Till innehållet

Fritidshem, Fritidsklubb

Härryda kommun erbjuder fritidsverksamhet för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Från det år eleven fyller 10 år erbjuds eleven fritidsklubb.

Två flickor på en skolgård går på styltor.

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

Fritidshem och fritidsklubb erbjuds med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier och om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan också erbjudas plats på fritidshem.

Fritidshem

Fritidshemmen finns på kommunens skolor och ska vara en tid för gemenskap, samtal och aktiviteter. På fritidshemmet finns vuxna som coachar, inspirerar, utmanar och stödjer varje elev i deras lärande och utveckling. Pedagogerna skapar förutsättningar för lek och fördjupat lärande sker och eleverna ges tillfällen att prova saker som de annars inte ges möjlighet till eller kanske vågar. Verksamheten är förlagd inomhus och utomhus. Eleverna leker och erbjuds olika former av skapande aktiviteter.

Barn som ska börja förskoleklass och har plats i kommunal förskola eller familjedaghem omplaceras automatiskt till skolans fritidshem. Barn som får på fristående förskola får också ett erbjudande om plats på fritidshem. Nyinflyttade behöver ansöka om plats.

Fritidsklubb

Från och med höstterminen året elever fyller 10 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år kan elever gå på fritidsklubb. Detta förutsatt att eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem. Fritidsklubben finns i två olika former, fritidsklubb efter skoldagar och fritidsklubb efter skoldagar och på lovdagar. Fritidsklubben erbjuder eleverna möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid med ett varierat utbud av aktiviteter som är anpassade utifrån barnens intressen och nyfikenhet.

Terminsavgift

Terminsavgiften för fritidsklubb kan varierea beroende på vilken fritidsklubb barnet går:

  • Avgiften för fritidsklubb efter skoldagar är 1 000 kr per termin. Mellanmål är inkluderat i avgiften.
  • Avgiften för fritidsklubb efter skoldagar och på lovdagar är 1 900 kr per termin. Mellanmål på skoldagar och mellanmål och lunch på lovdagar är inkluderad i avgiften

Eftersom fritidsklubbar inte inkluderar morgonomsorg serveras inte frukost.

Regler för taxa och avgifter Pdf, 218.9 kB.

Omsorg på obekväm tid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger har möjlighet att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid, mellan klockan 18:30-06:00. För att få omsorg på obekväm arbetstid krävs att du har ett stadigvarande behov av omsorg under obekväma tider och att omsorgen inte kan ordnas på annat sätt.

Rätten till omsorg på obekväm tid sker utifrån individuell prövning till barn mellan 1-13 år. Vårdnadshavarnas förläggning av arbetstid ska styrkas med arbetsgivarintyg och schema samt att det framgår om det finns möjlighet till andra arbetstider.

Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas som längst för ett år i taget. Vid ny ansökan eller ändrade förhållanden ska du inkomma med nya arbetsgivarintyg och schema.

Om du beviljas omsorg på obekväm tid kontaktas du av enhetschef för en planering av utförandeform, startdatum och introduktion.

Vanliga frågor och svar om fritidsklubb

Avgiften är en fast terminsavgift som debiteras en gång i månaden. Avgiften för höstterminen börjar i juli och pågår till och med december. Avgiften för vårterminen börjar i januari och pågår till och med juni.

Uppsägningen av plats i fritidsklubb ska göras senast 31 december inför vårtermin och 30 juni inför kommande hösttermin. Detta för att eleven har en plats för hela terminen och avgiften baseras på en terminsavgift. Uppsägningar före dessa datum innebär att man inte behöver betala avgift för nästkommande termin.

Det finns också en möjlighet att säga upp platsen under pågående termin senast 30 september på höstterminen och 31 mars på vårterminen. I dessa fall debiteras en halv terminsavgift, eftersom barnet har påbörjat sin plats i fritidsklubben. Uppsägningar som sker efter dessa datum betalar full avgift för terminen.

Nej, det är en fast avgift för fritidsklubb. Det finns ingen syskonrabatt.

"Fritidsklubb efter skoldagar" innebär att barnet är på fritidsklubben efter skolans slut de dagar som skolan är öppen under ett läsår.

”Fritidsklubb efter skoldagar och på lovdagar” innebär att barnet är på fritidsklubben efter skolans slut och på lov mellan kl 09.00-1600.

Läsårstider för grundskolan.

Fritidsklubben öppnar i samband med att skoldagen slutar. Fritidsklubben är under vanliga skoldagar öppen till klockan 16:30 på eftermiddagen.

På lovdagar har fritidsklubben öppet mellan kl. 09.00-16.00. Med lov menas höstlov, påsklov, sportlov, jullov, sommarlov och andra enstaka lovdagar som är utspridda över läsåret.

Studiedagar räknas som ”vanliga skoldagar” och barnen har då möjlighet att vistas på fritidsklubben under öppettiderna 09:00 till 16:00. Under stängningsdagar har fritidsklubben stängt.

Läsårstider och lovdagar

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-10