ledningar samt förberedelse för bergsschakt (sprängning) har påbörjats.

2022-11-15
Under vecka 46 påbörjar kommunens entreprenör BRAMARK & VA i Göteborg AB sin etablering och byggstartar inom området.

Inledningsvis görs många förberedande arbeten, såsom sanering av parkslide och röjning av sly. Efterhand går arbetena över till att beröra förläggning av VA, diken och breddning av vägar.

Infrastrukturprojekt med hänsyn till viktiga naturvärden

Utöver etableringen av bostäder och skolbyggnad ska detaljplanen bland annat säkerställa att de höga naturvärden som återfinns i anslutning till Björrödsbäcken inte påverkas negativt samt att det även efter exploatering finns möjlighet att röra sig både i nordsydlig och västöstlig riktning genom planområdet.

När kommunens infrastrukturprojekt är genomfört kommer vägarna vara bredare samt följas med en gång- och cykelbana samt vägbelysning. Nya diken och förbättrade våtmarker kommer att anläggas för att ersätta de värden som påverkas av exploateringen i enlighet med Länsstyrelsens dispensbeslut för de biotopsskyddade delarna så som stenmur i jordbrukslandskap och större diken som är lekområde för bland annat grod- och kräldjur. Övergripande planritning som visar hur kommunens olika projektdelar ser ut när de är färdigställda Pdf, 5.6 MB.

Tidsplan för projektets olika delar

Kommunens infrasturkturprojekt genomförs av BRAMARK & VA i Göteborg AB och projektet planeras stå klart till hösten 2023. Enligt deras tidsplan kommer arbeten ske i de olika vägarna enligt följande tider:

  • Alberts väg, januari-februari
  • Knektetorpsvägen, februari-juni
  • backen på Davids väg från Knektetorpsvägen till detaljplanens gräns, juni-augusti

Detta är preliminära tider som kan ändras utefter projektets gång eftersom det är mycket oförutsett som kan ske i denna typ av projekt. Fastigheter längs dessa vägar som blir direkt berörda kommer också bli informerade av entreprenören före arbete sker utanför deras tomt.

Exploatörsdrivet detaljplaneprojekt

Arbetet med den här detaljplanen är en del av Härryda kommuns pilot­projekt med exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. Exploatörer för denna detaljplan är OBOS och BoKlok. Detaljplanen antogs av kommun­fullmäktige den 15 juni 2020. Efter Mark- och miljööver­domstolens beslut har planen fått lagakraft den 20 december 2021.

Planens formella namn:
Detaljplan för bostäder i Björröd 1:5

Kontakt

Utbyggnad av allmän platsmark

Lovisa Gustafsson, projektledare trafik
031-724 61 00 (kontaktcenter)

Markfrågor

Adam Bove,
mark- och exploateringsingenjör
031-724 61 00 (kontaktcenter)

Planfrågor

031-724 61 00 (kontaktcenter)

Kontakt hos exploatören Boklok

Kontakt hos exploatören Obos

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-02