Till innehållet

Program för hållbar utveckling

Härryda kommun ska få en långsiktig plan för hållbarhetsarbetet i kommunen – ett program för hållbar utveckling. I samarbete med föreningar, företag och kommuninvånare har kommunen tagit fram ett förslag till program, som varit ute på remiss under våren 2022. Nu jobbar vi vidare för att få det klart för beslut.

Två flickor plockar blåbär eller lingon.

Foto: Mostphotos

"Ett välmående samhälle, där alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden, utan att det sker på bekostnad av någon annans livskvalitet någon annanstans." Hur skapar vi det till 2035?

Förslaget till program för hållbar utveckling sammanfattar vägen dit genom fem insatsområden:

  • Klimatsmart och resurseffektiv kommun
  • Robusta ekosystem och biologisk mångfald
  • Demokrati och delaktighet
  • Trygghet, hälsa och livsvillkor
  • Näringsliv och sysselsättning

För varje insatsområde finns ett antal målsättningar som talar om var kommunen vill vara 2035, och åtgärdsområden för att nå målen. När programmet är färdigt och politiskt beslutat, blir det styrande för förvaltning och alla kommunala bolag och ska skapa förutsättningar, inspirera och ge resultat i hela kommunen.

Läs hela förslaget

Förslag: Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun 2022-2035 Pdf, 263.1 kB.

Många är med och bidrar

Ungdomar från högstadium och gymnasium, pensionärsråd, intressegrupper, företagare och föreningar, kommunala bolag och politiska partier – alla som varit med och bidragit till innehållet i förslaget – har också fått vara med och lämna synpunkter på programmet. Allt för att det verkligen ska ge effekt, både på kort och lång sikt.

Här berättar Amanda Östman, utvecklingsledare hållbarhet, om samverkan kring hållbarhetsfrågorna (maj 2022):

Programmet beslutas efter valet

Synpunkter som kommer in under remissperioden tas om hand i det fortsatta arbetet. Ett nytt förslag till program tas fram för politisk behandling efter valet när styret för kommande mandatperiod är på plats.

Programmets syfte och bakgrund

I december 2019 tog kommunfullmäktige beslut om strategisk plan för Agenda 2030. Planen pekade ut behovet av att ta fram ett program för hållbar utveckling för att skapa mer långsiktighet i styrningen och ta ett helhetsgrepp utifrån de globala målen för hållbar utveckling.

Kontakt

Deria Abda Amin, utvecklingsledare miljö

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-30