Till innehållet

Badvattenkvalitet

Här hittar du information om skötseln av och vattenkvaliteten i våra badsjöar.

Fyll i alternativtext

Denis Pomortsev, Mostphotos

Badvattenprover vid följande sjöar

 • Hästviken vid Rådasjön, Mölnlycke (EU-bad)
 • Frökens udde vid Landvettersjön, Mölnlycke (EU-bad)
 • Sjöholmen vid Landvettersjön, Landvetter (EU-bad)
 • Hornasjön, Härryda (EU-bad)
 • Västra Nedsjön, Hindås (EU-bad)
 • Gingsjön, Hällingsjö (EU-bad)
 • Rammsjön, Rävlanda
 • Vällsjön
 • Örtjärn, Mölnlycke
 • Pålen, Landvetter
 • Finnsjön, Mölnlycke

Analyser

Bedömningarna av badvattnets kvalitet bygger på bakteriologiska analyser och uppskattningar av vattnets innehåll av alger. Förekomsten av alger bedöms i första hand utifrån vattnets utseende och siktdjup.

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av vanliga tarmbakterier, i första hand förekomsten av bakterien Escherichia coli (E. coli) och fekala enterokocker. Båda finns i tarmen hos människor och varmblodiga djur och höga halter i vattnet är ett tecken på fekal (från tarmen kommande) förorening.

Vattnet bedöms vid varje provtagningstillfälle som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt för bad. Om badvattnet bedöms vara otjänligt för bad ska det genast leda till ny provtagning och utredning om orsaken. Är badvattnet fortfarande otjänligt efter en andra provtagning kommer kommunen informera allmänheten och avråda från bad.

Rutiner för provtagning av vatten

Frågor och svar om badvatten, analysresultat och badkvalitet
Fakta om badplatsen, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Under sommaren tar Härryda kommun vattenprover var tredje vecka, enligt en kontrollplan. Men om ett ordinarie vattenprov visar på otjänligt vatten blir det aktuellt med omprov. Det tar cirka tre dagar mellan provtagning och analyssvar.

Härryda kommun kan inte garantera tjänligt badvatten varje dag utan syftet med provtagningen är främst att ha koll på badplatserna över tid så att vi vet vilka bad som drabbas oftare av otjänligt badvatten. Kommunen leta då orsaker till att badvattnet blir dåligt och gör om det är möjligt åtgärder för att minska problem.

Ja, så är det. Det tar cirka tre dygn mellan provtagning och ett bekräftat analysresultat från labbet. Tiden däremellan kan vi inte alltid garantera att badplatsen har tjänligt badvatten.

Vid resultatet ”otjänligt” ska kommunen snabbt informera allmänheten om detta och bör avråda från bad. Härryda kommun sätter upp skyltar på aktuell badplats samt informerar på harryda.se om det.
Information finns även på Havs och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ofta gör man ett uppföljande omprov men enstaka tillfälliga dåliga prover behöver inte alltid följas upp om man kan härleda orsaken till exempelvis kraftig nederbörd som spolat med sig föroreningar från omgivande mark till vattnet.

Bakterier

Att bada i vatten med alltför höga halter av bakterier kan innebära vissa hälsorisker. Om vattnet innehåller tarmbakterier kan man råka ut för maginfektioner.

Undvik att bada efter ett kraftigt regn, som sköljer ur marken och riskerar att föra med sig bakterier som kan göra vattnet otjänligt. Detta är en kortvarig förorening, som försvinner efter någon till några dagar.

Algblomning

Ibland förekommer algblomning i kommunens sjöar. Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning, men se till att inte svälja något vatten. Symptomen vid förgiftning kan vara illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber.

Det är också en bra idé att duscha efteråt. Det finns alltid risk att drabbas av exempelvis hudirritationer eller andra problem.
SMHI - information om algblomning Länk till annan webbplats.

Badklåda eller vattenloppor

Du kan också drabbas av kliande utslag efter ditt badbesök. Det är inte farilgt men kan vara irriterande.
Läs mer om badklåda och vattenloppor

Ansvar för och skötsel av badplatser

Det är den som äger marken där badplatsen ligger som ansvarar för skötsel av badplatsen och provtagning av badvattnet. Detta kan regleras genom avtal, så att någon annan än markägaren övertar ansvaret.

Har du synpunkter på skötseln av badplatserna så kan du göra en felanmälan.

Miljö- och hälsoskydds ansvar

Miljö- och hälsoskydd har tillsyn över iordningställda badplatser på allmänrättsligt tillgänglig mark.

Miljö- och hälsoskydd tar badvattenprover och kontrollerar skötseln av badplatserna på kommunal mark. Vi ser så att latrin- och sophantering fungerar, att hopptorn och bryggor är hela, att säkerhetsanordningar finns, att det inte finns större mängder av fågelavföring eller avfall, som kan vara skadligt för de badandes hälsa och så att ingen synlig algblomning eller annan synlig förorening förekommer. På kommunens EU-bad kontrolleras också så att det finns skyltar med information om badplatsen och badvattenkvaliteten.

Det finns EU-direktiv som anger hur övervakningrn av EU badplatser ska gå till.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-09