Till innehållet

Husbehovstäkt

Om du vill starta en husbehovstäkt behöver du anmäla detta till miljö- och bygglovsnämnden. En husbehovstäkt är en täkt där det utbrutna materialet används för eget behov inom den egna fastigheten, till exempel underhåll av vägar.

En gul grävmaskin gräver i en täkt

Foto: user_129220

Vilka täkter behöver anmälas?

Dessa täkter ska du anmäla till miljö- och bygglovsnämnden:

  • Husbehovstäkt som består av mer än 10 000 ton naturgrus eller berg (totalt uttagen mängd).
  • Husbehovstäkt för torv, mer än 50 000 m3 (totalt uttagen mängd) eller mer än 5 ha verksamhetsområde

Förordning

  • 22 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Om du avser att skaffa en större husbehovstäkt som är större än 150 hektar (ha) för torv eller större än 25 ha för berg ska du istället ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte har BankID).

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Servicegaranti

Miljöfarlig verksamhet, besked om handläggning, tillstånd, dispenser och anmälan enligt miljöbalken inom två veckor

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

För vissa verksamheter eller åtgärder krävs dispens eller tillstånd eller att en anmälan görs enligt miljöbalken innan verksamheten eller åtgärden får påbörjas. En del dispenser och tillstånd söks hos kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd. Om det krävs en anmälan ska den lämnas till kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden påbörjas.

Garanti:

  • Du får direkt en bekräftelse på att din anmälan har registrerats om du anmält via e-tjänst, annars får du bekräftelse inom en vecka.
  • Inom två veckor får du veta vem som är handläggare och när vi bedömer att det kommer fattas beslut i ärendet. Detta gäller bara om inte beslut i ärendet kan fattas inom två veckor.

Miljöfarlig verksamhet

Tillsyn och kontroll: Tydlig rapport från tillsyn enligt miljöbalken inom fyra veckor

Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken över en mängd olika verksamheter. Beroende på verksamhet sker tillsynen årligen, med vissa års intervall eller sporadiskt. Inom tillsynen ingår att göra inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en inspektionsrapport. Beroende på vad som framgår vid inspektionen kan det även bli beslut om åtgärder eller förbud.

Garanti: Du får en inspektionsrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Tillsyn och kontroll

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. Ansvarig för verksamheten kommer att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-22