Till innehållet

Ortsbaserat utvecklingsarbete i Rävlanda

Ortsbaserat utvecklingsarbete är i gång i Rävlanda och är beslutat att pågå till och med 2025 . Målet med arbetet är att öka invånarnas delaktighet, tillit och trygghet genom att skapa en struktur för ett långsiktigt arbetssätt med konkreta insatser. Rävlanda är först ut men det är tänkt att arbetet sedan ska fortsätta på flera orter i kommunen.

Bilden är ett collage som visar olika platser i Rävlanda och projektledare Petter Larsson

Rävlanda och projektledare Petter Larsson. Foto: Härryda kommun

Bakgrund

Verksamheterna inom förvaltningen vittnar om stora skillnader mellan orterna inom Härryda kommun. Skillnaderna bekräftas av statistik och enkätundersökningar. Det handlar bland annat om skillnader gällande mellanmänsklig tillit och tillit till myndigheter, skolresultat, föreningstillhörighet och skadegörelse. Det finns därför ett behov av kraftsamling i bred samverkan med start i Rävlanda.

Uppdraget

I början av 2022 gav dåvarande kommundirektören i Härryda kommun uppdraget att initiera ett konkret arbete som syftar till ökad delaktighet, ökad tillit, minskad skadegörelse och som bidrar till ökad upplevd trygghet. Det kan handla om att öka invånarnas delaktighet i föreningslivet och i utvecklingsfrågor som rör orten. Det handlar också om att involvera fler i trygghetsskapande insatser för att nämna några exempel.

Tanken är inte att det ska stå och falla med en person utan att samhällsengagemanget generellt ska öka och i förlängningen även attraktiviteten kring orten Rävlanda.

Bred samverkan viktig

I princip alla verksamheter inom kommunen berörs av det här arbetet. Naturligtvis gäller det främst de som verkar i Rävlanda men det kommer även innebära att verksamheter med övergripande uppdrag behöver bidra både i samverkansinsatser och genom att använda befintliga resurser. Detta för att involvera och nå målgruppen Rävlanda i större utsträckning än vad som sker idag.

Det kan också handla om att kommunicera kring positiva krafter och sådant som pågår och det som väntar framöver. Eftersom projektet kräver en bred samverkan kan lokalt föreningsliv, bostadsbolag, vårdgivare med flera också komma att bli involverade på olika sätt.

Projektledare på plats

Petter Larsson är sedan november 2023 anställd av Härryda kommun som projektledare för ortsbaserat utvecklingsarbete i Rävlanda. Projektet varar till och med december 2025. I uppdraget ingår att leda en bred, tvärsektoriell samverkan med lokala aktörer och invånare och på så sätt stödja och vidareutveckla lokala initiativ.

Arbetet hitills

Under våren har kommunen varit med på flera av samhällsföreningens möten. Vid det ena deltog kommunens stadsarkitekt, trafikingenjör och platsutvecklare. En workshop har också genomförts där deltagarna fick ge förslag på var ett antal parkbänkar ska placeras ut i Rävlanda. Det har även hållts i en trygghetsvandring där tjänstemän från kommunen, poliser, föreningsrepresentanter och andra som bor och verkar i området vandrade genom centrala Rävlanda. Det har även inletts samtal om att hitta förutsättningar för att starta igång nattvandring.

Petter kommer att arbeta i nära samarbete med en styrgrupp utsedd av kommunen som utgör förankringen till förvaltningsledningen. Styrgruppen ger en viktig vägledning i projektet genom att de styr inriktningen på arbetet och säkerställer resurserna. Projektet stöds av Västra Götalandsregionen.

Långsiktigt arbete

Härryda kommuns ambition är att skapa en tryggare och mer sammanhållen gemenskap och bygga upp detta långsiktigt. Man kommer att märka av det genom nya samarbeten och förhoppningsvis genom konkreta lokala aktiviteter. För att se goda resultat av detta projekt krävs det bred samverkan och att invånare samarbetar med kommunen. Ofta ser man inte resultatet av den här typen av arbete förrän efter en längre tid.

Vi hoppas att vi i olika befolkningsundersökningar kommer kunna se en positiv utveckling rent statistiskt när det gäller upplevelsen av trygghet, tillit och delaktighet. Troligen kommer vi inom verksamheter som skola och fritid eller i samtal med rävlandabor kunna se en bild av om vi lyckats eller ej.

Kontakt

Petter Larsson, projektledare ortsbaserat utvecklingsarbete

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-21