Till innehållet

Läxor med kvalitet

Skolforskningsinstitutet publicerade i januari en forskningssammanställning om hur lärarens arbete med läxor kan främja likvärdiga förutsättningar för elevernas lärande. Sammanställningen bygger på 15 studier från olika världsdelar och aktuella elevåldrar är 5-15 år.

Ett barn sitter med sin pappa vid ett bord och gör läxa

Om alla elever i en grupp får samma läxa, så kan man anse att det ur jämlikhetsperspektivet är likvärdigt. Men det visar sig tydligt i forskningen att elevers förutsättningar att genomföra läxan varierar stort utifrån elevernas hemmiljö.

Läxor är ett ämne som ofta varit föremål för debatt inom skolan, ofta utifrån läxans vara eller icke vara i en elevs skolgång. Det finns inte något enkelt svar, men forskningsöversikten visar på den kunskap läraren behöver ha om läxan ska kunna främja likvärdiga förutsättningar. Om alla elever ska kunna genomföra läxan behöver läraren planera hur läxan ska utformas, följas upp och återkopplas. Målet med läxan är ju att eleverna ska komma längre i sitt lärande, befästa sina kunskaper och skapa en djupare förståelse. Olika elever får olika lärdomar av läxan visar forskningen. För en del elever blir läxans innehåll viktigast, medan andra elever får en bättre uppfattning av vad de ska göra och hur man kan arbeta med uppgifterna. För elever i behov av stöd är det viktigt att läraren tydligt definierar läxan, både vad som ska göras och på vilket sätt, så att den blir ett stöd i elevens lärande.

Syftet med läxan

Läraren har säkert många olika skäl till att man ger en läxa och just syftet har en betydelse för elevens förutsättningar att kunna genomföra den. Läxor som kräver samarbete och utgår från elevernas egna intressen främjar likvärdiga förutsättningar för eleven att genomföra läxan. En läxa som däremot kräver att vårdnadshavaren har specifika kunskaper inom ett område resulterar i att alla elever inte kommer att kunna genomföra läxan. Om vårdnadshavens ska vara en resurs vid elevens läxarbete så behöver de involveras i förväg. Det kan handla om att skapa en lugn plats och ge tid för läxarbetet i hemmet. Det kan också innebära att vårdnadshavaren är en berättare utifrån läxans innehåll. På så sätt blir vårdnadshavaren en resurs i läxarbetet, oavsett utbildningsnivå och vilket språk som eleven har som modersmål.

Läxan i undervisningen

Läxor kan också ses som en resurs i undervisningen. Att följa upp en läxa handlar inte främst om kontroll av om den är genomförd utan mer om att visa på olika sätt att tänka, visa elevexempel och ge gemensamt tillfälle för reflektion i elevgruppen utifrån läxans innehåll. På så sätt blir uppföljningen av läxan en del av planeringen för den kommande undervisningen.

Tidigare forskning gällande läxor för elever med funktionsnedsättningar har visat att eleverna vill att läxor utformas på ett sätt så att alla elever ges förutsättningar att kunna genomföra dem. Elever som får färre eller lättare läxor uppfattar detta som orättvist och ojämlikt. Detta kan leda till att de känner sig odugliga och det kan dessutom vara svårare att ta varandra till hjälp i läxarbetet.

Anpassa utifrån behoven

Att visa på ett generellt sätt hur läxor bör utformas som tar hänsyn till elevers olika förutsättningar är svårt. I forskningsöversikten betonas vikten av att läraren måste undersöka och pröva vilken typ av läxa och anpassning som fungerar utifrån sin elevgrupp. I detta inlägg problematiseras ingenting om läxans roll i skolan överhuvudtaget. Läxa som pedagogiskt verktyg

har en lång historia i svensk skola och är en utbredd arbetsmetod för lärare. I styrdokumenten skrivs dock ingenting om läxan som en del av skolans praktik och det är därmed upp till varje lärare att välja om och hur de ska använda läxor. Om läraren väljer att använda läxor i sin undervisning så är denna sammanställning vägledande i hur man bör arbeta med läxor för att skapa likvärdiga förutsättningar för elevers lärande.

Frågeställningar att arbeta vidare med:

  • Vad är syftet med de läxor du brukar ge eleverna?
  • Hur pratar ni med vårdnadshavare om läxor på er skola?
  • På vilket sätt får uppföljningen av läxan sin plats i undervisningen?

Skolforskningsportalen

Forskningssammanställningen: Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ann Nilsson-Mäli, kvalitets- och verksamhetsutvecklare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-20