Till innehållet

Inackordering, studier på annan ort

Elever som går i kommunal gymnasieskola i annan kommun än sin hemkommun kan få visst ekonomiskt stöd för boende, fördyrat uppehälle eller resor till och från hemmet. Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

elever vid datorer

Krav för stöd till inackordering

  • Restiden från hemmet i Härryda kommun till skolan är minst 2 timmar (enkel väg). Undantag från detta kan göras vid studier av internatkaraktär.
  • Eleven är inackorderad på studieorten eller i närheten av denna.
  • Eleven studerar på heltid.
  • Eleven går en utbildning som ger rätt till stöd till inackordering.
  • Elevens boende inte till mer än hälften bekostas av stat, kommun eller landsting.

Stöd till inackordering avser normalt fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och betalas ut en gång per termin. Om eleven är omyndig betalas stöd ut till vårdnadshavare.

Vid flytt eller avbrutna studier är elev eller vårdnadshavare skyldig att meddela Härryda kommun om detta.

Ansök om inackorderingsbidrag

Ansökan om inackorderingsbidrag ska lämnas in senast den 30 september inför varje läsår. I ansökan ska intyg från skolan som visar var och vilket program eleven studerar bifogas. Intyget ska vara daterat efter den 15 september respektive 15 februari. Det krävs även intyg för vårterminen även om ansökan är beviljad för hela läsåret.

Storleken på ersättningen

Storleken på det belopp som eleven kan få för inackorderingstillägg baseras på avståndet i kilometer mellan elevens folkbokföringsadress och skolan. Detta är ett bidrag och kanske inte täcker hela den kostnad som eleven har på orten.

Avstånd i kilometer Kronor per månad
0-1241460
125-1741625
175-2241770
225-5991875
600-8991980
900-12992160
1300 eller mer2350

Elever på fristående gymnasieskolor

Elever på fristående gymnasieskolor eller som studerar på svenska skolor utomlands kan ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.

Sök inackorderingsbidrag hos CSN Länk till annan webbplats.

Elever på utbildningar för döva och hörselskadade

Elever som går en utbildning för döva eller hörselskadade vid gymnasieskolorna i Örebro (RGD/RGH) och tillfälligt bor på studieorten kan ansöka om Rg-bidrag hos CSN.

Sök Rg-bidrag hos CSN Länk till annan webbplats.

Distansstudier

Elever som läser sin gymnasieutbildning på distans har möjlighet att få visst ekonomiskt stöd för övernattning och resor till skolan vid obligatoriska inslag i utbildningen.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-30