Till innehållet

Hållbarhetsstrategiskt program 2023 - 2035

Det hållbarhetsstrategiska programmet antogs den 27 april 2023 i kommunfullmäktige och gäller hela kommunkoncernen. Programmet är framtaget i bred samverkan mellan olika samhällsaktörer och gäller till 2035. Tidshorisonten är förhållandevis lång för att visa på vikten av långsiktigt och uthålligt arbete, men det betyder inte att genomförande och resultat kan skjutas på framtiden.

Två flickor plockar blåbär eller lingon.

Foto: Mostphotos

Ett hållbart Härryda

Härryda kommun utgår ifrån definitionen av hållbar utveckling enligt Brundtlandskommissionen:
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Målet och syftet med det hållbarhetsstrategiska programmet är att nå "Ett hållbart Härryda" utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna:

1.      Miljömässig hållbarhet handlar om att bibehålla välfungerande ekosystem med en rik biologisk mångfald och att hushålla med naturresurser så att vi inte skadar ekosystemens möjlighet att förse människor med naturresurser och ekosystemtjänster på lång sikt.

2.      Social hållbarhet handlar om ett jämställt och jämlikt samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls och där människor lever ett tryggt och gott liv.

3.      Ekonomisk hållbarhet innebär en ekonomisk utveckling som är hållbar över tid och stödjer möjligheterna att uppnå miljömässig och social hållbarhet.

Fokusområden för Härrydas långsiktiga arbete

Programmet innehåller fem insatsområden för det strategiska arbetet. Varje insatsområde har långsiktiga målsättningar och exempel på aktiviteter för att nå målen.

 • Demokrati och delaktighet: Med målsättningar som rör invånares delaktighet och inkludering samt tillit och transparens​
 • Klimatsmart och resurseffektiv: En klimatneutral kommunkoncern. Resurs och energieffektivt samhälle med minskade utsläpp, minskat avfall samt energismarta lösningar.​
 • Näringsliv och sysselsättning: Hållbart, konkurrenskraftigt och robust näringsliv och att alla invånare arbetar, studerar eller har annan meningsfull sysselsättning​
 • Robusta ekosystem och biologisk mångfald: Hållbar förvaltning av mark och naturresurser, grönblå infrastruktur och anpassningar inför ökat extremväder​
 • Trygghet, hälsa och livsvillkor: Trygg och säker kommun, fullföljda studier och minskade skillnader i hälsa

Verktyg för att uppnå målen

Programmet innehåller också sex verktyg som möjliggör genomförandet. Verktygen bidrar till att arbetet för hållbar utveckling blir mer resurseffektivt, når fler och får större positiv påverkan.

 • Digitalisering: Avgörande för att använda arbetstid och andra resurser mer effektivt, bör användas som ett verktyg för att bidra till hållbar utveckling. (Vardagsliv och livskvalitet/ egenmakt)
 • Innovation: Både om nya sätt att arbeta men också nya lösningar som vi hittar tillsammans med andra aktörer
 • Kommunikation: Dialog och tillitsfulla relationer med invånare är grundläggande för att kunna driva förändring i en hållbar riktning. 
 • Samverkan: Både tätare samarbete inom kommunkoncernen men också med näringsliv, civilsamhälle, forskning och andra myndigheter.
 • Styrmedel: Samtliga styrmedel ska användas för att främja hållbarhet, annars riskerar olika insatser att ta ut varandra. Exempel är översiktsplan och bidrag.
 • Upphandling: Ställa krav i dialog med leverantörer som bidrar till hållbarhe

Hållbarhetsstrategiskt program i pdf-format Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lina Wahlgren, utvecklingsledare hållbarhet

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-14