Till innehållet

Inventering av förorenade områden

Kommunen gör en inventering av områden som misstänks vara förorenade. Förorenad mark kan utgöra en risk för både miljö och människors hälsa.

Inventering enligt MIFO

Ett första steg i inventeringen är att kommunens miljöenhet skickar ett frågeformulär till berörda fastighetsägare eller verksamheter. Frågeformuläret ingår i en nationell metod för inventering av förorenade områden (MIFO). Metoden är ett verktyg för att bedöma hur förorenat ett område är samt vilka risker föroreningen kan ha för människors hälsa och miljön.

Om metoden

Namnet MIFO-modellen är en förkortning för Metodik för Inventering av Förorenade Områden och har tagits fram av Naturvårdsverket. MIFO används för att bedöma ett förorenat eller misstänkt förorenat område samt vad det kan medföra för oönskade effekter på människors hälsa och miljön.

Metodiken bygger inledningsvis på faktainsamling och riskklassning. Det är för att bedöma hur angeläget det är att gå vidare med fältundersökningar på ett misstänkt förorenat område. Den första orienterande studien inom metodiken benämns MIFO fas 1. Resultatet av fas 1 avgör om platsen ska undersökas vidare, i så fall inleds MIFO fas 2.

Fas 2 innebär översiktliga undersökningar. De fakta som kommer fram i fas 2 ligger till grund för en ny riskklassning. Sedan görs en bedömning av om fördjupade undersökningar och efterbehandling bör genomföras.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-29