Till innehållet

Forskning för undervisning

Den här artikelns syfte är att inspirera till hur forskning kan bidra till att utveckla en god kvalitet i undervisningen. Innehållet tar sin utgångspunkt i det material som Skolverket lyfter fram om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt i rapporten Erfarenheter av att använda forskning för undervisning - tillvägagångssätt, möjligheter och utmaningar, framtagen av Skolforskningsinstitutet.

Tre vuxna personer tittar på en dator

I slutet av artikeln finner du länkar till referenserna för vidare läsning.

Utveckla undervisningen på vetenskaplig grund

Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vetenskaplig grund betyder att kunskap från vetenskapliga studier och relevanta forskningsresultat ska användas som hörnsten i undervisningen, både till innehåll och form.

Det forskningen säger behöver tolkas och transformeras (omarbetas) för att kunna användas på bästa sätt i undervisningen. Det är också viktigt att reflektera över på vilket sätt forskningen är relevant för den egna barn- eller elevgruppen. För att kunna göra detta på ett bra sätt behövs en förståelse av vad forskning är, något som uttrycks som forskningslitteracitet. Skolmyndigheter och forskare har publicerat texter som utvecklar begreppets innebörd och guidar hur verksamma i förskola och skola kan utveckla sin förståelse.

Forskning till användning i undervisningen – exempel på lärares erfarenheter

Det finns olika områden som lärare använder forskning till i deras undervisning. Här lyfts några exempel utifrån de intervjuer som ligger till grund för Skolforskningsinstitutets rapport.

Lösa problem
När något blivit svårt och utmanande. Forskningen samspelar med praktiken för att hitta vägar framåt.

Utveckla och utvärdera
En fråga formuleras som svar söks på i forskningen. Ett uppsökande förhållningssätt där den egna undervisningen sätts i relation till forskningen. Utvärdering och reflektion leder till förbättringar.

Hålla sig à jour och skapa sig en kunskapsbas
Forskningen utgör en kunskapsbas och bidrar till att hålla sig uppdaterad. Olika delar bidrar till en helhet.

Veta vad som fungerar och inte fungerar
Forskningen ses som en hjälp till att klargöra vad som kan fungera och inte i undervisningen.

Motvikt till populära influenser
Här kan forskningen förstås utgöra en motvikt och stabiliserande kraft till populära influenser och olika påtryckningar.

Börja med forskningsöversikter

När du söker efter forskning kan det vara svårt att göra urval i alla träffar. Ett tips kan vara att ta del av och leta i de forskningsöversikter som tas fram av t.ex. Skolforskningsinstitutet, Skolverket och Skolinspektionen. Här lyfts resultat fram från flera forskningsstudier och du får en mer bred bild än av en enskild studie. Någon har redan bedömt relevans och gjort ett urval utifrån ett givet område, något som också besparar tid.

Genom att ta del av forskning och reflektera kring undervisningen tillsammans med kollegor skapas förutsättningar att ompröva och utveckla. Förmågan att förstå och tala om praktiken i relation till forskningen utvecklas. Det gemensamma språket breddas och begreppsvärlden blir mer rik. Vetenskap och beprövad erfarenhet vävs samman och kan komplettera varandra.

Referenser

Skolverket. (2022). Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Länk till annan webbplats.. Uppdaterad 2022-08-18. Stockholm: Skolverket

Skolforskningsinstitutet. (2022). Erfarenheter av att använda forskning för undervisning - tillvägagångssätt, möjligheter och utmaningar Länk till annan webbplats.. Skolforskningsinstitutet fördjupar 2022:01. Solna: Skolforskningsinstitutet

Kontakta redaktionen

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-20